งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

14/7/00 โรคแท้งติดต่อ 1 โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) ระบาดวิทยาและสาเหต ุ เป็นโรคสัตว์ติดคน B. abortus undulant fever, B. melitensis Malta fever เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "14/7/00 โรคแท้งติดต่อ 1 โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) ระบาดวิทยาและสาเหต ุ เป็นโรคสัตว์ติดคน B. abortus undulant fever, B. melitensis Malta fever เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 14/7/00 โรคแท้งติดต่อ 1 โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) ระบาดวิทยาและสาเหต ุ เป็นโรคสัตว์ติดคน B. abortus undulant fever, B. melitensis Malta fever เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด gram- negative, cocci และมี 4 ชนิดที่ทำให้ เกิดโรคในปศุสัตว์ –Brucella abortus มีการระบาดในโค กระบือ ทั่วโลก –Brucella melitensis มีการระบาดในแพะ * แกะเกือบทั่วโลก esp. เอเซีย –Brucella ovis มีการระบาดในแกะทั่วโลก –Brucella suis มีการระบาดในสุกรเกือบทั่ว โลก

3 จากการตรวจซีรั่มโคจำนวน 46630 ตัว พบ ผลบวก 272 ตัวอย่าง คิดเป็น 0.6% การติดต่อ สัตว์ติดโรคโดยการกิน หรือได้รับการสัมผัส ต่อสิ่งขับจากมดลูก รก ซากลูกที่แท้ง คนติด จากสัตว์โดยการสัมผัสสิ่งดังกล่าว สำหรับ สุกรพบว่าการติดต่อที่สำคัญคือ การผสม พันธุ์

4 14/7/00 โรคแท้งติดต่อ 3 การติดต่อ การเอารก ซากลูกสัตว์ที่แท้งให้สุนัขกิน ทำ ให้สุนัขติดโรคได้ (aberrant host) เชื้อที่ยัง virulent อยู่ จะมีความสามารถ ใน การ บุกรุกเข้าทางเยื่อบุ / เยื่อเมือก หรือ ผิวหนังที่มีบาดแผล เมื่อเชื้ออยู่นอกตัวสัตว์ จะทนต่อ สภาพแวดล้อมได้ไม่นาน การจัดการมีผลต่อการติดต่อและการระบาด ของโรคด้วย เช่น seasonal calving

5 14/7/00 โรคแท้งติดต่อ 4 หลังจากที่ได้รับเชื้อเข้าไปในร่างกาย เชื้อจะ ไปอยู่ที่ต่อมน้ำเหลือง ม้าม เต้านมและมดลูก หรือใน sex glands ของเพศผู้ ในสุกรเชื้อมักจะไปอยู่ที่ข้อและกระดูกร่วม ด้วย การที่เชื้อไปอยู่ในเต้านม ก็จะทำให้เชื้อถูกขับออกมาทาง น้ำนม และทำให้ผู้บริโภคติดเชื้อ โดยการดื่มนม ซึ่งไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อได้

6 14/7/00 โรคแท้งติดต่อ 5 อาการและวิการ อาการของโรคมีความผันแปรตามปริมาณเชื้อ ที่ได้รับ ทางที่เชื้อเข้าสู่ร่างกาย และระยะของ การตั้งท้อง สัตว์เพศเมียจะเกิดการแท้ง โดยมีระยะฟักตัว ของโรค > 2 เดือนในโค ( แต่ในโคท้องแรก มักแท้งในระยะตอนปลายของการตั้งท้อง ), ~3-4 อาทิตย์ในแพะ, ~5 อาทิตย์ในสุกร สัตว์เพศผู้เกิดอาการอัณฑะอักเสบ (epididymitis) และอักเสบใน accessory sex glands complication อื่นๆ เช่น ผสมติดยาก มดลูก อักเสบเรื้อรัง ในสุกรมักมีรายงานเรื่องฝีและข้ออักเสบร่วม ด้วย

7 14/7/00 โรคแท้งติดต่อ 6 สัตว์เพศผู้บางตัวมีอาการอัณฑะอักเสบหรือ ข้ออักเสบ แต่ส่วนใหญ่จะ ไม่แสดงอาการ ภาพหน้าตัดอัณฑะโค ข้าง ซ้ายมีลักษณะ granuloma ที่มา 2 ภาพซ้าย : สถาบันสุขภาพสัตว์

8 โรคแท้งติดต่อ ลักษณะมดลูก อักเสบในโคเพศ เมีย ซึ่งเป็นสาเหตุ ให้เกิดการผสมติด ยาก ต่อมน้ำเหลือง อักเสบ ที่มาภาพ : สถาบัน สุขภาพสัตว์

9 14/7/00 โรคแท้งติดต่อ 8 ลูกสัตว์ที่แท้ง มักแท้งในช่วงปลายของ การตั้งท้อง และแท้งเฉพาะในท้องแรก แต่สิ่งขับจากมดลูกทำให้เกิดการแพร่ ระบาดของโรคไปยังวัวตัวอื่นในฟาร์ม ลูกที่แท้ง รกอักเสบมีจุดเนื้อตายและ จุดเลือดออก ที่มาภาพ ซ้าย : สถาบันสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ ขวา :www.calf.vetmed.ucdavis/ edu

10 14/7/00 โรคแท้งติดต่อ 9 การชันสูตรโรคอย่างง่าย โดยใช้วิธี plate agglutination test ใช้เลือด 1 หยด ผสมกับ antigen 1 หยด ถ้ามีภูมิคุ้มต่อ โรค จะเกิดการตกตะกอนขึ้น หากทำวัคซีนป้องกันโรคมาก่อน จะมีภูมิคุ้มทำให้เกิด การตกตะกอนได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น จะต้องทราบ ประวัติการทำ วัคซีน และหาก ให้ผลสงสัย จะต้องตรวจซ้ำ ด้วยวิธีอื่นที่มี ความจำเพาะมาก ขึ้น ลักษณะ ตะกอน

11 14/7/00 โรคแท้งติดต่อ 10 การวินิจฉัยโรค 1. อาการอัณฑะอักเสบในสัตว์เพศผู้ และการ แท้งในสัตว์เพศเมีย สุกรจะมีอาการข้ออักเสบร่วมด้วย 2. การเก็บตัวอย่างซีรั่มเพื่อตรวจโรค – อย่าลืมประวัติการทำวัคซีน – ในกรณีที่ให้ผลสงสัย ควรเก็บซีรั่มตรวจซ้ำ ห่าง จากครั้งแรก 1 เดือน (paired serum) 3. เก็บตัวอย่างจากรกหรือลูกที่แท้งเพื่อ ตรวจหาเชื้อ การรักษา การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะทั่วไปไม่ได้ผล เนื่องจากเชื้อมีลักษณะ intracellular characteristic

12 โรคแท้งติดต่อ การเก็บตัวอย่างลูกที่แท้งจาก stomach content แล้วนำไปย้อมดู เชื้อที่อยู่ใน macrophage ที่มาภาพ : สถาบัน สุขภาพสัตว์

13 14/7/00 โรคแท้งติดต่อ 12 การควบคุมและป้องกันโรค 1. โดย screening test คือ เจาะเลือดเพื่อเก็บ ซีรั่มตรวจหาภูมิคุ้มโรคก่อนนำสัตว์ใหม่เข้าฝูง ดังนั้นโคนมทุกตัวจึงจำเป็นต้องมีการ ตรวจสอบโรคนี้ก่อนนำเข้าฝูง และจะต้องซัก ประวัติการทำวัคซีนประกอบด้วย เนื่องจากภูมิคุ้มที่ ได้จากการทำวัคซีนไม่สามารถแยกจากภูมิคุ้มที่เกิด จากการติดโรค โดยการใช้วิธีตรวจธรรมดา 2. การใช้พ่อพันธุ์รับจ้างต้อง ทราบประวัติปลอดโรคนี้

14 14/7/00 โรคแท้งติดต่อ 13 3. ทำวัคซีนในการเลี้ยงสัตว์ในแหล่งที่มีการ ระบาดของโรค – ใช้ killed B.abortus strain 45/20 หรือ – ใช้ attenuated B.abortus strain 19 ( ในภาคใต้ ไม่ต้องทำวัคซีน ) 4. ดูแลทำคลอดสัตว์ในคอกคลอด เป็นรายตัวอย่างถูกสุขลักษณะ 5. มีขบวนการฆ่าเชื้อในน้ำนม ก่อนส่งออกไปสู่ผู้บริโภค


ดาวน์โหลด ppt 14/7/00 โรคแท้งติดต่อ 1 โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) ระบาดวิทยาและสาเหต ุ เป็นโรคสัตว์ติดคน B. abortus undulant fever, B. melitensis Malta fever เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google