งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ 1. การรวมไฟล์เข้าด้วยกัน 1.1 เปิดแฟ้มงานแรก 1.2 คลิกแท็บ หน้าแรก 1.3 คลิกปุ่ม สร้างภาพนิ่ง 1.4 เลือกคำสั่ง นำภาพนิ่งมาใช้ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ 1. การรวมไฟล์เข้าด้วยกัน 1.1 เปิดแฟ้มงานแรก 1.2 คลิกแท็บ หน้าแรก 1.3 คลิกปุ่ม สร้างภาพนิ่ง 1.4 เลือกคำสั่ง นำภาพนิ่งมาใช้ใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ 1. การรวมไฟล์เข้าด้วยกัน 1.1 เปิดแฟ้มงานแรก 1.2 คลิกแท็บ หน้าแรก 1.3 คลิกปุ่ม สร้างภาพนิ่ง 1.4 เลือกคำสั่ง นำภาพนิ่งมาใช้ใหม่ จากนั้น จะปรากฏหน้าต่าง นำภาพนิ่งมาใช้งาน 1.5 คลิกเลือกคำสั่ง เปิดแฟ้ม PowerPoint

2 1.6 เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์งานนำเสนอ 1.7 เลือกไฟล์ที่ต้องการนำมารวมเข้าด้วยกัน 1.8 คลิก เปิด จากนั้นสไลด์ที่เลือกไว้ ทั้งหมดจะปรากฏขึ้นที่หน้าต่าง นำภาพนิ่งมา ใช้งาน 1.9 คลิกตำแหน่งที่ต้องการแทรกให้สไลด์ที่ เลือกเรียงต่อขึ้นมา 1.10 คลิกเครื่องหมายถูกหน้า รักษาการ จัดรูปแบบตามต้นฉบับ 1.11 คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการนำมารวมเข้า ด้วยกัน

3 1. เปิดแฟ้มงาน แรก 2. คลิกแท็บ หน้า แรก 3. คลิก รายการ สร้างภาพนิ่ง 4. เลือก นำ ภาพนิ่งมาใช้ใหม่

4 5. เลือกเปิด แฟ้ม PowerPoint

5 6. เลือก โฟลเดอร์ที่ เก็บแฟ้มที่ ต้องการนำมา รวม 7. เลือกแฟ้ม ที่ต้องการ 8. คลิกปุ่ม เปิด

6 9. คลิก ตำแหน่งที่ ต้องการนำ สไลด์มารวม หรือ แทรก 10. คลิกเครื่องหมาย ถูก หน้าช่อง รักษาการจัดรูปแบบ ตามต้นฉบับ 11. คลิกเลือก สไลด์ที่ ต้องการนำมา รวมเข้า ด้วยกัน

7 กำหนดรายละเอียดของสไลด์ การใส่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ 1. คลิกแท็บ แทรก 2. คลิกที่ปุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง หัวกระดาษและท้าย กระดาษขึ้นมา 3. คลิกแท็บ ภาพนิ่ง 4. คลิกเครื่องหมายถูกหน้า ท้ายกระดาษ เพื่อ ใส่ข้อความ 5. พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้แสดงด้านล่าง ของสไลด์เช่น ชื่อผู้บรรยาย ชื่อบริษัท ชื่อ ของไฟล์งาน ชื่อโรงเรียน เป็นต้น 6. คลิกปุ่ม นำไปใช้กับทั้งหมด เพื่อนำการตั้ง ค่านี้ไปใช้กับสไลด์ทั้งหมด ( ถ้าคลิกปุ่ม นำไปใช้ การตั้งค่านี้จะมีผลเฉพาะสไลด์ที่ เลือกเท่านั้น )

8 1. คลิก แท็บ แทรก 2. คลิกหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ 4. คลิก เครื่องหมา ยถูก หน้า ช่องท้าย กระดาษ 5. พิมพ์ข้อความที่ ต้องการให้แสดงใน ท้ายสไลด์ลงไป 6. คลิก นำไปใช้กับ ทั้งหมด 3. คลิก แท็บ ภาพนิ่ง

9 ใส่ลำดับเลขของสไลด์ 1. คลิกแท็บ แทรก 2. คลิกเลือกรายการ หัวกระดาษและท้าย กระดาษ 3. คลิกแท็บ ภาพนิ่ง 4. คลิกเครื่องหมายถูกหน้า วันที่และเวลา 5. คลิกเลือก ปรับปรุงอัตโนมัติ 6. คลิกเลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่ต้องการ 7. คลิกปุ่ม นำไปใช้กับทั้งหมด

10 1. คลิก แท็บ แทรก 2. คลิกหัว กระดาษ และท้าย กระดาษ 3. คลิก แท็บ ภาพนิ่ง 4. คลิก เครื่องหมา ยถูก หน้า ช่อง วันที่ และเวลา 5. คลิก ปรับปรุง อัตโนมัติ 6. คลิก เลือก รูปแบบ วันที่และ เวลา 7. คลิก นำไปใช้กับ ทั้งหมด

11 ใส่เลขลำดับของสไลด์ 1. คลิกแท็บ แทรก 2. คลิกรายการ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ 3. คลิกแท็บ ภาพนิ่ง 4. คลิกเครื่องหมายถูกหน้า หมายเลข ภาพนิ่ง 5. คลิกปุ่ม นำไปใช้กับภาพนิ่งทั้งหมด

12 1. คลิก แท็บ แทรก 2. คลิกหัว กระดาษ และท้าย กระดาษ 3. คลิก แท็บ ภาพนิ่ง 4. คลิก เครื่องหมา ยถูก หน้า ช่อง หมายเลข ภาพนิ่ง 5. คลิก นำไปใช้กับ ทั้งหมด

13 จัดทำบันทึกย่อ สร้างบันทึกย่อ ทำได้ 2 วิธี คือ 1. คลิกที่ มุมมอง แล้วคลิกที่ ปกติ 2. พิมพ์บันทึกข้อความย่อ

14 1. คลิก แท็บ มุมมอง 2. คลิก รายการ ปกติ 3. พิมพ์ บันทึกย่อ

15 วิธีที่ 2 การพิมพ์บันทึกย่อ 1. คลิกแท็บ มุมมอง 2. คลิกรายการ หน้าบันทึกย่อ 3. พิมพ์ข้อความลงไป

16 2. คลิก รายการ หน้าบันทึก ย่อ 1. คลิก แท็บ มุมมอง 3. พิมพ์ ข้อความ ลงบริเวณ นี้

17 กำหนดขนาด / สัดส่วนแสดงสไลด์ 1. คลิกแท็บ ออกแบบ 2. คลิกรายการ ตั้งค่าหน้ากระดาษ 3. ในช่องขนาดภาพนิ่งสำหรับ ให้คลิกเลือก ขนาดสำหรับการนำเสนอ

18 1. คลิก แท็บ ออกแบบ 2. คลิกตั้ง ค่า หน้ากระดา ษ 3. เลือก ขนาด ภาพนิ่ง 4. เลือก การวาง แนว 5. คลิก ตก ลง

19 จัดพิมพ์เอกสาร ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ 1. คลิกปุ่ม Office เลือกคำสั่ง พิมพ์ > แสดง ตัวอย่างก่อนพิมพ์

20 1. คลิกปุ่ม Office 2. เลือก รายการ พิมพ์ 3. เลือก แสดง ตัวอย่าง ก่อนพิมพ์

21 เมื่อดูเสร็จ แล้ว คลิก ปุ่ม ปิดการ แสดง ตัวอย่าง ก่อนพิมพ์

22 สั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ 1. คลิกปุ่ม Office 2. เลือก พิมพ์ 3. คลิกเลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ 4. ในส่วนของช่วงระยะที่พิมพ์ ให้กำหนดหน้าที่ ต้องการพิมพ์ 5. คลิกเลือกจำนวนชุดที่จะพิมพ์ในช่อง จำนวน สำเนา 6. เลือกส่วนของเอกสารที่ต้องการพิมพ์ในช่อง สิ่งที่ พิมพ์ เช่น ภาพนิ่ง เอกสารประกอบคำบรรยาย หน้าบันทึกย่อหรือมุมมองเค้าโครง 7. กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ 8. คลิกปุ่ม ตกลง

23 สั่งพิมพ์โดยไม่พิมพ์พื้นหลัง 1. คลิกแท็บ ออกแบบ คลิกที่ ลักษณะพื้น หลัง 2. เลือกรูปแบบพื้นหลังที่มีสีขาว 3. แล้วสั่งพิมพ์เอกสาร

24 การนำเสนอภาพนิ่ง 1. คลิก แท็บการ นำเสนอ ภาพนิ่ง 2. เลือก การ นำเสนอ ภาพนิ่ง


ดาวน์โหลด ppt เตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ 1. การรวมไฟล์เข้าด้วยกัน 1.1 เปิดแฟ้มงานแรก 1.2 คลิกแท็บ หน้าแรก 1.3 คลิกปุ่ม สร้างภาพนิ่ง 1.4 เลือกคำสั่ง นำภาพนิ่งมาใช้ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google