งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการที่ 4 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ. วัตถุประสงค์ • รู้จักองค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม ประมวลผลคำ • รู้จักและใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของโปรแกรม ประมวลผลคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการที่ 4 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ. วัตถุประสงค์ • รู้จักองค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม ประมวลผลคำ • รู้จักและใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของโปรแกรม ประมวลผลคำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการที่ 4 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

2 วัตถุประสงค์ • รู้จักองค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม ประมวลผลคำ • รู้จักและใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของโปรแกรม ประมวลผลคำ ในการจัดการกับเอกสารอย่าง ง่าย • สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลคำใน การศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และใน ชีวิตประจำวัน 2

3 โปรแกรมประมวลผลคำ • โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมแรก คือ โปรแกรมเวิร์ดสตาร์ (Word Star) • เกิดในช่วงที่มีการนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้ ในสำนักงาน • ปี 1983 มีการใช้วิธีจัดเอกสารบนจอภาพให้เห็น เหมือนรูปแบบที่ต้องการ เรียกว่า WYSIWYG • โปรแกรม Apple Writer ( บริษัทแอปเปิ้ล คอมพิวเตอร์ ), โปรแกรม Word Prefect ( บริษัท Corel) และ โปรแกรม Microsoft Word ( บริษัท ไมโครซอฟต์ ) • โปรแกรม OpenOffice.org Writer เป็นโปรแกรม ประเภทโอเพนซอร์ส สามารถนำมาใช้โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย 3

4 โปรแกรม MS Word โปรแกรมประมวลผลคำมีความสามารถ เด่นในด้านเอกสาร นิยมใช้สำหรับ สร้าง รายงาน จดหมาย นิตยสาร และหนังสือ • การใช้งานเบื้องต้น – ส่วนประกอบของโปรแกรม MS word – การตั้งค่ารูปแบบของเอกสาร 4

5 โปรแกรม MS Word • ส่วนประกอบของโปรแกรม MS Word แถบหัว เรื่อง (Title Bar) 1 เมนู (Menu) 2 พื้นที่ ทำงาน (Working Area) 5 แถบ เครื่องมือ (Tool Bar) 3 แถบเลื่อน หน้าจอ (Scroll Bar) 4 แถบแสดง สถานะ (Status Bar) 6 5

6 • การตั้งค่ารูปแบบ เอกสาร – การตั้งค่า หน้ากระดาษ • ไปที่เมนู File -> Page Setup • กำหนดค่าหน้ากระดาษ – ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว – ขอบบน ขอบขวา และ ขอบล่าง อย่างละ 1 นิ้ว โปรแกรม MS Word 6

7 • การตั้งค่ารูปแบบ เอกสาร – การตั้งค่า หน้ากระดาษ ( ต่อ ) • เปลี่ยนหน่วยของการวัด Tools-> Option -> General • เปลี่ยนค่า Measurement units เป็น Inch โปรแกรม MS Word 1 2 7

8 • การตั้งค่ารูปแบบเอกสาร ( ต่อ ) – การตั้งค่าตัวอักษร • รูปแบบตัวอักษรที่แนะนำ TH SarabunPSK, Angsana New • วิธีการตั้งค่าตัวอักษร – ไปที่เมนู Format -> Font โปรแกรม MS Word 1 2 8

9 • การตั้งค่ารูปแบบเอกสาร ( ต่อ ) – การตั้งค่าย่อหน้า • การทำรายงานจัดรูปแบบย่อหน้าแบบ –“ การกระจายแบบไทย ” • ไปที่ Format -> Paragraph • ตั้งค่า Alignment เป็น –Thai Distributed • ตั้งค่า Line Spacing เป็น –Single โปรแกรม MS Word 1 2 3 9

10 • การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ – การใช้เลขหรือจุดอัตโนมัติ ทำได้โดยคลิกปุ่ม – เมื่อต้องการจบรายการ และขึ้นย่อหน้าใหม่ กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ 2 ครั้ง โปรแกรม MS Word 10

11 • การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ – การใช้เลขหรือจุดอัตโนมัติ ( ต่อ ) 1. ต้องการให้รายการขึ้นมาอีก 1 ลำดับชั้น — คลิกขวา -> Decrease Indent 2. ต้องการให้รายการลงไปอีก 1 ลำดับชั้น — คลิกขวา -> Increase Indent 3. ต้องการเริ่มนับใหม่ – คลิกขวา -> Restart Numbering 4. เปลี่ยนรูปแบบหัวข้อ – เลือก Bullets and Numbering… โปรแกรม MS Word 1 2 3 4 11

12 • การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ( ต่อ ) – การใส่รูปภาพ • คัดลอกรูปภาพจากที่อื่น นำมาวางในเอกสาร • เรียกไฟล์รูปภาพจากฮาร์ดดิสก์ • เรียกรูปภาพจากคลิปอาร์ท  Insert -> Picture -> ClipArt…  Go  คลิกเลือกรูปที่ต้องการ โปรแกรม MS Word 1 2 12

13 • การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ( ต่อ ) – การแก้ไขรูปภาพ • ภาพที่เรานำเข้ามา สามารถจัดรูปแบบได้ตามต้องการ • คลิกขวาที่ภาพ -> เลือก Format Picture… – กำหนดรูปแบบการจัดวาง Layout – จัดการต่างๆ เกี่ยวกับรูปภาพ โปรแกรม MS Word 13

14 • การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ( ต่อ ) – การตรวจสอบการสะกดคำ • ถ้ามีคำผิดในเอกสาร โปรแกรมจะขีดเส้นใต้สีแดงให้ • ทำการตรวจสอบ ( อาจไม่ผิด แต่โปรแกรมไม่รู้จักคำนั้น ) • ให้โปรแกรมแนะนำคำที่ถูกต้องให้ 1. คลิกขวาที่คำผิด -> เลือกคำที่ถูกต้องจากเมนู 2. ถ้าไม่ผิดเลือก Add to Dictionary โปรแกรม MS Word 14

15 • การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ( ต่อ ) – การใส่ตาราง • คลิกที่แถบเครื่องมือ • เลือกขนาดตารางที่ต้องการ • ใช้แถบเครื่องมือตาราง สำหรับจัดรูปแบบของตาราง โปรแกรม MS Word 15

16 • การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ( ต่อ ) – การใส่หัวและท้ายกระดาษ • ไปที่เมนู View -> Header and Footer • ใส่ค่าตามต้องการ • ต้องการใส่เลขหน้า – เลือกแถบเครื่องมือ Insert Auto Text – เลือกเมนู Insert -> Page Numbers… โปรแกรม MS Word 16

17 • การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ( ต่อ ) – การใส่เชิงอรรถ (Footnote) • คือ การอ้างที่มา หรือ คำอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อนั้นๆ • คลิกคำที่ต้องการใส่คำอธิบายเพิ่มเติม • ไปที่เมนู Insert -> References -> Footnote… • เลือก Insert โปรแกรม MS Word 1 2 ตัวอย่างผลลัพธ์ 17

18 • การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ( ต่อ ) – การเพิ่มคอลัมน์ • ต้องการทำเอกสารที่มีหลายคอลัมน์ เช่น แผ่นพับ • ไปที่เมนู Format -> Columns… • เลือกจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการ โปรแกรม MS Word 1 2 18

19 คำถาม 19

20 กิจกรรมท้ายปฏิบัติการ 1. พิมพ์เอกสาร โดยจัดรูปแบบดังหนังสือ ปฏิบัติการหน้าที่ 46 2. สร้างแผ่นพับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นิสิตชื่น ชอบ ตัวอย่างรูปแบบแผ่นพับ ดังหนังสือ ปฏิบัติการหน้า 47 *** ส่งงานในชั่วโมงเรียน *** 20


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการที่ 4 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ. วัตถุประสงค์ • รู้จักองค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม ประมวลผลคำ • รู้จักและใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของโปรแกรม ประมวลผลคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google