งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

         

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "         "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1           ด

2  เครื่องมือในข้อใดใช้สำหรับแทรกตาราง ลงในเอกสาร 

3  คำสั่งต่อไปนี้ใช้สำหรับจัดแต่งเอกสาร อย่างไร

4  คำสั่งในข้อใดใช้สำหรับแทรกรูปภาพจาก ไฟล์ที่มีอยู่แล้ว 1. Insert > Picture > Clip Art… 2. Insert > Picture > From File… 3. Insert > Picture > Word Art… 4. Insert > Picture > AutoShapes…

5  คำสั่ง View > Header and Footer… ใช้ สำหรับแสดงหน้าแรกสุด และหน้าสุดท้าย ของเอกสาร Word ใช่หรือไม่

6           ด

7 วัตถุประสงค์ สามารถอธิบายถึงคำสั่งพื้นฐานของการ จัดการเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word

8 หัวข้อการบรรยาย การตกแต่งเอกสาร การสร้างตาราง การแทรกองค์ประกอบอื่นในเอกสาร ตัวอย่าง

9  ตัวอย่าง

10  ตัวอย่าง

11  ตัวอย่าง

12  ตัวอย่าง

13  ตัวอย่าง

14  ตัวอย่าง

15 หัวข้อการบรรยาย การตกแต่งเอกสาร การสร้างตาราง การแทรกองค์ประกอบอื่นในเอกสาร ตัวอย่าง

16 การตกแต่งเอก  การกำหนดขนาดและระยะขอบกระดาษ การเลือกแบบและตกแต่งตัวอักษร การจัดตำแหน่งข้อความ การกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า/บรรทัด

17 การตกแต่งเอก  การใส่เครื่องหมายหรือเลขหัวข้อ การตีกรอบและใส่สีพื้น การใส่ลายน้ำ การสร้างคอลัมน์

18 หัวข้อการบรรยาย การตกแต่งเอกสาร การสร้างตาราง การแทรกองค์ประกอบอื่นในเอกสาร ตัวอย่าง

19 การสร้างตาราง การแทรก/แถว การแทรก/ลบคอลัมน์ การเปลี่ยนขนาดเซล

20 หัวข้อการบรรยาย การตกแต่งเอกสาร การสร้างตาราง การแทรกองค์ประกอบอื่นในเอกสาร ตัวอย่าง

21 การแทรกองค์ระกอบอื่นใน เอก  การแทรกหัวกระดาษ การแทรกเชิงอรรถ การแทรกตัวแบ่งหน้า การแทรกรูปภาพ

22 หัวข้อการบรรยาย การตกแต่งเอกสาร การสร้างตาราง การแทรกองค์ประกอบอื่นในเอกสาร ตัวอย่าง

23  ตัวอย่าง

24  ตัวอย่าง

25  ตัวอย่าง

26  ตัวอย่าง

27  ตัวอย่าง

28  ตัวอย่าง

29  ตัวอย่าง

30 หัวข้อการบรรยาย การตกแต่งเอกสาร การสร้างตาราง การแทรกองค์ประกอบอื่นในเอกสาร ตัวอย่าง

31 การตกแต่งเอก  การกำหนดขนาดและระยะ ขอบกระดาษ การเลือกแบบและตกแต่ง ตัวอักษร การจัดตำแหน่งข้อความ การกำหนดระยะห่างระหว่าง ย่อหน้า/บรรทัด

32 การตกแต่งเอก  การกำหนดขนาดและระยะ ขอบกระดาษ การเลือกแบบและตกแต่ง ตัวอักษร การจัดตำแหน่งข้อความ การกำหนดระยะห่างระหว่าง ย่อหน้า/บรรทัด

33 การตกแต่งเอก  การกำหนดขนาดและระยะ ขอบกระดาษ การเลือกแบบและตกแต่ง ตัวอักษร การจัดตำแหน่งข้อความ การกำหนดระยะห่างระหว่าง ย่อหน้า/บรรทัด

34 การตกแต่งเอก  การกำหนดขนาดและระยะ ขอบกระดาษ การเลือกแบบและตกแต่ง ตัวอักษร การจัดตำแหน่งข้อความ การกำหนดระยะห่างระหว่าง ย่อหน้า/บรรทัด

35 การตกแต่งเอก  การใส่เครื่องหมายหรือเลข หัวข้อ การตีกรอบและใส่สีพื้น การใส่ลายน้ำ การสร้างคอลัมน์

36 การตกแต่งเอก  การใส่เครื่องหมายหรือเลข หัวข้อ การตีกรอบและใส่สีพื้น การใส่ลายน้ำ การสร้างคอลัมน์

37 การตกแต่งเอก  การใส่เครื่องหมายหรือเลข หัวข้อ การตีกรอบและใส่สีพื้น การใส่ลายน้ำ การสร้างคอลัมน์

38 การตกแต่งเอก  การใส่เครื่องหมายหรือเลข หัวข้อ การตีกรอบและใส่สีพื้น การใส่ลายน้ำ การสร้างคอลัมน์

39 การสร้างตาราง

40 การแทรกองค์ระกอบอื่นใน เอก  การแทรกหัวกระดาษ การแทรกเชิงอรรถ การแทรกตัวแบ่งหน้า การแทรกรูปภาพ View > Header and Footer…

41 การแทรกองค์ระกอบอื่นใน เอก  การแทรกหัวกระดาษ การแทรกเชิงอรรถ การแทรกตัวแบ่งหน้า การแทรกรูปภาพ View > Header and Footer…

42 การแทรกองค์ระกอบอื่นใน เอก  การแทรกหัวกระดาษ การแทรกเชิงอรรถ การแทรกตัวแบ่งหน้า การแทรกรูปภาพ Insert > Break

43 การแทรกองค์ระกอบอื่นใน เอก  การแทรกหัวกระดาษ การแทรกเชิงอรรถ การแทรกตัวแบ่งหน้า การแทรกรูปภาพ Insert > Picture > Clip Art… > From File… > AutoShapes… > WordArt…

44  เครื่องมือในข้อใดใช้สำหรับแทรกตาราง ลงในเอกสาร 

45  คำสั่งต่อไปนี้ใช้สำหรับจัดแต่งเอกสาร อย่างไร

46  คำสั่งในข้อใดใช้สำหรับแทรกรูปภาพจาก ไฟล์ที่มีอยู่แล้ว 1. Insert > Picture > Clip Art… 2. Insert > Picture > From File… 3. Insert > Picture > Word Art… 4. Insert > Picture > AutoShapes…

47  คำสั่ง View > Header and Footer… ใช้ สำหรับแสดงหน้าแรกสุด และหน้าสุดท้าย ของเอกสาร Word ใช่หรือไม่

48  ‚       ‚      ด


ดาวน์โหลด ppt          

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google