งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

         

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "         "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1           ด

2 วัตถุประสงค์ ตอนที่ 1 ระบบประมวลผลคำ ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2002 ตอนที่ 3 คำสั่งพื้นฐานในการจัดเอกสาร

3 ตอนที่ 1 ระบบประมวลผลคำ ความหมาย ระบบประมวลผลคำหรือ Word Processing System เป็น การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างงานเอกสาร แต่ระบบ ประมวลผลคำสามารถสร้างเอกสารได้ดีกว่าเครื่อง พิมพ์ดีดหลายเท่า เพราะสามารถแทรกรูปภาพ สร้างตาราง ตกแต่งตัวอักษร หรือแม้กระทั่งตรวจสอบคำผิด

4 ตอนที่  ระบบประมวลผลคำ หลักการทำงาน ข้อความที่พิมพ์จะปรากฏที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ถ้าต้องการพิมพ์ลงบนกระดาษ ต้องสั่งให้พิมพ์ เอกสารออกมาทางเครื่องพิมพ์ เราสามารถเรียก ข้อมูลมาแก้ไข หรือสั่งพิมพ์กี่รอบกี่ได้ ทำให้ผู้ใช้ ไม่ต้องสร้างเอกสารใหม่หลายๆ รอบ

5 ประโยชน์ 1. แก้ไขจุดที่ผิดบนหน้าจอได้ก่อนสั่งพิมพ์ลงกระดาษ 2. บันทึกเอกสารในรูปไฟล์ สามารถเรียกขึ้นมา ใช้งานใหม่หรือแก้ไขกี่รอบก็ได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ ใหม่ทั้งหมด 3. มีคำสั่งช่วยตกแต่งเอกสารให้สวยงาม ตอนที่  ระบบประมวลผลคำ

6 ตอนที่  เริ่มต้นใช้งาน  การเรียกใช้และออกจากโปรแกรม 1. การเรียกใช้โปรแกรม - คลิกปุ่ม Start เลื่อนไปที่ Programs - เลือก Microsoft Word

7 ตอนที่  เริ่มต้นใช้งาน  การเรียกใช้และออกจากโปรแกรม 2 2. การออกจากโปรแกรม - เลือกคลิกที่ ที่อยู่มุมบนขวาของหน้าต่าง โปรแกรม - เลือกคำสั่ง Exit จากเมนู File

8 ตอนที่  เริ่มต้นใช้งาน  ลักษณะหน้าต่างของโปรแกรม 1. Title Bar Scroll Bar 2. Menu Bar 7. Cursor 3. Toolbar8. Mouse Pointer 4. Status Bar9. Control Bar 5. View Button10. Task Pane

9 ตอนที่  เริ่มต้นใช้งาน  ลักษณะหน้าต่างของโปรแกรม TaskPane Cursor Scroll Bars View Button Toolbar Status bar Control Bar

10 การพิมพ์และการเลือกข้อความบนพื้นที่ทำงาน 1. การพิมพ์ข้อความ 2. การเลือกข้อความ 3. การยกเลิกการเลือกข้อความ ตอนที่  เริ่มต้นใช้งาน 

11 ระบบความช่วยเหลือ (Help) เป็นระบบการให้ความช่วยเหลือของ Microsoft Word รวบรวมคำอธิบายและ วิธีการทำงานต่างๆ ของโปรแกรมเอาไว้ 1. วิธีการใช้งาน

12 ตอนที่  คำสั่งพื้นฐานในการ จัดการเอกสาร การจัดการกับไฟล์เอกสาร 1. การบันทึกเอกสาร 2. การเปิดเอกสาร 3. การปิดเอกสาร 4. การสร้างเอกสารใหม่

13 ตอนที่  คำสั่งพื้นฐานในการ จัดการเอกสาร การจัดการคำและข้อความ 1. การสลับแป้นพิมพ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ 2. การลบข้อความ 3. การคัดลอกและการวางข้อความ 4. การย้ายข้อความ 5. การยกเลิกและการทำซ้ำ การค้นหาและแทนที่คำ 7. การแสดง/ซ่อนอักขระที่ไม่พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

14 ตอนที่  คำสั่งพื้นฐานในการ จัดการเอกสาร การพิมพ์และการตรวจสอบก่อนการพิมพ์ 1. การตรวจสอบการสะกดคำ 2. การตรวจสอบไวยากรณ์ 3. การดูตัวอย่างเอกสารก่อนพิมพ์

15 ตอนที่  คำสั่งพื้นฐานในการ จัดการเอกสาร การพิมพ์เอกสาร - คลิกที่ไอคอน - ใช้คำสั่ง Print จากเมนู File จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพทางขวาขึ้นมา

16 วัตถุประสงค์ ตอนที่ 1 ระบบประมวลผลคำ ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2002 ตอนที่ 3 คำสั่งพื้นฐานในการจัดเอกสาร


ดาวน์โหลด ppt          

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google