งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลำลูกกา อำเภอลำ ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลำลูกกา อำเภอลำ ลูกกา จังหวัดปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลำลูกกา อำเภอลำ ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ประชุมทุกวันที่ 15 ของเดือน ตามมติ ของที่ประชุม ถ้าตรงกับวันหยุดให้ เลื่อนขึ้น และจ่ายเบี้ยประชุมเฉพาะผู้ ที่มาประชุมเท่านั้น คนละ 200 บาท / ครั้ง เขียนแผนจากการประชุมทำเวที และ ของบประมาณจากองค์การบริหาร ส่วนตำบล โดยประสานงานกับ อบต. และ อบต. มาร่วมเขียนโครงการด้วย จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร เงินกองทุนหมุนเวียนที่ได้รับจาก อบต. มีสัญญาบังคับการใช้เงิน ให้ เป็นไปตามข้อบังคับและเขียน โครงการของบประมาณปี 2551 เพิ่ม อีก 3 ล้านบาท

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง โครงการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพแบบ ผสมผสาน ( งดเผาซังข้าว ) ชื่อกิจกรรม รณรงค์การใช้ปุ๋ยชีวภาพ สลายตอซังและใช้เกษตรอินทรีย์ แทนเกษตรเคมี แทนเกษตรเคมี สถานที่ตั้ง 16 หมู่ 2 ต. ลำลูกกา อ. ลำลูก กา จ. ปทุมธานี ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การแปรรูปข้าว อินทรีย์, การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ขั้นตอนและวิธีการ จัดทำเวทีชุมชน, ทำ แผน, วิจารณ์แผน, ของบประมาณจาก อบต., รับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ, อบรมดูงาน, ดำเนินการ, ติดตามงาน, ประเมิน, สรุปผล วิจารณ์ผลที่ปฏิบัติ

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ( เกษตรพอเพียง ) สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 16 หมู่ 2 ต. ลำลูกกา อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี จ. ปทุมธานี ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายเกตุ สำเภา ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพใช้กับพืชทุกชนิด การทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพใช้กับพืชทุกชนิด

5 การให้บริการความรู้การเกษตร การเรียนรู้การใช้ชีวิต เกษตรกรพอเพียง และลดต้นทุน การผลิต และลดต้นทุน การผลิต

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ แปลงเรียนรู้แบบเกษตรเศรษฐกิจ พอเพียง จำนวน 12 ไร่ และแปลงส่งเสริมการใช้เกษตร อินทรีย์ชีวภาพ แบบผสมผสาน

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลำลูกกา อำเภอลำ ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google