งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนอง หิ้งพิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนอง หิ้งพิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนอง หิ้งพิทยา

2 การสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นกลไกการป้องกัน และกำจัดแอนติเจนหรือสิ่งแปลกปลอม มี 2 แบบ 1. ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด 2. ภูมิคุ้มกันจำเพาะ แบ่ง ออกเป็น 2 วิธี คือ - ภูมิคุ้มกันก่อเอง - ภูมิคุ้มกันรับมา

3 ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด (innate immunity) เป็นภูมิคุ้มกันซึ่งมีอยู่ แล้วในร่างกายก่อนที่ร่างกายจะ ได้รับแอนติเจนจากภายนอก

4 อวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่ ผิวหนัง ในกรณีที่มีเชื้อโรคเข้าสู่ ร่างกายได้ เซลล์เม็ดเลือดขาวและ ระบบน้ำเหลืองจะทำหน้าที่ต่อต้านและ ทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมนั้นๆ ถ้าระบบของภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผิดปกติก็จะทำให้เกิดโรคหรือติดเชื้อ โรคได้ง่าย

5 ขั้นที่ 1 ผิวหนังที่ห่อหุ้มร่างกาย เมื่อมีเชื้อ โรคเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะขับกรดแลก ติก ออกมากับเหงื่อยับยั้งการเจริญเติบโต ของเชื้อโรค ขั้นที่ 2 ถ้าเชื้อโรคสามารถเข้าไปถึง ระบบหมุนเวียนเลือด ร่างกายมีเซลล์ฟา โกไซต์ในเลือดและน้ำเหลืองคอยกำจัด เชื้อโรคโดยวิธี ฟาโกไซโทซิส ขั้นที่ 3 ถ้าเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายใน ปริมาณที่มาก ร่างกายจะมีระบบ ภูมิคุ้มกันทีมีประสิทธิภาพสูงในการ ทำลายเชื้อโรค

6 สร้างจากเซลล์ไขกระดูก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามหน้าที่ ดังนี้ ทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคและสิ่ง แปลกปลอมโดยตรง และเป็น การทำลายไม่เจาะจง โดย วิธีฟาโกไซโทซิส ต่อต้านเชื้อโรคและสิ่ง แปลกปลอม โดยการสร้าง แอนติบอดีที่มีความเฉพาะต่อ เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมแต่ ละชนิด

7 เป็นภูมิคุ้มกันโรคที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อ ต่อต้านเฉพาะโรค ที่เข้าสู่ร่างกายการซึ่ง สร้างขึ้นได้ 2 วิธีดังนี้

8 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย เมื่อร่างกายถูกกระตุ้นด้วยแอนติเจน หรือสิ่งแปลกปลอม เพื่อกระตุ้นให้ ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน เชื้อโรคที่อ่อน กำลังแล้วนำมากระตุ้นให้ร่างกายสร้าง แอนติบอดีต่อต้านเชื้อนั้นๆ เรียกว่า วัคซีน (Vaccine )

9 1. Killed vaccine หมายถึง วัคซีน ที่ทำจากเชื้อโรคที่ถูกฆ่าตายแล้ว ได้แก่ 2. Live vaccine หมายถึง วัคซีนที่ทำ จากเชื้อโรคที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง ไม่ทำ ให้เกิดโรครุนแรง แต่มีความสามารถใน การกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้

10 เป็นการให้แอนติบอดีแก่ร่างกาย โดยตรง โดยได้จากสัตว์อื่นๆ โดยการ ฉีดเชื้อโรคที่อ่อนกำลังแล้วเข้าไปใน สัตว์พวกม้า หรือกระต่ายเพื่อให้ร่างกาย ของสัตว์สร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้าน เชื้อโรคนั้นๆ แล้วนำเลือดของม้าหรือ กระต่ายเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใสๆ เรียกว่า ซีรัม (Serum) ซึ่งมีแอนติบอดีอยู่มาฉีด ให้กับผู้ป่วยเป็นการทำให้ร่างกายได้รับ ภูมิคุ้มกันโดยตรง

11


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนอง หิ้งพิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google