งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Management. Microsoft Project 2000 บทที่ 3 การสร้างและปรับแต่งโครงการ ( ต่อ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Management. Microsoft Project 2000 บทที่ 3 การสร้างและปรับแต่งโครงการ ( ต่อ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Management

2 Microsoft Project 2000 บทที่ 3 การสร้างและปรับแต่งโครงการ ( ต่อ )

3 การใช้งานเมาส์ ในการกำหนด Task ต่าง ๆ ซึ่งมีความสะดวกและสามารถกำหนด ได้รวดเร็ว ซึ่งวิธีการใช้เมาส์ โดยวิธีต่าง ๆ มีดังนี้ การออกแบบและแก้ไขงานโดยใช้เมาส์ การสร้าง Task ใหม่ 1. ในส่วนของ Gantt Chart ให้ Click mouse ตรงตำแหน่งวันที่เริ่มต้น Task 2. ลากเมาส์ไปที่วันสิ้นสุด Task 3. พิมพ์ชื่อ Task และข้อมูลเพิ่มเติมใน Task sheet

4 การเคลื่อนย้าย Task โดยการใช้ เมาส์ ในการใช้เมาส์เพื่อเคลื่อนย้ายเฉพาะ วันเริ่มต้นและสิ้นสุด โดยที่ระยะเวลาในการ ทำงานจะไม่เปลี่ยนแปลง สามารถทำได้ โดย 1. นำเมาส์วางบน Task Bar จนกระทั่งตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นรูปกากบาท 2. Drag mouse ไปตำแหน่งที่ ต้องการ เราสามารถทำการปรับระยะเวลาของ Task ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. นำเมาส์วางที่ขอบของ Task Bar จนกระทั่งตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นรูปลูกศร 2. Drag mouse เพื่อปรับระยะเวลา ของ Task นั้น

5 การแยกงานโดยการใช้เมาส์ สำหรับงานบางงานที่ต้องรอผลลัพธ์จาก งานอื่น ๆ แต่งงานนั้นก็สามารถแบ่งงานนั้น ๆ เป็น 2 ส่วนโดยส่วนแรกที่ต้องรอผลลัพธ์จะ ดำเนินไปก่อน ส่วนงานต้องรอผลลัพธ์ที่รอนั้น เสร็จสิ้น ซึ่งขั้นตอนการแยกงานสามารถทำได้ ดังนี้ 1. Click mouse ปุ่มขวาบนแถบของงาน หรืออาจ Click mouse ปุ่ม จะปรากฏแผนภาพแสดงข้อมูลการแยกงาน 2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่จุดที่ต้องการแยกงาน 3. Click mouse และลากส่วนที่แยกไปที่วันที่ เราต้องการ Split Task: Start: __________________________ Click the mouse to insert a split on the task. Thu 27/7/00

6 การออกแบบงานที่ต้องประจำ ( Recurring Task) Recurring Task เป็นลักษณะของงาน ที่ต้องทำประจำอยู่เสมอ เช่น การประชุม ย่อย ซึ่งอาจต้องมีการสอบทุกสัปดาห์หรือ ทุกเดือน เป็นต้น ดังนั้นในการวางแผนงาน ของ Recurring Task นั้น จะมีความยุ่งยาก เนื่องจากจะต้องสร้างงานนี้ซ้ำหลายครั้ง และต้องแสดงรายละเอียดของงานแต่ละครั้ง อีกด้วย

7 สำหรับ Project 2000 นี้ เราสามารถ กำหนดงานที่ต้องทำประจำหรือ Recurring Task ได้ดังต่อไปนี้ 1. Click mouse ในแถวที่ต้องการแทรก งานประจำ 2. เลือกคำสั่ง Insert > Recurring Task จะปรากฏหน้าจอ Recurring task Information ขึ้น 3. ใส่รายละเอียดของงาน - Daily เป็นการเลือกวันที่ให้ทำงาน ประจำ โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1. Day เป็นวันใด ๆ ในสัปดาห์ก็ได้ 2. Work Day เป็นการกำหนดเฉพาะ วันที่ทำงานเท่านั้น - Weekly เป็นการเลือกวันในสัปดาห์ ซึ่งสามารถกำหนดวันที่ต้องการได้

8 - M0mthly เป็นการเลือกวันในแต่ละ เดือน โดยที่แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1. Day…of…mount เป็นการกำหนด วันที่ของเดือน เช่น วันที่ 17 ของทุกเดือน 2. The…of…month เป็นการกำหนด วันในสัปดาห์ของเดือน เช่น วันพฤหัสที่ 2 ของ ทุกเดือน - Yearly เป็นการกำหนดวันในแต่ละปี ที่ทำงาน โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1. กำหนดเป็นวันใด ๆ ของปี เช่นวันที่ 17 มกราคมของทุกปี 2. กำหนดเป็นวันที่ของเดือน เช่น วันพฤหัสที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี

9 - Start…End by… สามารถกำหนด จำนวนครั้งซึ่งเลือกโดยกำหนดวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด - End after:…occurrence สามารถ กำหนดจำนวนครั้งที่ให้มีการทำซ้ำได้ 4. Click mouse ปุ่ม เป็นการสิ้นสุดการกำหนดงานที่ต้องทำ ประจำ OK

10 งานประจำที่เราสร้างนั้น ที่หัวข้องาน จะปรากฏเป็นตัวอักษรหนาอีกทั้งยังมีการ แสดงเป็นรูป อีกด้วย และมีแสดง เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งแสดงถึง Summary Task ด้านหน้าของ Recurring Task ดังกล่าว ซึ่งเราสามารถ Click บน เครื่องหมาย ดังกล่าว จะมีการแสดงรายละเอียดของงาน ย่อย ๆ ที่เป็น Recurring Task ออกมา + +

11 ให้เราสังเกตที่ Summary Task ( ชื่อ งานจะเป็นตัวหนา ) จากรูปทั้งสอง โดยที่ใน คอลัมน์หมายเลข ID จะมีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างชัดเจน คือ หมายเลขคอลัมน์ของ Task งานที่ 7 จะเลื่อนไป 16 เนื่องจาก Task งานใน หัวข้อหมายเลข 7 ถึง 15 นั้นเป็น Recurring Task ย่อย ๆ ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของ Recurring Task นั้นให้เรา Click ในเซลล์ ใดเซลล์หนึ่งของงานที่เป็น Recurring Task ( ชื่องานจะเป็นตัวหนา ) แล้วกดปุ่ม หรือเลือกคำสั่ง Project>Recurring Task Information จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ตาม ต้องการ

12 เราสามารถลบ Recurring Task ย่อย ๆ ได้โดยเลือกที่งานนั้นแล้วกดปุ่ม หรือลบทั้งหมด โดยเลือกที่ Summary task ( ชื่องานจะเป็นตัวหนา ) แล้วกดปุ่ม สำหรับในกรณีที่มีงานที่เป็น Recurring Task ปรากฏในวันที่ไม่ทำงาน Project 2000 จะทำการปรับเปลี่ยนวันให้ ไปเป็นวันทำงานวันแรกที่มาจะถึง


ดาวน์โหลด ppt Project Management. Microsoft Project 2000 บทที่ 3 การสร้างและปรับแต่งโครงการ ( ต่อ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google