งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหมี่ ต. เขวา อ. เมือง จ. มหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหมี่ ต. เขวา อ. เมือง จ. มหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหมี่ ต. เขวา อ. เมือง จ. มหาสารคาม

2 คือ องค์กรของชาวนาที่รวมตัวกัน เพื่อทำหน้าที่พัฒนาการผลิตข้าวใน ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 2. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด ความรู้ ในการทำนาแก่ชาวนา ในชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหมี่ ต. เขวา อ. เมือง จ. มหาสารคาม

3 แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 200 ไร่ ( ไข่แดง ) สถานที่ตั้งศูนย์ฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์ และสมาชิก กองทุนหมุนเวียนโดยการ บริหารปัจจัยการผลิตที่ ได้รับ การสนับสนุนหรือการระดมหุ้น จากสมาชิก องค์ประกอบของ ศูนย์ข้าวชุมชน

4 กระบวนการผลิต เมล็ดพันธุ์ แปลง ผลิต เมล็ด พันธุ์ 200 ไร่ 2. กระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิก ในพื้นที่ไข่ขาว ปีละ 2,600 ไร่ จำนวน 3 ปี (7,800 ไร่ ) 3. ถ่ายทอดความรู้ในการผลิตข้าว คุณภาพดี โดย - สร้างชาวนามืออาชีพ 5 คน - ชาวนามืออาชีพอบรมชาวนา สมาชิกเพื่อพัฒนาเป็น ชาวนามืออาชีพ 1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 50 ตัน

5 ชาวนาในชุมชน ประมาณ 400 ครัวเรือน มีเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดีปลูกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ลดต้นทุนการผลิตและได้ ข้าวเปลือกคุณภาพดี ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายได้ ราคาสูงขึ้นจากเดิม 3,000 – 5,000 บาท ต่อตัน ชาวนาได้รับการถ่ายทอดความรู้ใน การผลิตที่ถูกต้องทำให้มี รายได้สูงขึ้น ชาวนาได้อะไรจากศูนย์ข้าวชุมชน

6 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหมี่ งบประมาณ จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ( นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา ) ประจำปีงบประมาณ 2556

7 การดำเนินงานของศูนย์ฯ ขาด อุปกรณ์ที่จำเป็น จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพ โดยขอรับงบประมาณ จาก ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ( นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา ) จำนวน 2 ล้านบาท ปัญหาของศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหมี่

8 จัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ ได้รับ ดังนี้ 1. รถฟาร์มแทร็กเตอร์พร้อม อุปกรณ์พ่วง 1.1 ใบมีดดันดิน 1.2 บุ้งกี๋ตักข้าว 1.3 ผานพรวน 1.4 จอบหมุน 1.5 เครื่องอัดฟางข้าว 2. โรงสีข้าวกล้อง 1 โรง 3. ลานตากข้าว ขนาด 1,400 ตารางเมตร 4. โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาด 10 x 20 เมตร ผลการดำเนินงาน

9 Thank you..


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหมี่ ต. เขวา อ. เมือง จ. มหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google