งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word XP โดย พิสมัย น้ำจันทร์. รายละเอียดหลักสูตร รู้จักกับ Microsoft Word การสร้าง แก้ไข บันทึก เอกสาร การกำหนดรูปแบบตัวอักษร หัวข้อ สัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word XP โดย พิสมัย น้ำจันทร์. รายละเอียดหลักสูตร รู้จักกับ Microsoft Word การสร้าง แก้ไข บันทึก เอกสาร การกำหนดรูปแบบตัวอักษร หัวข้อ สัญลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word XP โดย พิสมัย น้ำจันทร์

2 รายละเอียดหลักสูตร รู้จักกับ Microsoft Word การสร้าง แก้ไข บันทึก เอกสาร การกำหนดรูปแบบตัวอักษร หัวข้อ สัญลักษณ์ ฯลฯ การสร้างตาราง การแทรกตาราง พิมพ์ข้อความใน ตาราง และปรับแต่งรูปแบบของตาราง ฯลฯ การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพในเอกสาร เช่น การ แทรกรูปภาพการใส่กรอบรูปภาพการเคลื่อนย้าย ภาพ การกำหนดรูปแบบของการพิมพ์ เช่น การออกแบบ หน้ากระดาษ การดูเอกสารก่อนพิมพ์ การพิมพ์หัว กระดาษ ท้ายกระดาษ

3 แนะนำ Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Word หรือเรียกสั้นๆ ว่า "Word" เป็นโปรแกรมที่มีไว้สำหรับสร้าง เอกสารไม่ว่าจะเป็นรายงาน จดหมาย บันทึก หรือหนังสือ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่าง แพร่หลายเพราะ Word มีคุณลักษณ์ต่างๆ ที่ ใช้ง่ายและรวดเร็ว คุณลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับ ทั่วไปได้แก่

4 แนะนำ Microsoft Word มีระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานของคุณ สะดวกขึ้น เช่น การตรวจคำสะกด การตรวจสอบ ไวยากรณ์ การใส่ข้อความอัตโนมัติ เป็นต้น สามารถใช้ Word XP สร้างตารางที่สลับซับซ้อน อย่างไรก็ได้ สามารถสร้างจดหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยคุณ สามารถกำหนดให้ผู้วิเศษ (Wizard) ใน Word XP สร้างฟอร์มจดหมายได้หลายรูปแบบตาม ต้องการ

5 แนะนำ Microsoft Word ตกแต่งเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว คุณสามารถ ตกแต่งเอกสารด้วยตัวคุณเอง หรือเพื่อความสะดวก จะให้ Word XP ตกแตงให้ก็ได้โดยที่สามารถเป็น ผู้กำหนดรูปแบบของเอกสารด้วยตัวคุณเอง สามารถแทรกรูปภาพ กราฟ หรือผังองค์กรลงใน เอกสารของคุณได้ไม่ยาก เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนวินโดว์ ดังนั้นคุณสมบัติ ต่างๆ ของวินโดว์จะมีอยู่ใน Word XP ด้วยเช่นกัน คุณสามารถย่อขยายขนาดหน้าต่างได้ หรือคุณ สามารถเรียกใช้รูปแบบตัวอักษรที่มีอยู่มากมายใน วินโดว์ได้

6 แนะนำ Microsoft Word ความสามารถในการเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆ ใน ชุดโปรแกรม Microsoft Office XP คุณสามารถ โอนย้ายข้อมูลต่างๆ ระหว่างโปรแกรมได้ เช่น สามารถดึงข้อมูลใน Excel XP มาใส่ใน Word XP สร้างเอกสารให้ใช้งานในอินเตอร์เนตได้อย่างง่ายๆ

7 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word XP วิธีเรียกโปรแกรม Microsoft Word XP ทำ ได้โดย 1. Start Taskbar 2. Programs 3. Microsoft Word

8 หน้าตาของ Microsoft word XP

9 การสร้างเอกสารใหม่ เลือกคำสั่ง File -> New โดย Click mouse ปุ่ม

10 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ( Page Setup ) File -> Page Setup

11 การพิมพ์ข้อความลงใน เอกสาร การเลื่อนตัวแทรกข้อความโดยใช้เมาส์เลื่อน ไอบีมไปยังที่ใดๆ ในเอกสารก็ได้ การเลื่อนตัวแทรกข้อความโดยใช้คีย์บอร์ด สามารถทำได้ดังนี้ เลื่อนที่ตัวอักษร ใช้ลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา ที่คีย์บอร์ด

12 เลื่อนทีละหน้า กดปุ่ม เพื่อเลื่อนขึ้น 1 หน้า กดปุ่ม เพื่อเลื่อนลง 1 หน้า เลื่อนไปยังต้นและท้าย กดปุ่ม สำหรับเลื่อนไปยัง ต้นเอกสาร กดปุ่ม สำหรับเลื่อนไปยัง ท้ายเอกสาร การพิมพ์ข้อความลงใน เอกสาร

13 การพิมพ์แทรกและการพิมพ์ทับ คีย์บอร์ดปุ่ม ถ้าอยู่ใน สถานะพิมพ์ ทับจะปรากฏ ที่ Status bar การพิมพ์ข้อความลงใน เอกสาร

14 การบันทึก (Save) เอกสาร เลือกคำสั่ง File -> Save หรือ Click mouse ที่ปุ่ม หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม

15 การสราง เพื่อบันทึกแฟ มขอมูลใหม การสราง Folder เพื่อบันทึกแฟ มขอมูลใหม กรณีที่ตองการสราง Folder ใหมขึ้นมา เพื่อบันทึกแฟม ขอมูลสามารถทําไดโดยคลิกที่ จาก นั้นใหเราตั้งชื่อ Folder ใหม จากนั้น ก็ทํา ตามขั้นตอนการบันทึกเอกสารตามปกติ

16 การบันทึกชื่อใหม่ ( Save AS) เป็นการบันทึกเอกสารเดิมให้เป็นเอกสาร ใหม่ โดยที่เอกสารเดิมยังคงอยู่ ซึ่งคล้าย กับการทำสำเนาเอกสารนี้ไว้อีกชุดหนึ่ง การ บันทึกเอกสารแบบนี้ ทำได้โดย เลือก แฟ้ม -> บันทึกเป็น

17 การปิดเอกสาร เลือกคำสั่ง File->Close Click mouse ปุ่ม ที่อยู่ที่ด้านบน ขวา

18 การเปิดเอกสารเก่า เลือกคำสั่ง File->Open หรือ Click mouse ปุ่ม การเปิดเอกสารสามารถเปิดได้หลาย ฉบับพร้อมๆ กัน

19 การออกจากโปรแกรม Word XP เลือกคำสั่ง File ->Exit Click mouse ปุ่ม ที่อยู่ด้านขวา บนสุด

20 มุมมอง (Views) ต่างๆ ใน Word XP มุมมอง (Views) ต่างๆ ใน Word XP มุมมอง Normal View ( มุมมองปกติ ) มุมมอง Page Layout View ( มุมมองเหมือน พิมพ์ ) มุมมอง Outline View ( มุมมองโครงร่าง ) มุมมอง Online Layout View ( มุมมองเค้าโครง ออนไลน์ )

21 การเลือกตัวอักษรและ ข้อความ การ Drag Mouse เลือกข้อความ Double Click เลือกเฉพาะคำ Click mouse ที่ Selection Bar เลือกบรรทัดที่ ต้องการ Double Click ที่ Selection bar เลือกทั้งย่อ หน้า Edit->Select All การเลือกทั้งเอกสาร หรือ กด ยกเลิกโดยการ Click mouse ที่ตำแหน่งใดๆ ใน เอกสาร

22 การสลับแป้นพิมพ์ ระหว่างภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ กดปุ่ม ที่คีย์บอร์ด

23 การลบข้อความ การลบทีละตัวอักษร กดปุ่ม ลบตัวหนังสือที่อยู่ ด้านซ้ายของ กดปุ่ม ลบตัวหนังสือที่อยู่ด้านขวา

24 การลบข้อความ การลบข้อความที่เลือกไว้ คำสั่ง Edit->Cut Click mouse ที่ปุ่ม Click mouse ปุ่มขวา Ctrl + X.

25 การใช้คำสั่ง Undo และ Redo Undo คือการยกเลิกการทำคำสั่งล่าสุด ทำได้โดย Click mouse ปุ่ม หรือเลือกคำสั่ง Edit->Undo Redo คือการยกเลิกการทำคำสั่งล่าสุด ของ Undo ทำได้โดย Click mouse ปุ่ม หรือเลือกคำสั่ง Edit->Redo

26 การคัดลอกข้อความ คำสั่ง แก้ไข -> คัดลอก, แก้ไข -> วาง Click Mouse ที่ปุ่ม Click Mouse ที่ ปุ่ม Click Mouse ปุ่มขวาเลือก Copy Click Mouse ปุ่มขวาเลือก Paste กด Ctrl + C แล้ว Ctrl +V

27 การย้ายข้อความ การย้ายข้อความในระยะใกล้ๆ ใช้วิธี Drag Mouse การย้ายระยะไกล คำสั่ง แก้ไข -> ตัด, แก้ไข -> วาง Click Mouse ที่ปุ่ม Click Mouse ที่ปุ่ม Click Mouse ปุ่มขวาเลือก ตัด Click Mouse ปุ่มขวาเลือก วาง กด Ctrl + X แล้ว Ctrl +V


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word XP โดย พิสมัย น้ำจันทร์. รายละเอียดหลักสูตร รู้จักกับ Microsoft Word การสร้าง แก้ไข บันทึก เอกสาร การกำหนดรูปแบบตัวอักษร หัวข้อ สัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google