งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Office PowerPoint 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Office PowerPoint 2003"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Office PowerPoint 2003

2 หลักการทำงานของ Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างสรรค์งานที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน (Presentation) เช่น การทำภาพนิ่ง, การจัดทำแผ่นใส, การจัดพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย โดยมีรูปแบบสำเร็จให้เราเลือกใช้ได้มากมายตามลักษณะงานที่จะนำเสนอ รวมถึงการปรับแต่งก็กระทำได้โดยง่าย และยังสามารถสร้างงานนำเสนอเพื่อนำไปแสดงในอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

3 การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
Plan (วางแผน) บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ฟังและกำหนดจุดประสงค์ในการพูดของคุณ Prepare (เตรียมการ) สร้างแนวคิดทางบวกและเตรียมโครงสร้างและเวลาในการนำเสนอของคุณ Practice (ฝึกฝน) ทบทวนเนื้อหาของคุณ ทดสอบ และขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอของคุณ และสร้างความกระตือรือร้นและความมั่นใจในการนำเสนอ Present (นำเสนอ) มุ่งมั่นกับหัวข้อของคุณและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้ฟังเพื่อดึงความสนใจของผู้ฟังและชี้ให้เห็นคุณค่าข้อความของคุณ

4 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003
คลิกปุ่ม ไปที่ All Programs  Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 2003 เมื่อคลิกที่เมนูแล้วก็จะเข้าสู่โปรแกรม ดังรูป

5 2 1

6 ส่วนประกอบของโปรแกรม
Restore down Slide Area Minimize Close Title Bar Menu Bar Toolbar Outline Tab Slide Tab Scroll Bar Buttons View Status Bar Note Pane Task Pane

7 มุมมองการทำงาน (View)
Normal View (มุมมองปกติ) Slide Sorter View(มุมมองสไลด์รวมทั้งหมด) Slide Show (แสดงสไลด์โชว์ในแผ่นปัจจุบัน) Slide Show from current slide Normal Slide Sorter

8 Slide Show from current slide
ตัวอย่างมุมมองต่าง ๆ Normal View Slide Sorter View Slide Show from current slide

9 การสร้างงานนำเสนอ AutoContent Wizard (ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ)
Template(จากแม่แบบออกแบบ) Blank(งานนำเสนอเปล่า)

10 การสร้างงานนำเสนอด้วยAutoContent Wizard
ในหน้าต่าง Task Pane คลิกที่ Create a new presentation ในหัวข้อ New ให้คลิกที่ From AutoContent wizard 2 1

11 การสร้างงานนำเสนอด้วยAutoContent Wizard (ต่อ)
3. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป 3

12 การสร้างงานนำเสนอด้วยAutoContent Wizard (ต่อ)
4. คลิกปุ่ม เพื่อสามารถดูหัวข้อได้ทั้งหมด 5. เลือกชนิดงานนำเสนอที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 6. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป 4 5 6

13 การสร้างงานนำเสนอด้วยAutoContent Wizard (ต่อ)
7. เลือกชนิดอุปกรณ์ที่ใช้นำเสนอ 8. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป 7 8

14 การสร้างงานนำเสนอด้วยAutoContent Wizard (ต่อ)
ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ นำเสนอ On-screen presentation (งานนำเสนอบนหน้าจอ) Web presentation (งานนำเสนอบนเว็บ) Black and White overheads (เครื่องฉายข้ามศรีษะแบบขาวดำ) Color overheads เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะแบบสี 35 mm slides เครื่องฉายภาพนิ่ง 35 มม.

15 การสร้างงานนำเสนอด้วยAutoContent Wizard (ต่อ)
9. ชื่อเรื่องงานนำเสนอ 10. ใส่ข้อความที่ต้องการไว้ที่ท้ายกระดาษ 11. คลิกปุ่ม เพื่อสิ้นสุดการทำงาน 9 10 11

16 การสร้างงานนำเสนอด้วย Template
คลิกที่เมนู File ->New ในหน้าต่าง Task Pane ส่วนหัวข้อ New ให้คลิกที่ From design template ในส่วนของ Apply a design template เลือกรูปแบบ Templates ที่ต้องการ ดังรูป

17 การสร้างงานนำเสนอด้วย Template(ต่อ)
3 2

18 การสร้างงานนำเสนอด้วย Blank presentation
คลิกที่เมนู File ->New ในหน้าต่าง Task Pane ส่วนหัวข้อ New ให้คลิกที่ Blank presentation

19 การสร้างงานนำเสนอด้วย Blank presentation(ต่อ)
3. ในส่วนของ Apply slide layout เลือกรูปแบบ layout ที่ต้องการ

20 การสร้างกล่องข้อความ(text box)
ลากเมาส์เพื่อเลือกพื้นที่ ที่ต้องการวางข้อความ พิมพ์ข้อความลงไป

21 การจัดรูปแบบข้อความ เลือกข้อความ 1. ลากเมาส์คลุมข้อความเฉพาะที่ต้องการ
2. เลือกกรอบข้อความ เลือกการจัดรูปแบบ แบบตัวอักษร ตัวหนา ขีดเส้นใต้ ชิดซ้าย ชิดขวา ลดขนาด ขนาดตัวอักษร ตัวเอียง เพิ่มเงา จัดกึ่งกลาง เพิ่มขนาด

22 การใส่สัญลักษณ์และเลขลำดับ
Bullets and Numbering เลือกข้อความ คลิกปุ่ม Bullets เพื่อใส่สัญลักษณ์หรือ คลิกปุ่ม Numbering เพื่อใส่เลขลำดับ วิธีการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้ง

23 การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์
คลิกที่เมนู  Format เลือก Bullets and Numbering เลือกรูปแบบสัญลักษณ์ เลือกขนาด(ปกติจะเป็น 100%) เลือกสี

24 การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์(ต่อ)
คลิกปุ่ม เพื่อเลือกรูปภาพ คลิกปุ่ม เพื่อเลือกสัญลักษณ์

25 จัดรูปแบบพื้นหลังสไลด์ (Background)
1. คลิกเมนู Format ->Background หรือคลิกเมาส์ขวา-ที่ว่างๆบนพื้นสไลด์ 2. เลือกสีที่ต้องการ หรือเลือกสีอื่นๆ More Colors และสีแบบพิเศษ Fill Effect

26 เปลี่ยนโครงร่างสีสไลด์
เลือกคำสั่ง Slide Design-Color Scheme จากหน้าต่าง Task Pane คลิกเลือกโครงร่างสีที่ต้องการ(เปลี่ยนทุก Slides) คลิกเมาส์ขวาที่สี Color Scheme เลือก Apply to All Slides ใช้กับ Slide ทุกแผ่น เลือก Apply to Selected Slides ใช้กับ Slide ที่เลือกไว้ 3

27 แก้ไขสี โครงร่างสีเอง
คลิก Edit Color Schemes คลิกเลือกสี ที่ต้องการจะเปลี่ยน คลิกที่ปุ่ม

28 แก้ไขสี โครงร่างสีเอง(ต่อ)
4. คลิกเลือกสี ที่ต้องการ 5. คลิก ปุ่ม OK 6. คลิกปุ่ม Apply(จะมีผลกับสีของสไลด์ ทุกแผ่น)

29 การวาดรูป (Drawing) คลิกที่เมนู View  Toolbars  Drawing
ลักษณะของเส้นประ สร้างรูปอัตโนมัติ ภาพตัดปะ วงกลม เติมสีให้กับรูป กำหนดเงา เลือกวัตถุ วาดลูกศร อักษรศิลป์ สีตัวอักษร การสร้างเส้น รูปภาพ รูป 3 มิติ สีเส้น สร้างสี่เหลี่ยม ไดอะแกรม ลักษณะลูกศร แก้ไขและปรับแต่งรูป กล่องข้อความ ลักษณะของเส้น

30 การสร้างรูปร่างสำเร็จรูป
เส้น รูปทรงมาตรฐาน ผังลำดับ การทำงาน ดาว ประกาศ แบบหัวลูกศร ปุ่มคำสั่ง กล่องข้อความ

31 การหมุนรูปทรงต่างๆ (Rotate)
คลิกที่ รูปทรง/รูปภาพ ที่จะหมุน เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ จุดที่จะหมุน (สีเขียว) กดเมาส์ค้างไว้ ลากหมุนตามทิศทาง ที่ต้องการ

32 การจัดลำดับวัตถุ ในกรณีมีวัตถุซ้อนกัน หลายชั้นต้องจัดลำดับ ก่อน-หลัง
คลิกเมาส์ขวาที่รูปภาพ/ข้อความ เลือกคำสั่ง Order ดึงมาออกมาหน้าสุด ส่งไปอยู่หลังสุด ดึงมาข้างหน้า 1 ระดับ ส่งไปข้างหลัง 1 ระดับ

33 การทำกลุ่มวัตถุ (Group)
1.เลือกวัตถุ ที่จะทำกรุ๊ป (กด Shift+Click เลือกมากกว่า 1 ชิ้น) 2.คลิกเมาส์ขวา เลือกคำสั่ง Grouping Before After

34 การทำกลุ่มวัตถุ (Group)
การยกเลิกการรวมกลุ่ม คลิกเมาส์ขวา ที่รูปภาพ เลือกคำสั่ง Grouping เลือก การรวมกลุ่มใหม่ คลิกเมาส์ขวา ที่รูปภาพ เลือกคำสั่ง Grouping เลือก

35 การใส่รูปภาพ (Picture)
คลิกที่เมนู Insert  Picture  From File เลือกรูปที่ต้องการ คลิกปุ่ม คลิกเลือกรูปที่ต้องการ

36 การใส่ภาพตัดปะ(Clip Art)
คลิกที่เมนู Insert  Picture  Clip Art ในหน้าต่าง Task Pane ส่วนหัวข้อ Clip Art คลิก Organize clips…

37 การใส่ภาพตัดปะ(Clip Art)
3. คลิก Office Collection 4. เลือกประเภทที่ต้องการ 5. เลือกรูปที่ต้องการ

38 การแทรกข้อความศิลป์ (WordArt)
คลิกที่เมนู Insert  Picture  WordArt เลือกรูปแบบของข้อความ คลิกปุ่ม พิมพ์ข้อความแล้วคลิกปุ่ม

39 การแทรกข้อความศิลป์ (WordArt)
2 3 COMPUTER

40 การสร้างแผนภูมิองค์กร
คลิกที่เมนู Insert  Diagram เลือกรูปแบบแผนภูมิที่ต้องการ คลิกปุ่ม แผนภูมิองค์กรที่ได้

41 การสร้างตาราง Table คลิกที่เมนู Insert  Table
ใส่จำนวน columns และ จำนวน rows คลิกปุ่ม ตารางที่ได้

42 เมนูคำสั่งใช้ปรับแต่งตาราง
การสร้างตาราง สีพื้นตาราง วาดเส้นตาราง จัดตำแหน่งข้อความ สีเส้นขอบ ลบเส้นตาราง รวมช่องตาราง ความหนาของเส้น ลักษณะเส้น กำหนดเส้นขอบตาราง ใช้แบ่งช่องตาราง เมนูคำสั่งใช้ปรับแต่งตาราง

43 การสร้างกราฟ(Chart) จากเมนู Insert->Chart หรือคลิกไอคอน
หรือ Insert-> New Slide แบบที่มี Chart เลือกการสร้างกราฟ พิมพ์ข้อมูล ลงไปในชีท Datasheet (ลบข้อมูลตัวอย่างทิ้ง) คลิกพื้นที่ของสไลด์เมื่อเสร็จสิ้นการแก้ไขแล้ว

44 การสร้างกราฟ(Chart) วิธีเปลี่ยนประเภทของกราฟ ดับเบิลคลิกที่รูปกราฟ
คลิกที่เมนู Chart  Chart Type

45 การใส่ Effect การเปลี่ยนสไลด์
ใส่ลูกเล่นให้กับการเปลี่ยนสไลด์ในเวลาสั่งโชว์ อยู่ที่สไลด์แผ่นที่ต้องการใส่ Effect เลือกคำสั่ง Slide Transition จากเมนู Slide show หรือคลิกเลือกจากหน้าต่าง Task Pane คลิกเลือกชื่อ Effect เลือกความเร็ว Speed และใส่เสียง Sound คลิก Apply to All Slides คลิก Play ขอดู Effect หรือคลิก Slide Show คลิกเลือกชื่อ 4

46 Slide Transition เลือกชื่อ Effect เลือกความเร็วของ Effect
ให้แสดงวนรอบจนกว่าจะกด ESC เลือกการเปลี่ยนสไลด์โดย click mouse Automatically after ตั้งเวลาให้เปลี่ยนสไลด์แผ่นต่อไปอัตโนมัติ สั่งโชว์ แสดงตัวอย่างอัตโนมัติ

47 การใส่ Effect การเคลื่อนไหวให้กับข้อความ
จะมีผลกับข้อความไตเติ้ลและข้อความที่เป็น Bullets เท่านั้น อยู่ในสไลด์แผ่นที่จะใส่ Effect ในหน้าต่าง Task Pane คลิกเลือกคำสั่ง Slide Design  Animation Schemes คลิกเลือกชื่อของ Effect ที่ต้องการ ดูตัวอย่าง กำหนดให้กับ 1 แผ่น คลิก Apply to All Slide กำหนดให้สไลด์ ทุกแผ่น ใช้ Effect เดียวกัน

48 ประเภทของ Animation Schemes
Subtle แบบเรียบๆไม่หวือหวามาก Moderate เอฟเฟ็กซ์แบบปานกลาง Exciting เอฟเฟ็กซ์แบบที่หวือหวามาก ทำให้ น่าสนใจ No Animation ยกเลิกไม่ใช้เอฟเฟ็กซ์

49 การกำหนด Effect ต่างๆเอง
Custom Animation คือผู้ใช้สามารถกำหนด Effect ให้กับวัตถุในสไลด์เองได้ทั้ง ข้อความ - รูปภาพ และสามารถจัดลำดับการแสดงได้ตามลำดับที่ต้องการ

50 ขั้นตอนการสร้าง Custom Animation
อยู่ในสไลด์แผ่นที่จะใส่ Effect คลิกที่วัตถุที่จะใส่ Effect (กำหนดทีละวัตถุ) เลือกคำสั่ง Custom Animation จากการคลิกเมาส์ขวา หรือจากหน้าต่าง Task Pane คลิกที่ปุ่ม Add Effect เลือกประเภทของ Effect Entrance เข้ามาครั้งแรก Emphasis เน้นเมื่อมาถึง Exit เคลื่อนไหวออกไป Motion Path เคลื่อนไหวตามเส้นทางที่กำหนด

51 Add Effect Entrance Emphasis Motions Paths Exit

52 More Effect ของ Entrance
Basic เอฟเฟ็กซ์ธรรมดา Subtle เอฟเฟ็กซ์เรียบๆ Moderate เอฟเฟ็กซ์ในระดับกลาง Exciting เอฟเฟ็กซ์ที่หวือหวามาก

53 More Effect ของ Emphasis
Basic เอฟเฟ็กซ์ธรรมดา Subtle เอฟเฟ็กซ์เรียบๆ Moderate เอฟเฟ็กซ์ในระดับกลาง Exciting เอฟเฟ็กซ์ที่หวือหวามาก

54 More Effect ของ Exit Basicเอฟเฟ็กซ์ธรรมดา Subtleเอฟเฟ็กซ์เรียบๆ
Moderate เอฟเฟ็กซ์ในระดับกลาง Exciting เอฟเฟ็กซ์ที่หวือหวามาก

55 More Effect ของ Motion Paths
Basic เคลื่อนไหวตามเส้นทางธรรมดา Line &Curves เคลื่อนไหวตามลักษณะเส้น Special เคลื่อนไหวตามเส้นทางพิเศษ เริ่มต้น(เขียว) สิ้นสุด(แดง) เคลื่อนไหวเตามรูปทรง

56 กำหนดความเร็วและการแสดงของวัตถุ
Start ให้เริ่มแสดงเมื่อ On Click เมื่อมีคลิกเมาส์ With Previous พร้อมวัตถุก่อนหน้า After Previous หลังวัตถุก่อนหน้า Speed ความเร็ว Slow ช้า Very slow ช้ามาก Fast เร็ว Very Fast เร็วมาก Medium ปานกลาง

57 การจัดลำดับการแสดง (Order)
กรณีที่มีวัตถุในสไลด์หลายชิ้น และมีการใส่ Effect แล้วต้องการให้วัตถุชิ้นแสดงก่อนหรือหลัง สามารถจัดลำดับได้ คลิกที่ชื่อวัตถุ คลิกที่ลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อจัดลำดับใหม่

58 การกำหนดตัวเลือกของ Effect
การตั้งเวลา การแสดงของข้อความ Text Animation คลิกที่ชื่อวัตถุ ที่ใส่ Effect แล้ว คลิกเมาส์ขวาเลือกคำสั่ง Effect Options Animate Text Timing เกี่ยวกับเวลา Text Animation เกี่ยวกับข้อความ

59 การแก้ไข และยกเลิก Effect
ในหน้าต่าง Task pane คำสั่ง Custom Animation คลิกที่หมายเลขของ ลำดับวัตถุ (ที่มีการใส่เอฟเฟ็กซ์ไว้) คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนแบบ Effect คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก Effect

60 การตั้งค่าการนำเสนอ(Setup Show)
จากเมนู Slide Show->Setup show เลือกจำนวนสไลด์ที่จะแสดง เลือกการแสดงในจอภาพ แสดงวนรอบจนกว่าจะกด ESC ควบคุมการแสดงเอง แสดงโดยไม่มีการบรรยาย แสดงตามเวลาที่ตั้ง ไม่แสดง Effect สีของปากกา ใช้ขณะที่โชว์

61 การแทรกข้อคิดเห็น comment
1. คลิก หน้า-หลัง ข้อความที่จะใส่ข้อคิดเห็น 2. เลือกเมนู Insert ->Comment 3. พิมพ์ข้อความข้อคิดเห็นลงไป ในกรอบ 4. คลิกนอกกรอบ Comment เพื่อออกจากการพิมพ์ จะปรากฎสัญลักษณ์ ขึ้นที่หลังข้อความ

62 การพิมพ์สไลด์ (Print)
การขอดูก่อนพิมพ์ 1.เลือกเมนู File->Print Preview หรือคลิก 2. เลือกประเภทสไลด์ที่จะดู-พิมพ์ Print What Slide 1 สไลด์ต่อ 1 หน้า Handout คู่มือบรรยาย Note Pages คู่มือพร้อมบันทึกย่อ Outline พิมพ์เฉพาะข้อความ

63 ตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆ
Slide Handout 1 Handout 2 Handout 3

64 ตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆ
Handout 4 Handout 6 Outline

65 การสั่งพิมพ์จาก File->Print
เลือกสไลด์ที่จะพิมพ์ All ทั้งหมด Current Slide เฉพาะแผ่นปัจจุบัน Slide ระบุหมายเลขสไลด์ 2. เลือกประเภทสไลด์ที่จะพิมพ์ Print What Slide,Handout,note Pages,Outline

66 การสั่งพิมพ์จาก File->Print
3. เลือกสีการพิมพ์ Color/Grayscale 4. เลือกตัวเลือกการพิมพ์ Scale to fit paperจัดพอดีกระดาษ Frame Slide พิมพ์ขอบสไลด์ Include comment พิมพ์ข้อคิดเห็น 5. เลือกจำนวนชุดที่จะพิมพ์ Copies

67 การสั่งพิมพ์จาก File->Print
1 5 2 3 4

68 การใส่ หัว/ท้ายสไลด์ แทรกวันที่ และหมายเลขสไลด์ และข้อความที่ปรากฏทุกหน้า เลือกเมนู View->Header and Footer ค่า Header/Footer ของสไลด์ ค่า Header/Footer ของ Handout

69 รูปแบบการ บันทึก Save as type นำไปใช้งานรูปแบบต่างๆ
presentation นามสกุลไฟล์ (.ppt) นำไปใช้ในรูปแบบ web page นามสกุลไฟล์ (.htm หรือ .html)

70 การใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์พรีเซนเทชั่น
เลือกเมนู Tools-> Options คลิกที่แท็บ security ใส่รหัสผ่าน สำหรับเปิด Open ใส่รหัสผ่านสำหรับแก้ไข Modify คลิก OK ยืนยันรหัสผ่าน อีกครั้งหนึ่ง

71 การยกเลิกรหัสผ่าน เลือกเมนู Tools-> Options คลิกที่แท็บ security
ลบรหัสผ่าน ที่เป็น *** ออก Ok ออกจาก Options Save ไฟล์อีกครั้งหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Office PowerPoint 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google