งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร. สถานการณ์ / ปัญหา ความต้องการ 2.07 ล้าน ตัน ผลิตได้ 0.19 ล้านตัน พื้นที่ปลูกลด เมล็ดพันธุ์หายาก ราคา แพง ไม่มีหน่วยงานผลิตเมล็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร. สถานการณ์ / ปัญหา ความต้องการ 2.07 ล้าน ตัน ผลิตได้ 0.19 ล้านตัน พื้นที่ปลูกลด เมล็ดพันธุ์หายาก ราคา แพง ไม่มีหน่วยงานผลิตเมล็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร

2 สถานการณ์ / ปัญหา ความต้องการ 2.07 ล้าน ตัน ผลิตได้ 0.19 ล้านตัน พื้นที่ปลูกลด เมล็ดพันธุ์หายาก ราคา แพง ไม่มีหน่วยงานผลิตเมล็ด พันธุ์ปริมาณมาก สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร

3 วัตถุประสงค์โครงการ ส่งเสริมการผลิตเมล็ด พันธุ์ถั่วเหลือง แบบพึ่งพาตนเองของ ชุมชน ส่งเสริมการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิตถั่วเหลือง สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร

4 เพิ่ม ประสิทธิภ าพ การผลิต ถั่วเหลือง เพิ่ม ผลผลิต ลด ต้นทุน ศูนย์ผลิต เมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลือง ชุมชน เมล็ดพันธุ์ 60 ตัน จัดกระบวนการเรียนรู้ แก่เกษตรกร จัดแปลงต้นแบบ ถั่วเหลือง อบรมเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ติดตามโครงการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรอบ โครงการ

5 เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ เลย ขอนแก่น พื้นที่เป้าหมาย สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

6 กิจกรรม วิเคราะห์พื้นที่ พัฒนาเจ้าหน้าที่ จัดทำแปลงต้นแบบ ถ่ายทอด เทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ - ประชุมเชื่อมโยง - ทำ เอกสาร ติดตามและ ประเมินผล สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

7 วิธีดำเนินงาน กำหนดจุดทำแปลง ต้นแบบ อบรมเจ้าหน้าที่ ทำแปลงต้นแบบผลิต เมล็ดพันธุ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรกร การประชุมเชื่อมโยง ทำเอกสาร การติดตามและ ประเมินผล สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

8 ประเด็นวัดผลของโครงการ เกษตรกร 400 ราย ได้รับการ ถ่ายทอด เทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว เหลืองชุมชน จำนวน 20 ศูนย์ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

9 กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมัน และพืช ตระกูลถั่วส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรโทร. 02-5610453 โทรสาร 02- 9406100e-mail : srisudatae@hotmail.com ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่

10


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร. สถานการณ์ / ปัญหา ความต้องการ 2.07 ล้าน ตัน ผลิตได้ 0.19 ล้านตัน พื้นที่ปลูกลด เมล็ดพันธุ์หายาก ราคา แพง ไม่มีหน่วยงานผลิตเมล็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google