งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน / ปี จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน / ปี จัดทำแผนปฏิบัติงาน โครงการต่างๆ ที่ได้รับการ สนับสนุนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติงาน โครงการต่างๆ ที่ได้รับการ สนับสนุนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง แผนการถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตพืช สัตว์ ประมง แปรรูปผลิตสินค้า เกษตร แผนการถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตพืช สัตว์ ประมง แปรรูปผลิตสินค้า เกษตร

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและ การผลิตผักปลอดสารพิษ ชื่อกิจกรรม แปรรูปข้าว ปลูกผักปลอด สารพิษ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ข้าวซ้อมมือ ข้าว เกรียบฟักทอง ถั่วสมุนไพร ผักปลอด สารพิษ ขั้นตอนและวิธีการ ประชาสัมพันธ์, รวมกลุ่มเกษตรกร, ฝึกอบรม, จัดทำ โครงการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ดำเนินการผลิต, จำหน่ายผลผลิต, ปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด, หาแหล่งทุนเพิ่ม

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมและผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต. แม่โจ้ ต. แม่โจ้ สถานที่ตั้ง หมู่ 6 ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นาย ปฏินันท์ รังสี ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ดี การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ดี

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ โดยการใช้ปูนขาวเพื่อรักษา ความสมดุลทางระบบ นิเวศวิทยา การป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ โดยการใช้ปูนขาวเพื่อรักษา ความสมดุลทางระบบ นิเวศวิทยา

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ จุดสาธิต เรื่อง ไร่นาสวนผสม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จุดสาธิต เรื่อง ไร่นาสวนผสม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมปลูกมะเขือเทศฤดู แล้วหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อส่ง โรงงานผลิตซอสมะเขือเทศ การส่งเสริมปลูกมะเขือเทศฤดู แล้วหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อส่ง โรงงานผลิตซอสมะเขือเทศ

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google