งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชวลิต พินิจธนภาคย์ รหัส นิสิต 51410488 นางสาวปานไพลิน สร้อยศรีหา รหัสนิสิต 51412215 นายพิทักษ์ ขัดทจันทร์ รหัส นิสิต 51412314 นางสาวขนิษฐา โมซา รหัสนิสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชวลิต พินิจธนภาคย์ รหัส นิสิต 51410488 นางสาวปานไพลิน สร้อยศรีหา รหัสนิสิต 51412215 นายพิทักษ์ ขัดทจันทร์ รหัส นิสิต 51412314 นางสาวขนิษฐา โมซา รหัสนิสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายชวลิต พินิจธนภาคย์ รหัส นิสิต 51410488 นางสาวปานไพลิน สร้อยศรีหา รหัสนิสิต 51412215 นายพิทักษ์ ขัดทจันทร์ รหัส นิสิต 51412314 นางสาวขนิษฐา โมซา รหัสนิสิต 51412741 นางสาววชิราภรณ์ อาวรณ์ รหัส นิสิต 51412895 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

3

4 1. ปุ่ม แฟ้ม (File) 1. ปุ่ม แฟ้ม (File) = เป็นส่วนที่ใช้เก็บคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้งานในโปรแกรม เช่น คำสั่ง สร้าง (New), บันทึก (Save) เป็นต้น 2. แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access) 2. แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access) = เป็น แถบที่ใช้แสดงคำสั่งที่ใช้งานบ่อย ๆ ขึ้นมาให้เรา สามารถเรียกใช้งานได้ทันที 3. แถบชื่อเรื่อง (Title bar) 3. แถบชื่อเรื่อง (Title bar) = เป็นส่วนที่ใช้ แสดงชื่อโปรแกรม และรายชื่อไฟล์ที่ได้เปิดใช้ งานอยู่ 4. ปุ่มควบคุม 4. ปุ่มควบคุม = Windows เป็นปุ่มที่ใช้ควบคุม การ เปิด - ปิด และขยายหน้าต่างโปรแกรมที่ได้ เปิดขึ้นมา

5 5. ริบบอน (Ribbon) 5. ริบบอน (Ribbon) = เป็นแถบที่ใช้รวบรวม เครื่องมือการใช้งานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สะดวก ต่อการใช้งาน 6. Slide and outline 6. Slide and outline = เป็นส่วนที่ใช้แสดง แบบจำลองของภาพนิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ในสไลด์โชว์ 7. Slide Pane 7. Slide Pane = เป็นพื้นที่ที่ใช้แสดงรายละเอียด ของสไลด์โชว์ 8. Note Pane 8. Note Pane = เป็นส่วนที่ใช้ใส่ข้อความเพิ่มเติม ลงไปในสไลด์โชว์ 9. Status Bar 9. Status Bar = เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายละเอียด ของสไลด์โชว์ที่เปิดขึ้นมาใช้งาน

6 การแทรกภาพถ่าย 1. คลิก แท็บ แทรก (Insert) 2. คลิก ไอคอน รูปภาพ (Pict ure) 3. เลือกสถานที่ จัดเก็บภาพ 4. เลือกภาพที่จะใส่ ลงในสไลด์ 5. คลิก ปุ่ม แทรก (Insert)

7 6. รูปภาพก็จะปรากฏขึ้นมาบนสไลด์

8 วิธีการปรับเปลี่ยน รูปแบบของภาพ 1. คลิกเลือกภาพที่ ต้องการ 2. คลิก แท็บ รูปแบบ (Form at) 3. คลิกเลือก ลักษณะ ด่วน (Quick Style)

9 4. เลือกรูปภาพที่ต้องการ

10 5. ภาพก็จะถูกปรับเปลี่ยนตามรูปแบบที่เลือก

11 วิธีการปรับสีภาพ 1. คลิกเลือกภาพที่จะ ปรับเปลี่ยนสี 2. คลิก แท็บ รูปแบบ (Forma t) 3. คลิก เลือก สี (Color)

12 4. เลือกลักษณะสีที่ต้องการ จากตัวอย่างจะเลือกสี เทา

13 5. ภาพก็จะมีสีตามที่เลือก

14 วิธีการสร้างแผนผัง ขึ้นมาใช้งาน วิธีการสร้างแผนผัง ขึ้นมาใช้งาน 1. คลิก แท็บ แทรก (Insert) 2. คลิกเลือก Smart Art 3. เลือกชนิดของ แผนผัง 4. เลือกรูปแบบของ แผนผัง 5. คลิกปุ่ม ตกลง (OK)

15 6. แผนผังก็จะแสดงขึ้นมา

16 วิธีการเปลี่ยนสีแผนผัง 1. คลิกเลือกแผนผังที่ จะปรับเปลี่ยนสี 2. คลิก แท็บ ออกแบบ (Desig n) 3. คลิกเลือก เปลี่ยน สี (Change Color)

17  4. เลือกสีตามต้องการ

18 5. แผนผังก็จะมีสีตามที่กำหนด

19 วิธีการใส่สไตล์ให้กับ แผนผัง 1. คลิกเลือกแผนผัง ที่จะใส่สไตล์ 2. คลิก แท็บ ออกแบบ (Desi gn) 3. คลิกเลือก SmartArt Style

20 4. เลือกสไตล์ที่ต้องการ

21 5. แผนผังก็จะมีสไตล์ตามที่เลือก

22 การแทรกไฟล์เสียงจาก Clip Organizer การแทรกไฟล์เสียงจาก Clip Organizer 1. คลิกแท็บ แทรก (Insert) 2. คลิก เลือก เสียง (Audio) > เสียง จากภาพ ตัดปะ (Clip Art Audio) 3. คลิกเลือกไฟล์เสียงที่ ต้องการ 4. จะปรากฏสัญลักษณ์รูป ลำโพงขึ้นมาบนสไลด์ หาก ต้องการทดลองฟังเสียงที่ใส่ ลงไปให้คลิกที่รูปลำโพง

23 วิธีการแทรกไฟล์ MP3 ลงไปในสไลด์ 1. คลิก แท็บ แทรก (Insert) 2. คลิก เลือก เสียง (Audio) > เ สียงจากแฟ้ม (Audio From File) 3. เลือกสถานที่จัดเก็บ ไฟล์เพลง 4. เลือกเพลงที่ต้องการ 5. คลิก ปุ่ม แทรก (Insert)

24 6. จะปรากฏสัญลักษณ์รูปลำโพงขึ้นมาบนสไลด์ หาก ต้องการทดลองเพลงที่ใส่ลงไปให้คลิกรูปที่ลำโพง

25 วิธีการกำหนดระดับเสียงที่ ใส่ลงไปในสไลด์ 1. คลิกที่รูปลำโพง 2. คลิกแท็บ การ เล่น (Playback) 3. คลิก ระดับ เสียง (Volume) 4. เลือกระดับเสียงที่ ต้องการ

26 วิธีการใส่เอฟเฟ็กต์ตอน เปลี่ยนสไลด์ 1. คลิก เมนู มุมมอง (View) 2. คลิกเลือก ตัว เรียงลำดับ ภาพนิ่ง (Slide Sorter) 3. คลิกแท็บ การ เปลี่ยน (Transitions) 4. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่ ต้องการ 5. ตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ก็จะ แสดงขึ้นมา

27 วิธีการใส่เสียงในการ แสดงเอฟเฟ็กต์ 1. คลิกแท็บ การ เปลี่ยน (Transitions) 2. เลือกแผ่นสไลด์ที่ ต้องการใส่เสียงประกอบ เอฟเฟ็กต์ 3. เลือกเสียงประกอบ เอฟเฟ็กต์ที่ต้องกา ร

28 LOGO


ดาวน์โหลด ppt นายชวลิต พินิจธนภาคย์ รหัส นิสิต 51410488 นางสาวปานไพลิน สร้อยศรีหา รหัสนิสิต 51412215 นายพิทักษ์ ขัดทจันทร์ รหัส นิสิต 51412314 นางสาวขนิษฐา โมซา รหัสนิสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google