งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โครงการ การสร้างสื่อผลิต MV ( Music Video ) มหาวิทยาลัยราช ภัฏนครสวรรค์ จัดทำโดย. * นันธวัช นุนารถ, * ไกรวิชญ์ ดีเอม,* มงคล จันทร์ภิบาล,* ดวงใจ พุทธเษม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โครงการ การสร้างสื่อผลิต MV ( Music Video ) มหาวิทยาลัยราช ภัฏนครสวรรค์ จัดทำโดย. * นันธวัช นุนารถ, * ไกรวิชญ์ ดีเอม,* มงคล จันทร์ภิบาล,* ดวงใจ พุทธเษม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โครงการ การสร้างสื่อผลิต MV ( Music Video ) มหาวิทยาลัยราช ภัฏนครสวรรค์ จัดทำโดย. * นันธวัช นุนารถ, * ไกรวิชญ์ ดีเอม,* มงคล จันทร์ภิบาล,* ดวงใจ พุทธเษม

2 สาระการเรียนรู้  เป้าหมาย สามารถนำความสามารถของโปรแกรม Movie Maker ไป ผลิตสื่อต่างๆอาทิเช่น ภาพยนตร์ มิวสิกวีดีโอ เพลง และงานทางด้าน Multimedia  กิจกรรม 1. ให้นักศึกษาสามารถสร้างผลงานรูปแบบการตัดต่อหนัง ภาพยนตร์ โดยต้องมีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง ข้อความ ฯลฯ แล้วรวมข้อมูล file เป็น 1 ไฟล์งาน ระยะเวลา 1 นาที 2. ให้นักศึกษาทำ Presentation งานสวัสดีปีใหม่ปี 2554 โดยใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

3 Using the task pane 3 Tasks: 1.Capture/I mport 2.Edit 3.Finish

4

5 The 4 panes of WMM

6 Import media into Movie maker การนำเข้าภาพ / วีดิโอ / เสียง

7 นำ video/ ภาพนิ่งมาวาง ไว้ใน timeline  ทุกภาพจะปรากฏ ใน collections pane  ลากภาพที่ต้องการ มาใส่ใน story board/ timeline ตามลำดับ

8

9 Picture time/Trim  ปกติทุกภาพจะมีเวลานำเสนอ 5 วินาที  สามารถเปลี่ยนเวลาในการ นำเสนอรูปภาพ / วีดิโอได้โดยใช้ เมาส์ลากที่ขอบรูปใน Time line เพื่อเพิ่มเวลานำเสนอหรือตัด ส่วนหน้า / หลังของคลิปวีดิโอ

10 การแยกคลิป(split)  สามารถแบ่งคลิป วีดิโอออกเป็นส่วน ๆเพื่อแทรก transition ระหว่าง คลิปวีดิโอ  Play วีดิโอไป จนถึงตำแหน่งที่ ต้องการ กดปุ่ม  แล้วกด ปุ่ม split

11 Video effects  สามารถเพิ่ม effect ต่าง ๆ ให้กับภาพที่ นำเสนอได้ ด้วยคำสั่ง Video effects  เลือก video effects จะ ปรากฏ collection ของ effects ขึ้น

12 Drag the effects down  drag effect ที่ต้องการลง ใน storyboard  สามารถใช้ หลาย effects ซ้อน กันได้

13 Transitions o สามารถกำหนด ลักษณะการ เปลี่ยนภาพ (Transition) ได้ ด้วยคำสั่ง video transitions o จะปรากฏ collection ของ transitions ใน collections area

14 Drag the transitions down  ลาก Transition ที่ ต้องการลง มายัง storyboard.  จะปรากฏเส้นสี น้ำเงินที่แสดง ว่ามี Transition ระหว่างการ เปลี่ยนภาพ

15 Transitions  ระหว่างคลิปจะมีการซ้อนทับกันเล็กน้อย และมีชื่อของรูปแบบ transition ปรากฏอยู่ ข้างใต้  ระหว่างแต่ละคลิปจะใช้ Transition ได้เพียง แบบเดียว  เพิ่มหรือลดอัตราเร็วของการ transition โดย ลากรูปภาพไปด้านหน้าหรือด้านหลัง

16 Titles / Credits  สามารถแทรก อักษรแสดงหัว เรื่องหรือ คำอธิบายได้ด้วย คำสั่ง “Make titles…”  เลือกตำแหน่งที่ ต้องการแทรก title/credits

17 Titles  พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงใน text box  เลือกรูปแบบ animation หรือแบบ อักษร (font) และ สี ตามต้องการ แล้วคลิก Done

18 Audio  แทรก เสียงเพลง (mp3, wav, wma) ใน ภาพยนตร์ได้ ด้วยคำสั่ง “import audio…”  เลือก file(s) ที่ ต้องการแล้ว คลิก “import”

19 Drag audio down…  ใน collections pane เลือก audio file และ drag ลงไปที่ Audio/Mus ic track.

20 Adjust the audio  ปรับระดับความ ดังของเสียงโดย กด Control U  หรือคลิกขวาที่ track จะปรากฏ menu แสดง volume, fade in and out.  สำหรับ video clips, สามารถ เลือก mute เสียง ที่บันทึกไว้ด้วย คำสั่ง mute clip

21 Trim the audio  สามารถทำให้ความยาวของเสียงเพลง เท่ากับความยาวของ video โดยคลิกที่ ส่วนท้ายของ track และ drag ไป ทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับความยาวของ เสียง  สามารถเพิ่ม audio tracks ก่อนหรือ หลัง track นี้ได้อีก

22 Finish the movie  เลือก File-Save Project เพื่อ บันทึกเป็น Movie Maker File. ทำ ให้สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ อีก  เลือก File-Save Movie หรือ Publish Movie. เพื่อบันทึกงานที่ สมบูรณ์แล้ว ( เปิด ด้วยเครื่องอื่นได้ แต่แก้ไขไม่ได้ )

23 Saving options  บันทึกได้หลาย แบบขึ้นกับ คุณภาพของงาน ที่ต้องการ  ปกติโปรแกรมจะ ตั้งค่าการบันทึก ไว้เป็น “recommended ” ถ้าต้องการ เปลี่ยนค่าการ บันทึกให้เลือก more choices”

24 Saving เวลาที่ใช้ในการ บันทึกขึ้นอยู่กับ ความยาวและ คุณภาพของ ภาพยนต์

25 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO โครงการ การสร้างสื่อผลิต MV ( Music Video ) มหาวิทยาลัยราช ภัฏนครสวรรค์ จัดทำโดย. * นันธวัช นุนารถ, * ไกรวิชญ์ ดีเอม,* มงคล จันทร์ภิบาล,* ดวงใจ พุทธเษม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google