งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 1 เสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจแทนนายทะเบียนสหกรณ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 1 เสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจแทนนายทะเบียนสหกรณ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 1 เสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจแทนนายทะเบียนสหกรณ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

2 2 ข้อสังเกต การให้ความเห็นชอบระเบียบ 1. ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ ความเห็นชอบ ประทับตราสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในส่วนของเนื้อหา ระเบียบทุกหน้า เจ้าหน้าที่ลงนามกำกับพร้อมระบุวันที่

3 สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 3 ข้อสังเกต การให้ความเห็นชอบระเบียบ 2. หากมีข้อความใดในระเบียบฯ ซึ่งไม่ เห็นชอบให้ขีดฆ่า พร้อมประทับตราสำนักงานสหกรณ์ จังหวัด ลงลายมือชื่อกำกับ และระบุวันที่ไว้ด้วย

4 สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 4 ข้อสังเกต การให้ความเห็นชอบระเบียบ 3. หน้าสุดท้ายของระเบียบให้ประทับตรา นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบตามหนังสือ ที่ …………………. ลงวันที่ …………………..

5 THE END


ดาวน์โหลด ppt สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 1 เสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจแทนนายทะเบียนสหกรณ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google