งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหมี่ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหมี่ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหมี่ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

2 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหมี่ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
คือ องค์กรของชาวนาที่รวมตัวกันเพื่อทำหน้าที่พัฒนาการผลิตข้าวในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 2. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ ในการทำนาแก่ชาวนา ในชุมชน

3 องค์ประกอบของศูนย์ข้าวชุมชน
แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 200 ไร่ (ไข่แดง) สถานที่ตั้งศูนย์ฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์และสมาชิก กองทุนหมุนเวียนโดยการบริหารปัจจัยการผลิตที่ ได้รับการสนับสนุนหรือการระดมหุ้นจากสมาชิก

4 แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 200 ไร่
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 50 ตัน แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 200 ไร่ 2 . กระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกในพื้นที่ไข่ขาว ปีละ 2,600 ไร่ จำนวน 3 ปี (7,800 ไร่) 3. ถ่ายทอดความรู้ในการผลิตข้าวคุณภาพดี โดย - สร้างชาวนามืออาชีพ 5 คน - ชาวนามืออาชีพอบรมชาวนาสมาชิกเพื่อพัฒนาเป็น ชาวนามืออาชีพ

5 ชาวนาได้อะไรจากศูนย์ข้าวชุมชน
ชาวนาในชุมชน ประมาณ 400 ครัวเรือน มีเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดีปลูกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลดต้นทุนการผลิตและได้ ข้าวเปลือกคุณภาพดี ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายได้ราคาสูงขึ้นจากเดิม 3,000 – 5,000 บาท ต่อตัน ชาวนาได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตที่ถูกต้องทำให้มี รายได้สูงขึ้น

6 เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของ
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหมี่ งบประมาณ จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา) ประจำปีงบประมาณ 2556

7 ปัญหาของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหมี่
การดำเนินงานของศูนย์ฯ ขาดอุปกรณ์ที่จำเป็น จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพโดยขอรับงบประมาณ จาก ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา) จำนวน 2 ล้านบาท

8 ผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้
1.รถฟาร์มแทร็กเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง 1.1 ใบมีดดันดิน 1.2 บุ้งกี๋ตักข้าว 1.3 ผานพรวน 1.4 จอบหมุน 1.5 เครื่องอัดฟางข้าว 2.โรงสีข้าวกล้อง 1 โรง 3.ลานตากข้าว ขนาด 1,400 ตารางเมตร 4.โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาด 10 x 20 เมตร

9 Thank you..


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหมี่ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google