งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Power Point-1 บทที่ 4 Power Point * ขั้นตอนการทำสไลด์ * รายละเอียดหน้าจอของ Power Point * การเข้า Power Point * การสร้างสไลด์นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Power Point-1 บทที่ 4 Power Point * ขั้นตอนการทำสไลด์ * รายละเอียดหน้าจอของ Power Point * การเข้า Power Point * การสร้างสไลด์นำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Power Point-1 บทที่ 4 Power Point * ขั้นตอนการทำสไลด์ * รายละเอียดหน้าจอของ Power Point * การเข้า Power Point * การสร้างสไลด์นำเสนอ

2 Power Point-2 Power Point * โปรแกรม Power Point เป็นโปรแกรม นำเสนอข้อมูล * เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Microsoft Office *Power Point สามารถผลิต Slide ( สไลด์ ) Audience handout ( เอกสารแจกผู้ฟัง ) Speaker ’ s Note ( บทบรรยาย ) Outline page ( แผ่นโครงร่าง )

3 Power Point-3 ขั้นตอนการทำสไลด์ * วางโครงร่าง เป็นการเตรียมหัวเรื่องที่ต้องการนำเสนอมา จัดเรียงตามลำดับเรื่องที่นำเสนอ การวางหัวข้อจะทำให้ไม่พลาดหัวข้อที่สำคัญ * การเพิ่มเติมรายละเอียด ใส่รายละเอียดในแต่ละหัวข้อ หากต้องการบรรยายเองการใส่รายละเอียด อาจ ไม่จำเป็น

4 Power Point-4 ขั้นตอนการทำสไลด์ * การใส่ วัตถุต่างๆในสไลด์ วัตถุในที่นี้หมายถึง ภาพ กราฟ ตาราง หรือ ผัง อื่นๆ เป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับภาพ * การปรับแต่งสไลด์ให้สวยงาม ได้แก่ การปรับแต่งตัวอักษร การปรับแต่งสีของ สไลด์ หรือ สีตัวอักษรให้สะดุดตา * เพิ่มความน่าสนใจขณะนำเสนอสไลด์ การทำ Page Transition หรือ การทำ Animation ให้ตัวอักษร

5 Power Point-5 ขั้นตอนการทำสไลด์ * เตรียมการนำเสนอจริง เป็นการซ้อมพูดให้เข้ากับสไลด์ และ กำหนด ระยะเวลาให้เหมาะสม * การพิมพ์เอกสารแจกผู้ฟัง เมื่อสไลด์เสร็จสมบูรณ์ ควรพิมพ์เอกสารแจก ผู้ฟัง ซึ่ง Power Point สามารถพิมพ์ในรูป เอกสาร

6 Power Point-6 Power Point * รายละเอียดหน้าจอ Title bar Menu bar Tool bar แถบมุมมอง * การเข้า Power Point Start-->Program--> MS. Power Point

7 Power Point-7 Power Point * การสร้างสไลด์นำเสนอทำได้ 3 แบบ Auto Content Wizard Template Blank presentation * การสร้างสไลด์จาก สไลด์เปล่า เมื่อเข้าโปรแกรมแล้วเลือก Blank presentation-->OK--> เลือกรูปแบการจัดวาง สไลด์ --> OK

8 Power Point-8 Power Point *Power Point Views Slide View Note Page View Outline View Slide Sorter View Slide Show View

9 Power Point-9 Power Point * การ เปิด การ Save และ การออกจาก โปรแกรม การเปิด File-->Open--> เลือกชื่อไฟล์ -- >Open การบันทึกไฟล์ File-->Save/Save as--> เลือกไดว์ --> พิมพ์ชื่อไฟล์ -->OK การออกจากโปรแกรม File--> Exit * การทำงานกับ Text การเปลี่ยนชนิดตัวหนังสือ ทำตัวหนังสือ หนา เอียง ขีดเส้นใต้ การเปลี่ยนสีตัวอักษร

10 Power Point-10 Power Point * การเปลี่ยน และ การใช้ / ยกเลิก Bullets การเปลี่ยน Format-->Bullet--> เลือกรูปใหม่ - ->OK การยกเลิก / ใช้ กดปุ่ม Bullet ที่ Tool bar * การเปลี่ยนลำดับความสำคัญของหัวข้อ ใช้ปุ่ม ลูกศรซ้าย - ขวา ที่ Tool bar เพื่อเพิ่ม หรือลดหัวข้อ ขณะที่อยู่ในมุมมอง Outline View สามารถใช้ ลูกศรขึ้น - ลง ทำการย้ายหัวข้อขึ้นลง

11 Power Point-11 Power Point * การจัดลำดับสไลด์ ทำได้ 2 มุมมอง คือ Outline View และ Slide Sorter View โดยการ Drag and Drop ที่ตำแหน่งที่ต้องการ * การเพิ่มวัตถุ ที่มุมมอง Slide View--> กด Clip Art--> เลือก แถบ Clip Art/Picture--> เลือกภาพที่ต้องการ - -> กดปุ่ม Insert

12 Power Point-12 Power Point * การเพิ่มกราฟ ที่มุมมอง Slide View--> กดปุ่มกราฟ --> ใส่ ข้อมูลในตาราง --> คลิกเมาส์นอกบริเวณกราฟ * การแต่งพื้นหลัง ที่มุมมอง Slide View--> คลิกปุ่มขวา -- >Background--> เลือกสี -->OK * การใส่ Header/Footer คำสั่ง View-->Header/footer--> เลือกแถบ Slide--> กรอกรายละเอียด --> กด Apply to all

13 Power Point-13 Power Point * การใช้ Master View คำสั่ง View-->Master-->Slide--> กำหนดค่า ต่างๆ --> ย้ายไปยังมุมมองอื่นๆ ค่าต่างๆเช่น – ตัวอักษร – สี สีสไลด์ – สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย – หัวกระดาษท้ายกระดาษ –Effect ต่างๆ

14 Power Point-14 Power Point *Page Transition เทคนิคการเปลี่ยนหน้าจอ ที่ Master View--> คำสั่ง Slide show-- >Slide Transition--> เลือกรูปแบบการเปลี่ยน สไลด์ --> เลือกความเร็วในการเปลี่ยน --> เลือก วิธีการเปลี่ยนสไลด์ ( มือ / อัตโนมัติ )--> เลือก เสียงประกอบ --> Apply to all *Animation เทคนิคการเคลื่อนไหวของ ตัวอักษรหรือภาพ ที่ Master View--> คลิกปุ่มขวาบริเวณ ข้อความ -- เลือก Custom Action--> เลือก แถบ add effect--> เลือกลักษณะการเริ่มต้น การเคลื่อนไหว Start --> เลือกทิศทางการ เคลื่อนไหว Direction --> เลือกความเร็ว Speed --> ใช้ Effect option ในจัดกลุ่มระดับ ย่อหน้า


ดาวน์โหลด ppt Power Point-1 บทที่ 4 Power Point * ขั้นตอนการทำสไลด์ * รายละเอียดหน้าจอของ Power Point * การเข้า Power Point * การสร้างสไลด์นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google