งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม 1. ปุ่ม แฟ้ม (File) = เป็นส่วนที่ใช้เก็บ คำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้งานในโปรแกรม เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม 1. ปุ่ม แฟ้ม (File) = เป็นส่วนที่ใช้เก็บ คำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้งานในโปรแกรม เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

3 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม 1. ปุ่ม แฟ้ม (File) = เป็นส่วนที่ใช้เก็บ คำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้งานในโปรแกรม เช่น คำสั่ง สร้าง (New), บันทึก (Save) เป็นต้น 2. แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access) = เป็นแถบที่ใช้แสดงคำสั่งที่ใช้งานบ่อย ๆ ขึ้นมาให้เราสามารถเรียกใช้งานได้ทันที 3. แถบชื่อเรื่อง (Title bar) = เป็นส่วน ที่ใช้แสดงชื่อโปรแกรม และรายชื่อไฟล์ที่ ได้เปิดใช้งานอยู่ 4. ปุ่มควบคุม = Windows เป็นปุ่มที่ใช้ ควบคุมการ เปิด - ปิด และขยายหน้าต่าง โปรแกรมที่ได้เปิดขึ้นมา

4 5. ริบบอน (Ribbon) = เป็นแถบที่ใช้ รวบรวมเครื่องมือการใช้งานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน 6. Slide and outline = เป็นส่วนที่ใช้ แสดงแบบจำลองของภาพนิ่งทั้งหมดที่มี อยู่ในสไลด์โชว์ 7. Slide Pane = เป็นพื้นที่ที่ใช้แสดง รายละเอียดของสไลด์โชว์ 8. Note Pane = เป็นส่วนที่ใช้ใส่ ข้อความเพิ่มเติมลงไปในสไลด์โชว์ 9. Status Bar = เป็นส่วนที่ใช้แสดง รายละเอียดของสไลด์โชว์ที่เปิดขึ้นมาใช้ งาน

5 การแทรกรูปภาพลงไปใน สไลด์ของ powerpoint2010 การแทรกภาพถ่าย 1. คลิก แท็บ แทรก (Insert) 2. คลิก ไอคอน รูปภาพ (Pict ure) 3. เลือกสถานที่ จัดเก็บภาพ 4. เลือกภาพที่จะใส่ ลงในสไลด์ 5. คลิก ปุ่ม แทรก (Insert)

6 6. รูปภาพก็จะปรากฏขึ้นมาบนสไลด์

7 การปรับเปลี่ยนรูปแบบของ ภาพใน PowerPoint 2010 วิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ของภาพ 1. คลิกเลือกภาพที่ ต้องการ 2. คลิก แท็บ รูปแบบ (Format) 3. คลิกเลือก ลักษณะ ด่วน (Quick Style)

8 4. เลือกรูปภาพที่ต้องการ

9 5. ภาพก็จะถูกปรับเปลี่ยนตามรูปแบบที่เลือก

10 การปรับสีภาพใน PowerPoint 2010 วิธีการปรับสีภาพ 1. คลิกเลือกภาพที่จะ ปรับเปลี่ยนสี 2. คลิก แท็บ รูปแบบ (Forma t) 3. คลิก เลือก สี (Color)

11 4. เลือกลักษณะสีที่ต้องการ จากตัวอย่างจะเลือก สีเทา

12 5. ภาพก็จะมีสีตามที่เลือก

13 การสร้างแผนผังขึ้นมาใช้งาน ใน PowerPoint 2010 วิธีการสร้างแผนผัง ขึ้นมาใช้งาน 1. คลิก แท็บ แทรก (Insert) 2. คลิกเลือก Smart Art 3. เลือกชนิดของ แผนผัง 4. เลือกรูปแบบของ แผนผัง 5. คลิกปุ่ม ตกลง (OK)

14 6. แผนผังก็จะแสดงขึ้นมา

15 การเปลี่ยนสีแผนผังใน PowerPoint 2010 วิธีการเปลี่ยนสี แผนผัง 1. คลิกเลือกแผนผังที่ จะปรับเปลี่ยนสี 2. คลิก แท็บ ออกแบบ (Desi gn) 3. คลิกเลือก เปลี่ยน สี (Change Color)

16 4. เลือกสีตามต้องการ

17 5. แผนผังก็จะมีสีตามที่กำหนด

18 การใส่สไตล์ให้กับแผนผังใน PowerPoint 2010 วิธีการใส่สไตล์ให้กับ แผนผัง 1. คลิกเลือกแผนผังที่จะ ใส่สไตล์ 2. คลิก แท็บ ออกแบบ (Design) 3. คลิกเลือก SmartArt Style

19 4. เลือกสไตล์ที่ต้องการ

20 5. แผนผังก็จะมีสไตล์ตามที่เลือก

21 การแทรกไฟล์เสียงลงสไลด์ใน PowerPoint 2010 การแทรกไฟล์เสียง จาก Clip Organizer 1. คลิก แท็บ แทรก (Insert) 2. คลิก เลือก เสียง (Audio) > เสียงจากภาพตัด ปะ (Clip Art Audio) 3. คลิกเลือกไฟล์เสียง ที่ต้องการ 4. จะปรากฏ สัญลักษณ์รูปลำโพง ขึ้นมาบนสไลด์ หาก ต้องการทดลองฟัง เสียงที่ใส่ลงไปให้คลิก ที่รูปลำโพง

22 การแทรกไฟล์ MP3 ลงไปใน สไลด์ PowerPoint 2010 วิธีการแทรกไฟล์ MP3 ลงไปในสไลด์ 1. คลิก แท็บ แทรก (Insert) 2. คลิก เลือก เสียง (Audio) > เสียงจากแฟ้ม (Audio From File) 3. เลือกสถานที่จัดเก็บ ไฟล์เพลง 4. เลือกเพลงที่ต้องการ 5. คลิก ปุ่ม แทรก (Insert)

23 6. จะปรากฏสัญลักษณ์รูปลำโพงขึ้นมาบนสไลด์ หากต้องการทดลองเพลงที่ใส่ลงไปให้คลิกรูปที่ ลำโพง

24 การกำหนดระดับเสียงที่ใส่ลง ไปสไลด์ powerpoint2010 วิธีการกำหนดระดับ เสียงที่ใส่ลงไปใน สไลด์ 1. คลิกที่รูปลำโพง 2. คลิกแท็บ การ เล่น (Playback) 3. คลิก ระดับ เสียง (Volume) 4. เลือกระดับเสียงที่ ต้องการ

25 การใส่เอฟเฟ็กต์ตอนเปลี่ยน สไลด์ใน PowerPoint 2010 วิธีการใส่เอฟเฟ็กต์ ตอนเปลี่ยนสไลด์ 1. คลิก เมนู มุมมอง (View) 2. คลิกเลือก ตัว เรียงลำดับ ภาพนิ่ง (Slide Sorter) 3. คลิกแท็บ การ เปลี่ยน (Transitions) 4. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่ ต้องการ 5. ตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ก็ จะแสดงขึ้นมา

26 การใส่เสียงในการแสดงเอฟ เฟ็กต์ PowerPoint 2010 วิธีการใส่เสียงในการ แสดงเอฟเฟ็กต์ 1. คลิกแท็บ การ เปลี่ยน (Transitions) 2. เลือกแผ่นสไลด์ที่ ต้องการใส่เสียงประกอบ เอฟเฟ็กต์ 3. เลือกเสียงประกอบ เอฟเฟ็กต์ที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม 1. ปุ่ม แฟ้ม (File) = เป็นส่วนที่ใช้เก็บ คำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้งานในโปรแกรม เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google