งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Microsoft Office PowerPoint 2003. 2 หลักการทำงานของ Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ สร้างสรรค์งานที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Microsoft Office PowerPoint 2003. 2 หลักการทำงานของ Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ สร้างสรรค์งานที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Microsoft Office PowerPoint 2003

2 2 หลักการทำงานของ Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ สร้างสรรค์งานที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน (Presentation) เช่น การทำภาพนิ่ง, การจัดทำแผ่นใส, การจัดพิมพ์ เอกสารประกอบการบรรยาย โดยมีรูปแบบสำเร็จให้เรา เลือกใช้ได้มากมายตามลักษณะงานที่จะนำเสนอ รวมถึง การปรับแต่งก็กระทำได้โดยง่าย และยังสามารถสร้างงาน นำเสนอเพื่อนำไปแสดงในอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

3 3 การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ Plan (วางแผน) Plan (วางแผน) บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ฟังและ กำหนดจุดประสงค์ในการพูดของคุณ Prepare (เตรียมการ)Prepare (เตรียมการ) สร้างแนวคิดทางบวกและ เตรียมโครงสร้างและเวลาในการนำเสนอของคุณ Practice (ฝึกฝน)Practice (ฝึกฝน) ทบทวนเนื้อหาของคุณ ทดสอบ และขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอของคุณ และ สร้างความกระตือรือร้นและความมั่นใจในการนำเสนอ Present (นำเสนอ)Present (นำเสนอ) มุ่งมั่นกับหัวข้อของคุณและสร้าง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้ฟังเพื่อดึงความสนใจ ของผู้ฟังและชี้ให้เห็นคุณค่าข้อความของคุณ

4 4 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 1. คลิกปุ่ม 2. ไปที่ All Programs  Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 2003 3. เมื่อคลิกที่เมนูแล้วก็จะเข้าสู่โปรแกรม ดังรูป

5 1 2

6 ส่วนประกอบของโปรแกรมส่วนประกอบของโปรแกรม Buttons View Status Bar Toolbar Menu Bar Title Bar Task Pane Minimize Restore down Close Scroll Bar Slide Area Slide Tab Outline Tab Note Pane

7 7 มุมมองการทำงาน (View) Normal View (มุมมองปกติ) Slide Sorter View(มุมมองสไลด์รวมทั้งหมด) Slide Show (แสดงสไลด์โชว์ในแผ่นปัจจุบัน) Normal Slide Sorter Slide Show from current slide

8 ตัวอย่างมุมมองต่าง ๆ Normal ViewSlide Sorter View Slide Show from current slide

9 9 การสร้างงานนำเสนอการสร้างงานนำเสนอ AutoContent Wizard (ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ) Template(จากแม่แบบออกแบบ) Blank(งานนำเสนอเปล่า)

10 10 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard 1. ในหน้าต่าง Task Pane คลิกที่ Create a new presentation 2. ในหัวข้อ New ให้ คลิกที่ From AutoContent wizard 1 2

11 11 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard (ต่อ) 3. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป 3

12 12 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard (ต่อ) 4 5 6 4. คลิกปุ่ม เพื่อสามารถดูหัวข้อได้ทั้งหมด 5. เลือกชนิดงานนำเสนอที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 6. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

13 13 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard (ต่อ) 7. เลือกชนิดอุปกรณ์ที่ใช้นำเสนอ 8. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป 7 8

14 14 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard (ต่อ) ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ นำเสนอ On-screen presentation (งานนำเสนอบนหน้าจอ) Web presentation (งานนำเสนอบนเว็บ) Black and White overheads (เครื่องฉายข้าม ศรีษะแบบขาวดำ) Color overheads เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะแบบสี 35 mm slides เครื่องฉายภาพนิ่ง 35 มม.

15 15 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard (ต่อ) 9. ชื่อเรื่องงานนำเสนอ 10. ใส่ข้อความที่ต้องการไว้ที่ท้ายกระดาษ 11. คลิกปุ่ม เพื่อสิ้นสุดการทำงาน 9 10 11

16 16 การสร้างงานนำเสนอด้วย Template 1. คลิกที่เมนู File ->New 2. ในหน้าต่าง Task Pane ส่วนหัวข้อ New ให้คลิกที่ From design template 3. ในส่วนของ Apply a design template เลือก รูปแบบ Templates ที่ต้องการ ดังรูป

17 17 2 3 การสร้างงานนำเสนอด้วย Template(ต่อ)

18 18 การสร้างงานนำเสนอด้วย Blank presentation 1. คลิกที่เมนู File ->New 2. ในหน้าต่าง Task Pane ส่วนหัวข้อ New ให้คลิก ที่ Blank presentation

19 19 การสร้างงานนำเสนอด้วย Blank presentation(ต่อ) 3. ในส่วนของ Apply slide layout เลือก รูปแบบ layout ที่ต้องการ

20 20 การสร้างกล่องข้อความ(text box) คลิกปุ่ม Text box ที่ทูลบาร์ ลากเมาส์เพื่อเลือกพื้นที่ ที่ต้องการวางข้อความ พิมพ์ข้อความลงไป

21 21 การจัดรูปแบบข้อความการจัดรูปแบบข้อความ เลือกข้อความ 1. ลากเมาส์คลุมข้อความเฉพาะที่ต้องการ 2. เลือกกรอบข้อความ เลือกการจัดรูปแบบ แบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เพิ่มเงา ชิดซ้าย จัดกึ่งกลาง ชิดขวา เพิ่มขนาด ลดขนาด

22 22 การใส่สัญลักษณ์และเลขลำดับการใส่สัญลักษณ์และเลขลำดับ Bullets and Numbering เลือกข้อความ คลิกปุ่ม Bullets เพื่อใส่ สัญลักษณ์หรือ คลิกปุ่ม Numbering เพื่อใส่เลข ลำดับ วิธีการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้ง

23 23 การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์ คลิกที่เมนู  Format เลือก Bullets and Numbering เลือกรูปแบบสัญลักษณ์ เลือกขนาด(ปกติจะเป็น 100%) เลือกสี

24 24 การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์(ต่อ)การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์(ต่อ) คลิกปุ่ม เพื่อเลือกรูปภาพ คลิกปุ่ม เพื่อเลือกสัญลักษณ์

25 25 จัดรูปแบบพื้นหลังสไลด์ (Background) 1. คลิกเมนู Format ->Background หรือคลิกเมาส์ขวา-ที่ว่างๆบนพื้นสไลด์ 2. เลือกสีที่ต้องการ หรือเลือกสีอื่นๆ More Colors และสีแบบพิเศษ Fill Effect

26 26 เปลี่ยนโครงร่างสีสไลด์เปลี่ยนโครงร่างสีสไลด์ 1. เลือกคำสั่ง Slide Design-Color Scheme จากหน้าต่าง Task Pane 2. คลิกเลือกโครงร่างสีที่ต้องการ(เปลี่ยนทุก Slides) 3. คลิกเมาส์ขวาที่สี Color Scheme เลือก Apply to All Slides ใช้กับ Slide ทุกแผ่น เลือก Apply to Selected Slides ใช้กับ Slide ที่เลือกไว้ 3

27 27 แก้ไขสี โครงร่างสีเอง 1. คลิก Edit Color Schemes 2. คลิกเลือกสี ที่ต้องการจะเปลี่ยน 3. คลิกที่ปุ่ม

28 28 แก้ไขสี โครงร่างสีเอง(ต่อ) 4. คลิกเลือกสี ที่ต้องการ 5. คลิก ปุ่ม OK 6. คลิกปุ่ม Apply(จะมีผล กับสีของสไลด์ ทุก แผ่น)

29 29 การวาดรูป (Drawing) คลิกที่เมนู View  Toolbars  Drawing การสร้างเส้น วาดลูกศร สร้างสี่เหลี่ยม วงกลม กล่องข้อความ อักษรศิลป์ ไดอะแกรม ภาพตัดปะ รูปภาพ เติมสีให้กับรูป สีเส้น สีตัวอักษร ลักษณะของเส้น ลักษณะของเส้นประ ลักษณะลูกศร กำหนดเงา รูป 3 มิติ สร้างรูปอัตโนมัติ เลือกวัตถุ แก้ไขและปรับแต่งรูป

30 30 การสร้างรูปร่างสำเร็จรูปการสร้างรูปร่างสำเร็จรูป รูปทรงมาตรฐาน แบบหัวลูกศร ดาว ประกาศ ผังลำดับ การทำงาน กล่องข้อความ ปุ่มคำสั่ง เส้น

31 31 การหมุนรูปทรงต่างๆ (Rotate) 1. คลิกที่ รูปทรง/รูปภาพ ที่จะหมุน 2. เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ จุดที่จะหมุน (สีเขียว) 3. กดเมาส์ค้างไว้ ลากหมุนตามทิศทาง ที่ต้องการ

32 32 การจัดลำดับวัตถุการจัดลำดับวัตถุ ในกรณีมีวัตถุซ้อนกัน หลายชั้นต้องจัดลำดับ ก่อน-หลัง คลิกเมาส์ขวาที่รูปภาพ/ข้อความ เลือกคำสั่ง Order ดึงมาออกมาหน้าสุด ส่งไปอยู่หลังสุด ดึงมาข้างหน้า 1 ระดับ ส่งไปข้างหลัง 1 ระดับ

33 33 การทำกลุ่มวัตถุ (Group) 1.เลือกวัตถุ ที่จะทำกรุ๊ป (กด Shift+Click เลือกมากกว่า 1 ชิ้น) 2.คลิกเมาส์ขวา เลือกคำสั่ง Grouping Before After

34 34 การยกเลิกการรวมกลุ่ม 1.คลิกเมาส์ขวา ที่รูปภาพ 2.เลือกคำสั่ง Grouping 3.เลือก การรวมกลุ่มใหม่ 1.คลิกเมาส์ขวา ที่รูปภาพ 2.เลือกคำสั่ง Grouping 3.เลือก การทำกลุ่มวัตถุ (Group)

35 35 การใส่รูปภาพ (Picture) คลิกที่เมนู Insert  Picture  From File เลือกรูปที่ต้องการ คลิกปุ่ม คลิกเลือกรูปที่ต้องการ

36 36 การใส่ภาพตัดปะ(Clip Art) 1. คลิกที่เมนู Insert  Picture  Clip Art 2. ในหน้าต่าง Task Pane ส่วนหัวข้อ Clip Art คลิก Organize clips…

37 37 การใส่ภาพตัดปะ(Clip Art) 3. คลิก Office Collection 4. เลือกประเภทที่ ต้องการ 5. เลือกรูปที่ต้องการ

38 38 การแทรกข้อความศิลป์ (WordArt) 1. คลิกที่เมนู Insert  Picture  WordArt 2. เลือกรูปแบบของข้อความ คลิกปุ่ม 3. พิมพ์ข้อความแล้วคลิกปุ่ม

39 39 การแทรกข้อความศิลป์ (WordArt) 2 3

40 40 การสร้างแผนภูมิองค์กรการสร้างแผนภูมิองค์กร คลิกที่เมนู Insert  Diagram เลือกรูปแบบแผนภูมิที่ ต้องการ คลิกปุ่ม แผนภูมิองค์กรที่ได้

41 41 การสร้างตาราง Table คลิกที่เมนู Insert  Table ใส่จำนวน columns และ จำนวน rows คลิกปุ่ม ตารางที่ได้

42 42 การสร้างตารางการสร้างตาราง วาดเส้นตาราง ลบเส้นตาราง ลักษณะเส้น ความหนาของเส้น สีเส้นขอบ กำหนดเส้นขอบตาราง สีพื้นตาราง เมนูคำสั่งใช้ปรับแต่งตาราง รวมช่องตาราง ใช้แบ่งช่องตาราง จัดตำแหน่งข้อความ

43 43 การสร้างกราฟ (Chart) จากเมนู Insert->Chart หรือคลิกไอคอน หรือ Insert-> New Slide แบบที่มี Chart  เลือกการสร้างกราฟ  พิมพ์ข้อมูล ลงไปในชีท Datasheet ( ลบข้อมูลตัวอย่างทิ้ง )  คลิกพื้นที่ของสไลด์เมื่อเสร็จสิ้นการแก้ไขแล้ว

44 44 การสร้างกราฟ (Chart) วิธีเปลี่ยนประเภทของกราฟ 1. ดับเบิลคลิกที่รูปกราฟ 2. คลิกที่เมนู Chart  Chart Type

45 45 การใส่ Effect การเปลี่ยนสไลด์ ใส่ลูกเล่นให้กับการเปลี่ยนสไลด์ในเวลาสั่งโชว์ 1. อยู่ที่สไลด์แผ่นที่ต้องการใส่ Effect 2. เลือกคำสั่ง Slide Transition จากเมนู Slide show หรือ คลิกเลือกจากหน้าต่าง Task Pane 3. คลิกเลือกชื่อ Effect 4. เลือกความเร็ว Speed และใส่เสียง Sound 5. คลิก Apply to All Slides 6. คลิก Play ขอดู Effect หรือคลิก Slide Show คลิกเลือกชื่อ 4

46 46 Slide Transition เลือกชื่อ Effect เลือกความเร็วของ Effect เลือกเสียงประกอบกับ Effect ให้แสดงวนรอบจนกว่าจะกด ESC เลือกการเปลี่ยนสไลด์โดย click mouse แสดงตัวอย่างอัตโนมัติ สั่งโชว์ Automatically after ตั้งเวลาให้ เปลี่ยนสไลด์แผ่นต่อไปอัตโนมัติ

47 47 การใส่ Effect การเคลื่อนไหวให้กับข้อความ จะมีผลกับข้อความไตเติ้ลและข้อความที่เป็น Bullets เท่านั้น อยู่ในสไลด์แผ่นที่จะใส่ Effect ในหน้าต่าง Task Pane คลิกเลือกคำสั่ง Slide Design  Animation Schemes คลิกเลือกชื่อของ Effect ที่ต้องการ ดูตัวอย่าง กำหนดให้กับ 1 แผ่น คลิก Apply to All Slide กำหนดให้สไลด์ ทุกแผ่น ใช้ Effect เดียวกัน

48 48 ประเภทของ Animation Schemes Subtleแบบเรียบๆไม่หวือหวามาก Moderateเอฟเฟ็กซ์แบบปานกลาง Excitingเอฟเฟ็กซ์แบบที่หวือหวามาก ทำให้ น่าสนใจ No Animation ยกเลิกไม่ใช้เอฟเฟ็กซ์

49 49 การกำหนด Effect ต่างๆเอง Custom Animation คือผู้ใช้สามารถกำหนด Effect ให้กับวัตถุในสไลด์เองได้ทั้ง ข้อความ - รูปภาพ และ สามารถจัดลำดับการแสดงได้ตามลำดับที่ต้องการ

50 50 ขั้นตอนการสร้าง Custom Animation 1. อยู่ในสไลด์แผ่นที่จะใส่ Effect 2. คลิกที่วัตถุที่จะใส่ Effect (กำหนดทีละวัตถุ) 3. เลือกคำสั่ง Custom Animation จากการคลิกเมาส์ ขวา หรือจากหน้าต่าง Task Pane 4. คลิกที่ปุ่ม Add Effect 5. เลือกประเภทของ Effect Entrance เข้ามาครั้งแรก Emphasis เน้นเมื่อมาถึง Exit เคลื่อนไหวออกไป Motion Path เคลื่อนไหวตามเส้นทางที่กำหนด

51 51 Add Effect Entrance Emphasis Motions Paths Exit

52 52 More Effect ของ Entrance Basic เอฟเฟ็กซ์ธรรมดา Subtle เอฟเฟ็กซ์เรียบๆ Moderate เอฟเฟ็กซ์ใน ระดับกลาง Exciting เอฟเฟ็กซ์ที่หวือ หวามาก

53 53 More Effect ของ Emphasis Basic เอฟเฟ็กซ์ธรรมดา Subtle เอฟเฟ็กซ์เรียบๆ Moderate เอฟเฟ็กซ์ใน ระดับกลาง Exciting เอฟเฟ็กซ์ที่หวือ หวามาก

54 54 More Effect ของ Exit Basicเอฟเฟ็กซ์ธรรมดา Subtleเอฟเฟ็กซ์เรียบๆ Moderate เอฟเฟ็กซ์ใน ระดับกลาง Exciting เอฟเฟ็กซ์ที่หวือ หวามาก

55 55 More Effect ของ Motion Paths Basic เคลื่อนไหวตามเส้นทาง ธรรมดา Line &Curves เคลื่อนไหวตาม ลักษณะเส้น Special เคลื่อนไหวตามเส้นทาง พิเศษ สิ้นสุด(แดง) เริ่มต้น(เขียว) เคลื่อนไหวเตามรูปทรง

56 56 กำหนดความเร็วและการแสดงของวัตถุกำหนดความเร็วและการแสดงของวัตถุ Start ให้เริ่มแสดงเมื่อ On Click เมื่อมีคลิกเมาส์ With Previous พร้อมวัตถุก่อน หน้า After Previous หลังวัตถุก่อนหน้า Speed ความเร็ว Slow ช้า Very slow ช้ามาก Fast เร็ว Very Fast เร็วมาก Medium ปานกลาง

57 57 การจัดลำดับการแสดง (Order) กรณีที่มีวัตถุในสไลด์หลายชิ้น และมีการใส่ Effect แล้วต้องการให้วัตถุชิ้นแสดงก่อนหรือหลัง สามารถจัดลำดับได้ 1. คลิกที่ชื่อวัตถุ 2. คลิกที่ลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อจัดลำดับใหม่

58 58 การกำหนดตัวเลือกของ Effect การตั้งเวลา การแสดงของข้อความ Text Animation 1. คลิกที่ชื่อวัตถุ ที่ใส่ Effect แล้ว 2. คลิกเมาส์ขวาเลือกคำสั่ง Effect Options Timing เกี่ยวกับเวลาText Animation เกี่ยวกับข้อความ Animate Text

59 59 การแก้ไข และยกเลิก Effect ในหน้าต่าง Task pane คำสั่ง Custom Animation คลิกที่หมายเลขของ ลำดับวัตถุ (ที่มีการใส่เอฟเฟ็กซ์ไว้) คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนแบบ Effect คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก Effect

60 60 การตั้งค่าการนำเสนอ(Setup Show) จากเมนู Slide Show->Setup show สีของปากกา ใช้ขณะที่โชว์ แสดงวนรอบจนกว่าจะกด ESC เลือกการแสดงในจอภาพ ไม่แสดง Effect แสดงโดยไม่มีการบรรยาย เลือกจำนวนสไลด์ที่จะแสดง แสดงตามเวลาที่ตั้ง ควบคุมการแสดงเอง

61 61 การแทรกข้อคิดเห็น comment 1. คลิก หน้า-หลัง ข้อความที่จะใส่ข้อคิดเห็น 2. เลือกเมนู Insert ->Comment 3. พิมพ์ข้อความข้อคิดเห็นลงไป ในกรอบ 4. คลิกนอกกรอบ Comment เพื่อออกจากการพิมพ์ จะปรากฎสัญลักษณ์ ขึ้นที่หลังข้อความ

62 62 การพิมพ์สไลด์ (Print) การขอดูก่อนพิมพ์ 1.เลือกเมนู File->Print Preview หรือคลิก 2. เลือกประเภทสไลด์ที่จะดู-พิมพ์ Print What Note Pages คู่มือพร้อมบันทึกย่อ Slide 1 สไลด์ต่อ 1 หน้า Handout คู่มือบรรยาย Outline พิมพ์เฉพาะข้อความ

63 63ตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆ Handout 3 Handout 2 Handout 1 Slide

64 64 Handout 4Handout 6Outline ตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆ

65 65 การสั่งพิมพ์จาก File->Print จากเมนู File->Print 1.เลือกสไลด์ที่จะพิมพ์  All ทั้งหมด  Current Slide เฉพาะแผ่นปัจจุบัน  Slide ระบุหมายเลขสไลด์ 2. เลือกประเภทสไลด์ที่จะพิมพ์ Print What Slide,Handout,note Pages,Outline

66 66 การสั่งพิมพ์จาก File->Print 3. เลือกสีการพิมพ์ Color/Grayscale 4. เลือกตัวเลือกการพิมพ์  Scale to fit paperจัดพอดีกระดาษ  Frame Slide พิมพ์ขอบสไลด์  Include comment พิมพ์ข้อคิดเห็น 5. เลือกจำนวนชุดที่จะพิมพ์ Copies

67 67 การสั่งพิมพ์จาก File->Print 1 3 2 5 4

68 68 การใส่ หัว/ท้ายสไลด์ แทรกวันที่ และหมายเลขสไลด์ และข้อความที่ปรากฏทุกหน้า เลือกเมนู View->Header and Footer ค่า Header/Footer ของสไลด์ค่า Header/Footer ของ Handout

69 69 รูปแบบการ บันทึก Save as type นำไปใช้งานรูปแบบต่างๆ ใช้นำเสนอปกติ เลือกช่อง save as type เป็น presentation นามสกุลไฟล์ (.ppt) นำไปใช้ในรูปแบบ web page นามสกุลไฟล์ (.htm หรือ.html)

70 70 การใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์พรีเซนเทชั่นการใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์พรีเซนเทชั่น คลิกที่แท็บ security ใส่รหัสผ่าน สำหรับเปิด Open ใส่รหัสผ่านสำหรับแก้ไข Modify คลิก OK ยืนยันรหัสผ่าน อีกครั้งหนึ่ง เลือกเมนู Tools-> Options

71 71 การยกเลิกรหัสผ่านการยกเลิกรหัสผ่าน 1. เลือกเมนู Tools-> Options 2. คลิกที่แท็บ security 3. ลบรหัสผ่าน ที่เป็น *** ออก 4. Ok ออกจาก Options 5. Save ไฟล์อีกครั้งหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt 1 Microsoft Office PowerPoint 2003. 2 หลักการทำงานของ Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ สร้างสรรค์งานที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google