งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว. การเพาะเลี้ยงไวรัสที่ก่อโรค ในคน สัตว์ 1. สัตว์ทดลองหนู กระต่าย ลิง - ฉีดเชื้อเข้าทางช่องท้อง, สมอง, ใต้ ผิวหนัง - หยอดทางจมูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว. การเพาะเลี้ยงไวรัสที่ก่อโรค ในคน สัตว์ 1. สัตว์ทดลองหนู กระต่าย ลิง - ฉีดเชื้อเข้าทางช่องท้อง, สมอง, ใต้ ผิวหนัง - หยอดทางจมูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว

2 การเพาะเลี้ยงไวรัสที่ก่อโรค ในคน สัตว์ 1. สัตว์ทดลองหนู กระต่าย ลิง - ฉีดเชื้อเข้าทางช่องท้อง, สมอง, ใต้ ผิวหนัง - หยอดทางจมูก

3 Suckling Mice อายุ 3 วัน

4 การเพาะลี้ยงในสัตว์ทดลองควบคุมการ แพร่กระจายได้ยาก แต่ไวรัสบางชนิดจำเป็นต้องใช้สัตว์ทดลอง - ดูพยาธิสภาพในหนู ex. Coxsackie virus A, B CAV เกิด Flaccid paralysis CBV เกิด Spastic paralysis - ไม่สามารถใช้ host ชนิดอื่นได้ ex. การเพาะเลี้ยง Hepatitis B ในลิง

5 CBV เกิด Spastic paralysis

6 การเก็บเชื้อไวรัสจากสัตว์ทดลอง

7 การเก็บเชื้อไวรัสจากการเพาะเลี้ยง ในสมองหนู บดสมอง + อาหารเลี้ยงเซลล์ ปั่นแยก, ทิ้งเซลล์ สมอง ที่ 4 องศาเซลเซียส เก็บไวรัสใน supernate ที่ -70 องศา เซลเซียส

8 2. ไข่ฟักอายุระหว่าง 10-14 วัน ไวรัสสามารถเจริญได้ในส่วน ต่างๆของไข่ฟัก - ถุงหล่อตัวอ่อน ( amniotic sac) - ถุงหล่อรก (allantoic sac) - ถุงไข่แดง (yolk sac) - บริเวณ chorioallantoic membrane

9 Virus inoculation amniotic sac allantoic sac yolk sac chorioallantoic membrane

10 ช่องทางฉีดเชื้อไวรัสเชื้อ ไวรัส Aminotic, Allantoic sacInfluenza, mump virus Yolk sac Herpes simplex virus Chorioallantoic membraneHSV,Small pox

11 Virus inoculation

12 เก็บไวรัสจาก Allantoic sac

13 การเพาะเลี้ยงไวรัสบริเวณ Chorioallantoic membrane เก็บ Chorioallantoic membrane ที่ติดเชื้อ ไวรัส เตรียม artificial air sac

14 Pock บริเวณ Chorioallantoic membrane HSV pockVaccinia pock Pock: จุดสีขาวของกลุ่มเซลล์ติดเชื้อ

15 3. เซลล์เพาะเลี้ยง เพาะเลี้ยงไวรัส เตรียมวัคซีน เตรียมแอนติเจน ศึกษาฤทธิ์ของยาต้านไวรัส และ กลไกการก่อโรค

16 เซลล์เพาะเลี้ยง 1.Primary cell line 2.Diploid cell line 3.Continuous cell line

17 1. Primary cell line เตรียมได้เป็นครั้งแรกจากอวัยวะคน หรือ สัตว์ เช่น ไต ปอด ผิวหนัง กล้ามเนื้อ - fibroblast cell - epithelial cell ข้อดี - ความไวในการแยกเชื้อสูง ( รูปร่าง, โครโมโซมเหมือนอวัยวะต้น กำเนิด ) ข้อเสีย - ชิ้นส่วนของอวัยวะมักตายหลัง subculture - ติดเชื้อไวรัสแฝงในเซลล์

18 2. Diploid cell line ต้นกำเนิดจาก primary cell line ex. MRC-5 (Medical Research Council 5) จาก Human embryonic lung ข้อดี - ความไวในการแยกเชื้อสูง - ทราบแน่นอนว่าไม่ก่อมะเร็ง ไม่มีไวรัส แฝง จึงเหมาะกับการใช้เตรียมวัคซีน ข้อเสีย - subculture 50-100 ครั้งเซลล์จะ ตาย

19 3. Continuous cell line ต้นกำเนิดจากการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะ เร็วของ diploid cell line ex. HeLa cell จากเซลล์มะเร็งปากมดลูก BHK-21 cell จาก baby hamster kidney ข้อดี - subculture ได้หลายร้อยครั้ง ข้อเสีย - คุณสมบัติเปลี่ยนไปมากทำให้ความ ไวในการแยกเชื้อ ลดลง - คุณสมบัติเป็นเซลล์มะเร็ง จีงไม่นิยม นำมาเตรียม ไวรัสเพื่อผลิตวัคซีน

20 การเพาะเลี้ยงเซลล์ อาหารเลี้ยงเซลล์ – กรดอะมิโน, วิตามิน, เกลือแร่, buffer, indicator (phenol red) ยาปฏิชีวนะ (penicillin, streptomycin) ยาฆ่าเชื้อรา (amphotericinB หรือ fungizone) growth factor (calf serum, epidermal growth factor) เซลล์ – monolayer, suspension

21 ภาชนะสำหรับ เลี้ยงเซลล์ เลี้ยงเซลล์ในขวดแก้ว, ขวดพลาสติก, petri dish, test tube ในภาวะที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ 5-10 %

22 Subculture monolayer cell โดยใช้ proteolytic enzyme: trypsin, collagenase สามารถเก็บเซลล์ไว้ได้นานใน freezing medium: อาหารเลี้ยงเซลล์ + glycerol/ dimethyl sulfoxide Chinese Hamster Ovary Cell Culture

23 การเก็บเชื้อไวรัสจากเซลล์ เพาะเลี้ยง เก็บจากอาหารเลี้ยงเซลล์ (extracellular virus) เก็บ infected cell เติมอาหารเลี้ยงเซลล์ ทำให้เซลล์แตกโดย freeze-thaw ปั่นแยก, ทิ้งเซลล์ ที่ 4 องศา เซลเซียส เก็บไวรัสใน supernate (intracellular virus) ไว้ที่ -70 องศาเซลเซียส หรือใน ไนโตรเจนเหลว (-196 องศาเซลเซียส )


ดาวน์โหลด ppt ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว. การเพาะเลี้ยงไวรัสที่ก่อโรค ในคน สัตว์ 1. สัตว์ทดลองหนู กระต่าย ลิง - ฉีดเชื้อเข้าทางช่องท้อง, สมอง, ใต้ ผิวหนัง - หยอดทางจมูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google