งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jump to first pageการแทรกรูปภาพ การนํารูปภาพจากแฟมขอมูลอื่น  จากเมนู Insert เลือกคําสั่ง Picture และเลือก From File  เลือก Drive, Folder และเลือกชื่อไฟลรูปภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jump to first pageการแทรกรูปภาพ การนํารูปภาพจากแฟมขอมูลอื่น  จากเมนู Insert เลือกคําสั่ง Picture และเลือก From File  เลือก Drive, Folder และเลือกชื่อไฟลรูปภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jump to first pageการแทรกรูปภาพ การนํารูปภาพจากแฟมขอมูลอื่น  จากเมนู Insert เลือกคําสั่ง Picture และเลือก From File  เลือก Drive, Folder และเลือกชื่อไฟลรูปภาพ ที่ตองการ และกดปุม Insert

2 Jump to first page การแทรกรูปภาพจาก Clip Gallery Clip Gallery เป็นโปรแกรมที่ ประกอบไปด้วยรูปภาพ เสียง และ วีดีโอ ซึ่งได้ถูกจัดเก็บ เป็นหมวดหมู่อย่างเป็น ระเบียบ ซึ่งเราสามารถดึงสิ่ง ต่างๆ เหล่านี้ลงบนเอกสารได้ ซึ่งทำได้ดังนี้  เลือกคำสั่ง Insert -> Picture -> Clip Art

3 Jump to first page คลิกที่ชื่อโฟลเดอรที่ตองการ ดานขวามือจะมีภาพ Clip Art ให เลือกตามตองการ

4 Jump to first page นําเมาสชี้ที่ภาพจะ ปรากฏ ลูกศรเล็กขึ้นมา ให คลิกเลือกคําสั่ง Copy หรือจะใชวิธีคลิกที่ภาพ ลากเมาสเพื่อนําภาพนั้นไปวางที่สไลดที่ เป ดอยู่

5 Jump to first pageการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ การเคลื่อนย้าย  Click Mouse ที่รูปภาพ แล้วลาก Mouse  เมื่อรูปไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อย Mouse การเปลี่ยนขนาด  Click Mouse ที่รูปภาพเกิดจุดปรับขนาด 8 จุด  Click Mouse แล้วลากออกหรือลากเข้าเพื่อ เปลี่ยนขนาด

6 Jump to first pageการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ การ Copy รูปภาพ การ Copy รูปภาพ  Click Mouse ที่รูปภาพ  Click Mouse รูป หรือ Copy ด้วยวิธีอื่น เหมือนกับข้อความต่างๆ การลบรูปภาพ การลบรูปภาพ  Click Mouse ที่รูปภาพ  Click Mouse รูป หรือ ลบด้วยวิธีอื่น เหมือนกับข้อความต่างๆ

7 Jump to first page การจัดขอความรอบรูปภาพ คลิกเลือกรูปภาพที่ตอง การ คลิกเมาสขวาที่รูปภาพ หรือ ที่เมนู Format เลือกคําสั่ง Picture เลือก Tab Sheet Layout กําหนด Wrapping Style โดยคลิกเลือก รูปแบบที่ตองการ

8 Jump to first page การแทรกขอความศิลป (Insert WordArt) Click ที่ปุ่ม หรือ เลือกคำสั่ง Insert->Picture- >WordArt

9 Jump to first page เลือกรูปแบบของ WordArt

10 Jump to first pageพิพม์ข้อความ

11 Jump to first pageการวาดภาพเอง แสดงแถบเครื่องมือ Drawing  ใช้คำสั่ง View-> Toolbars

12 Jump to first pageการวาดภาพเอง Click Mouse เลือกเครื่องมือวาดภาพ Mouse เปลี่ยเป็น + Click Mouse แล้วลาก ได้ภาพตามต้องการแล้ว ปล่อย Mouse

13 Jump to first pageตกแต่งรูปวาด เปลี่ยนแบบของเส้นและหัวลูกศร  Click ที่รูปวาด  Click ที่

14 Jump to first pageตกแต่งรูปวาด แต่งสีและลวดลาย  Click Mouse ที่รูปที่ต้องการแต่งสี  สามารถเลือกสีและ Effects ต่างๆ สมัครด่วน

15 Jump to first pageตกแต่งรูปวาด ใส่เงาและ Effect 3 มิต  Click Mouse ที่รูปที่ต้องการใส่เงาและ Effect  Click ที่ สมัครด่วน

16 Jump to first pageตกแต่งรูปวาด ใส่รูปจาก AutoShape  Click ที่ปุ่ม AutoShapes  เลือกรูปต่างๆ ตามความต้องการแล้ววาด สวัสดีค่ะ

17 Jump to first page การใส่ข้อความใน AutoShape Click Mouse ขวาที่ AutoShap เลือก Add Text สมัครด่วน ประกาศ STOP


ดาวน์โหลด ppt Jump to first pageการแทรกรูปภาพ การนํารูปภาพจากแฟมขอมูลอื่น  จากเมนู Insert เลือกคําสั่ง Picture และเลือก From File  เลือก Drive, Folder และเลือกชื่อไฟลรูปภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google