งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tetracyclines1 คุณสมบัติทางเคมี เป็นกลุ่มยาที่มีพิษน้อยและใช้กันมาก รูปแห้ง คงตัวสูง ใช้ผสมอาหารให้สัตว์เลี้ยง ตัวที่ใช้คือ คลอร์เตตราซัยคลิน ซึ่งมีรายงานว่าเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tetracyclines1 คุณสมบัติทางเคมี เป็นกลุ่มยาที่มีพิษน้อยและใช้กันมาก รูปแห้ง คงตัวสูง ใช้ผสมอาหารให้สัตว์เลี้ยง ตัวที่ใช้คือ คลอร์เตตราซัยคลิน ซึ่งมีรายงานว่าเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tetracyclines1 คุณสมบัติทางเคมี เป็นกลุ่มยาที่มีพิษน้อยและใช้กันมาก รูปแห้ง คงตัวสูง ใช้ผสมอาหารให้สัตว์เลี้ยง ตัวที่ใช้คือ คลอร์เตตราซัยคลิน ซึ่งมีรายงานว่าเป็น growth promoter ด้วย รูปสารละลายสามารถผสมน้ำให้สัตว์ได้ แต่ สลายตัวได้ง่าย เมื่อยาเสียจะได้ epianhydrotetracycline และ anhydrotetracycline ทำให้เกิดเป็นพิษ คือ อาเจียน มีโปรตีนและน้ำตาลปนในปัสสาวะ

2 Tetracyclines2 กลไกการออกฤทธิ์ - ออกฤทธิ์ยับยั้งการขยายตัวของแบคทีเรียโดย ขัดขวางการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซล แบคทีเรียที่มีความไวต่อยา ยาจะเข้าไปรวมกับ ส่วน ‘30S’ ไรโบโซมของแบคทีเรีย หากยามี ปริมาณสูงก็จะขัดขวางการสังเคราะห์โปรตีนใน เซลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิด และจะ ออกฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรียได้ด้วย

3 Tetracyclines3 ขอบเขตการออกฤทธิ์ เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้าง ใช้ได้ทั้ง เชื้อแบคทีเรียแกรมบวก และแกรมลบ แต่ ฤทธิ์ที่มีต่อเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกก็ไม่ดีเท่า กลุ่มยา เพนนิซิลลินและฤทธิ์ที่มีต่อเชื้อแบคทีเรียแก รมลบก็ไม่ดีเท่ากลุ่ม อะมิโนกลัยโคไซด์ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต่อ ไมโคพลาสมา ไวรัส และ ริคเกทเซียบาง ชนิด เช่น Anaplasma spp.

4 Tetracyclines4 การใช้ Tetracycline ร่วมกับปฏิชีวนะชนิดอื่น ๆ ไม่ค่อยได้ผลดีนัก เช่น Tetracycline + Penicillin แต่ในบางกรณี ใช้ Tetracycline ร่วมกับ bacteriostatic antibiotic ให้ผล ดีกว่าใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว เช่น ใช้ Tetracycline ร่วมกับ Streptomycin รักษาโรค brucellosis เชื้อบางตัวดื้อยาได้ เนื่องจากมีการใช้ยาใน กลุ่มนี้ผสมอาหารสัตว์มานานแล้ว และเมื่อ เชื้อดื้อยา Tetracycline ตัวหนึ่ง ก็จะดื้อยา ในกลุ่ม Tetracycline ตัวอื่น ๆ ด้วย ขบวนการดื้อยาเกิดจากการลดการซึมผ่าน ของยาเข้าไปในเซลและขบวนการนี้ถูก ถ่ายทอดผ่านทางพลาสมิด

5 Tetracyclines5 ฤทธิ์ทางเภสัชจลนศาสตร์ 1. Absorption เมื่อให้ยากิน ส่วนใหญ่ของยาในกลุ่มนี้ ดูด ซึมในลำไส้ส่วนต้นซึ่งมี pH ในระหว่าง 3.6- 7.4 (pKa ยา = 2) ยาจะต้องมีการละลายใน กระเพาะก่อนที่จะมีการดูดซึม ถ้ามีอาหารในกระเพาะจะทำให้ ยาถูกดูดซึมไม่ดีควรให้กินยา อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงก่อนกินอาหาร

6 Tetracyclines6 1. Absorption ( ต่อ ) ห้ามให้พร้อม Calcium ( นม ), Magnesium ( ยาถ่าย ), Aluminium ( ยาลดกรด ), ยาที่มีโลหะหนักเป็น องค์ประกอบ ( เช่น ยาบำรุงโลหิต ) การให้ลูกโคกินยาคลอร์เตตราซัยคลินพร้อม กับนม พบว่าใช้เวลาประมาณ 6-8 ชม. จึงจะ ดูดซึมได้สูงสุด เนื่องจากยามีการรวมกับ แคลเซี่ยมในนม

7 Tetracyclines7 1. Absorption ( ต่อ ) - การให้ยาคลอร์เตตราซัยคลินในสัตว์เคี้ยว เอื้องโดยการกินตามขนาดที่กำหนด อาจจะมี ผลรบกวนต่อการย่อยอาหารบ้าง แต่อาการ จะปรากฏในระยะต้นๆเท่านั้น อาการผิดปกติ จะหายไปเองในระยะ ต่อมา ( มาลินี, 2540) - ถ้าให้ยาโดยวิธีฉีดพบว่าออกซีเตตร้าซัยคลิน จะมีการดูดซึมได้ดีมาก นอกจากนี้ยาจะสะสม อยู่ในเนื้อเยื่อบริเวณที่มีการฉีดยา ซึ่งบริเวณ ที่ฉีดจะมีสีเหลืองของยาอยู่ นอกจากนี้ควรงด ส่งเนื้อ 18-20 วันก่อนส่งโรงฆ่าเพื่อบริโภค ( มาลินี, 2540)

8 Tetracyclines8 2. Distribution ยาในกลุ่มนี้มีการกระจายตัวต่างกันขึ้นกับว่ายา มีการละลายในไขมันและถูกดูดซึมได้มากน้อย เพียงใด - หลังดูดซึมยากระจายไปเกือบทุกส่วน สามารถผ่านเยื่อหุ้มสมองได้บ้าง ( เมื่อเกิดการ อักเสบ ) และ ผ่าน placental barrier ได้ - ยามีความเข้มข้นสูงใน bone marrow, spleen, lymph node, liver, lung, kidney - ความเข้มข้นปานกลางใน น้ำลาย น้ำนม ตา - ยาสามารถเกาะกับฟัน ทำให้เปลี่ยนสีได้

9 Tetracyclines9 3. การขับออก - ยาถูกทำลายที่ตับ ขับออกผ่านน้ำดีปน ออกมากับอุจจาระเป็นส่วนใหญ่ และมียา บางส่วนขับออกมาทางปัสสาวะด้วย - ยาในรูป bound drug วนเวียนในร่างกายได้ โดยทางน้ำดี กระแสเลือดทำให้ยาสามารถ อยู่ในร่างกายได้นาน (enterohepatic cycle)

10 Tetracyclines10 ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ - ยาในกลุ่มนี้มีฤทธิ์ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ท้องเฟ้อ - ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ เนื่องจากยาสะสมใน กระดูกและฟัน ทำให้เปลี่ยนเป็นสีเทาอม เหลืองมอๆ - ไม่ควรใช้ในรายที่ป่วยด้วยโรคตับหรือไต - ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนานเกินไปเนื่องจากยา ออกฤทธิ์กว้างจะมีผลทำลาย normal flora

11 Tetracyclines11 การใช้ยา ใช้สำหรับโรคซึ่งเกิดจาก แบคทีเรียได้ทั้ง แก รมบวก และ แกรมลบ ขอบข่ายของ bacterial spectrum นั้น overlaps กับของ Penicillin ใช้ในกรณีที่ Penicillin ใช้ไม่ได้ผล ควรให้ยาในขณะท้องว่าง หากระคายเคืองให้ อาหารที่มีแร่ธาตุต่ำ ปนได้บ้าง

12 Tetracyclines12 การใช้ยา ( ต่อ ) ห้ามให้ยาร่วมกับอาหารที่กล่าวมาแล้ว - ห้ามให้ในสัตว์ป่วยเป็นโรคตับ เพราะจะทำให้ ยาสะสมและถูกขับออกช้ากว่าปกติ ตัวอย่างยาในกลุ่ม Tetracyclines ได้แก่ Tetracycline, Chlortetracycline, Oxytetracycline, Doxycycline

13 Tetracyclines13 ตารางที่ แสดงรายละเอียดของการให้ยาใน กลุ่ม Tetracyclines


ดาวน์โหลด ppt Tetracyclines1 คุณสมบัติทางเคมี เป็นกลุ่มยาที่มีพิษน้อยและใช้กันมาก รูปแห้ง คงตัวสูง ใช้ผสมอาหารให้สัตว์เลี้ยง ตัวที่ใช้คือ คลอร์เตตราซัยคลิน ซึ่งมีรายงานว่าเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google