งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Aminoglycosides1 AMINOGLYCOSIDES เป็นยากลุ่มที่นิยมใช้น้อยกว่ากลุ่มเพนนิซิลลิ นเนื่องจากมีความเป็นพิษสูง แต่สามารถ นำมาใช้ร่วมกับยาในกลุ่มเพนนิซิลลินทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Aminoglycosides1 AMINOGLYCOSIDES เป็นยากลุ่มที่นิยมใช้น้อยกว่ากลุ่มเพนนิซิลลิ นเนื่องจากมีความเป็นพิษสูง แต่สามารถ นำมาใช้ร่วมกับยาในกลุ่มเพนนิซิลลินทำให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Aminoglycosides1 AMINOGLYCOSIDES เป็นยากลุ่มที่นิยมใช้น้อยกว่ากลุ่มเพนนิซิลลิ นเนื่องจากมีความเป็นพิษสูง แต่สามารถ นำมาใช้ร่วมกับยาในกลุ่มเพนนิซิลลินทำให้ สามารถออกฤทธิ์เพิ่มได้อย่างทวีคูณ (synergism) ยาในรูปผงบริสุทธิ์มีความคงทนต่อสารเคมี เอน ซัยม์และความร้อน สามารถเก็บไว้ที่ อุณหภูมิห้องได้นานอย่างน้อย 2 ปี การดื้อยาที่เกิดขึ้นต่อยากลุ่มนี้ไม่ใช่แบบ cross resistant ทำให้ขณะที่เชื้อดื้อต่อยาตัวใดตัว หนึ่ง แต่ยาตัวอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันก็ยังให้ผลดี อยู่บ้าง ขึ้นอยู่กับว่าเอนซัยม์ที่เกี่ยวกับการดื้อยา นั้นอยู่เข้าไปทำลายที่ตำแหน่งใดในโมเลกุล

2 Aminoglycosides2 กลไกการออกฤทธิ์ เป็น bactericidal ออกฤทธิ์ได้ โดยเฉพาะ แบคทีเรียแกรมลบใช้อากาศ และ แบคทีเรีย แกรมบวกบางตัว เช่น Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, Leptospira interrogan ยาออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสร้างโปรตีน และ ทำให้การอ่าน genetic code บน m RNA ผิดไป

3 Aminoglycosides3 ตัวอย่างยาในกลุ่มอะมิโนไกลโค ไซด์ Streptomycin Dihydrostreptomycin Neomycin Kanamycin Gentamicin

4 Aminoglycosides4 ขอบเขตการออกฤทธิ์ มีขอบเขตการออกฤทธิ์กว้างและมักใช้ใน รายติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ยกเว้น Streptomycin ซึ่งเป็นยาตัวแรกที่ผลิตได้ ในกลุ่มนี้จะออกฤทธิ์แคบเฉพาะเชื้อ แบคทีเรียแกรมลบเท่านั้น ยาไม่มีผลรักษาโรค จาก เชื้อราหรือ ไวรัส หรือ แบคทีเรียแกรมลบที่ไม่ใช้อากาศ

5 Aminoglycosides5 ฤทธิ์ทางเภสัชจลนศาสตร์ การดูดซึม : polycationic nature ทำให้ ละลายในไขมันได้น้อย และเป็นด่างแก่ ดังนั้นจึงดูดซึมได้น้อยมาก โดยเฉพาะเมื่อ ให้โดยการกินจะไม่ดูดซึมออกนอกลำไส้ เลย จึงใช้ฆ่าเชื้อในระหว่างผ่าตัดลำไส้ แต่ ปกติแล้วต้องให้ IV หรือ IM หากต้องการ ให้เกิดผลทาง systemic effect การกระจายตัวและการขับออก : มี high affinity กับบางอวัยวะคือ renal cortical tissue ( มีความเข้นข้นของยาที่ไตมากกว่า serum 10-50 เท่า )

6 Aminoglycosides6 ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ Safety margin แคบ ห้ามใช้ในรายโรคไต และมีความเป็นพิษคือ 1. ototoxicity ต่อหูชั้นในส่วน cochlea, vestibule ทำให้การฟังและการรักษาสมดุลเสีย ไป 2. nephrotoxicity เป็นพิษต่อไต 3. neuromuscular blockade ทำให้เกิด การช็อค โดยเฉพาะระหว่างการให้ยาสลบ ในบางกรณีเพื่อป้องกันการเป็นพิษ อาจให้ยา โดยการลดความถี่ในการให้ยา โดยให้ยาใน ขนาดสูงเพียงวันละครั้งแทนที่จะแบ่งให้หลาย ครั้ง ซึ่งวิธีหลังทำให้มีการสะสมยาในไตได้ มากกว่า

7 Aminoglycosides7 รูปที่ แสดงถึงระดับยาในเลือดของยาที่มี half-life 4 ชม. และให้ยาวันละ 3 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน

8 Aminoglycosides8 ตารางที่ เปรียบเทียบความเป็นพิษของ ยากลุ่มอะมิโนกลัยโคไซด์

9 Aminoglycosides9 การใช้ยากลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ Amikacin, Gentamicin, Kanamycin, Tobramycin ใช้ฉีดรักษาการติดเชื้อช่วงสั้น ๆ จากเชื้อแบคทีเรีย ชนิดแกรมลบ เช่น การติดเชื้อในรายกระดูกหรือข้อ อักเสบ การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน การ ติดเชื้อของทางเดินหายใจ การติดเชื้อหลังผ่าตัด

10 Aminoglycosides10 การใช้ยากลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ ( ต่อ ) Streptomycin, Dihydrostreptomycin ยาสองชนิดนี้มีฤทธิ์เท่า ๆ กัน Streptomycin ดูดซึมที่ทางเดินอาหาร 10 % จึง ใช้ได้สำหรับ เชื้อแบคทีเรีย ที่อยู่ในลำไส้ ยาออกมากับน้ำนม และห้ามบริโภคแม้ว่า ขบวนการพาสเจอร์ไรส์ (68C) จะทำลายยาได้ บ้าง แต่ไม่นานพอ และ by products ที่เกิดขึ้น อาจมีผลต่อคน

11 Aminoglycosides11 Neomycin มีพิษต่อหู (ototoxic) และยังเป็นยาตัว เดียวในกลุ่มนี้ที่มีพิษต่อไต (nephrotoxic) มากที่สุด - ใช้เป็นยาฉีดกรณีที่จำเป็นเท่านั้น ปกติจะ ใช้ในรูปแบบยาทาที่ใช้ภายนอกเท่านั้น รูปแบบที่ใช้ 1. ใช้เป็นยาทาในรูป 0.5 - 2 % ointment ทาแผล เนื่องจาก ยาถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้น้อยมาก 2. ใช้เป็นยารักษาโรคติดเชื้อในทางเดิน อาหารได้ โดยให้กิน เช่น ใน โคและ สุกร ( ลูก ) 3. ใช้เป็นยาฉีดเข้าเต้านม ( รักษาการติดเชื้อเฉพาะที่ )

12 Aminoglycosides12 ตารางแสดงการให้ยาในกลุ่ม Aminoglycosides


ดาวน์โหลด ppt Aminoglycosides1 AMINOGLYCOSIDES เป็นยากลุ่มที่นิยมใช้น้อยกว่ากลุ่มเพนนิซิลลิ นเนื่องจากมีความเป็นพิษสูง แต่สามารถ นำมาใช้ร่วมกับยาในกลุ่มเพนนิซิลลินทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google