งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก. รายงานสถานการณ์การ ผลิตข้าว ปีการเพาะปลูก 2550 ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก. รายงานสถานการณ์การ ผลิตข้าว ปีการเพาะปลูก 2550 ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก. รายงานสถานการณ์การ ผลิตข้าว ปีการเพาะปลูก 2550 ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 02-940-6100 รายงาน ณ วันที่ 4 เมษายน 2551

2 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก. ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการผลิตข้าว ประเทศไทยมีการผลิตข้าวแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ การผลิตข้าวนาปี คือ ข้าวที่ปลูกในช่วง 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม ภาคใต้ จะหมายถึงข้าวที่ปลูกในช่วง 16 มิถุนายน - 28 กุมภาพันธ์ ข้าวนาปรัง คือ ข้าวที่ปลูกในช่วงเดือน 1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน ภาคใต้จะเริ่มนับตั้งแต่เดือน 1 มีนาคม -15 มิถุนายน

3 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.

4 สถานการณ์การผลิต ข้าวนาปี ( เปรียบเทียบนาปี ปีการผลิต 2548/49 กับ 2549/50) เนื้อที่เพาะปลูกปี 2549/50 รวมทั้งประเทศ 57.542 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 0.232 ล้านไร่ หรือลดลงร้อยละ 0.40 ผลผลิตปี 2549/50 รวมทั้งประเทศ 22.840 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปีที่แล้ว 0.699 ล้านตันข้าวเปลือก หรือลดลงร้อยละ 2.97 ผลผลิตต่อไร่ นาปี ปีการผลิต 2549/50 ทั้งประเทศ 427 กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว 9 กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 2.11

5 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก. สถานการณ์การผลิต ข้าวนาปรัง ( เปรียบเทียบนาปรัง ปีการผลิต 2549 กับ 2550) เนื้อที่เพาะปลูกนาปรังปี 2550 รวมทั้งประเทศ 10.074 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.171 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73 ผลผลิตนาปรังปี 2550 รวมทั้งประเทศ 6.802 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.049 ล้านตันข้าวเปลือก หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73 ผลผลิตต่อไร่นาปรังปี 2550 ทั้งประเทศ 678 กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว 6 กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 0.877

6 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.

7

8 ราคาจำหน่ายของเกษตรกร ราคาขายข้าวที่เกษตรกขายได้ ตัดยอดสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมีนาคม 2551 ข้าวหอมมะลิ 13,700 บาท / ตัน ข้าวเปลือกนาปีความชื้น 15% ราคา 9,745 บาท / ตัน ข้าวเปลือกนาปีความชื้น 25% ราคา 9,548 บาท / ตัน ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 9,208 บาท / ตัน ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น ราคา 8,699 บาท / ตัน ข้าวนาปรังความชื้น 14-15% ราคา 10,235 บาท / ตัน ข้าวนาปรังความชื้น 24-25% ราคา 9,482 บาท / ตัน

9 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.

10 สิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ ดำเนินการไปแล้ว ออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2550/51 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงาน เกษตรอำเภอ ทำหน้าที่ออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว นาปี ปีการผลิต 2550/51 ตั้งแต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2550 และเริ่มรับจำนำข้าวเปลือกตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 – 29 กุมภาพันธ์ 2551 ยกเว้นภาคใต้ เริ่มรับจำนำตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 -31 พฤษภาคม 2551

11 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก. สิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการไปแล้ว ( ต่อ ) ผลความก้าวหน้าการออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2550/51 ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ถึง 18 มีนาคม 2551 จังหวัดที่เกษตรกรมาขอใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี จำนวน 57 จังหวัด จำนวนเกษตรกรที่มาขอใบรับรองฯ จำนวน 80,720 ราย พื้นที่ปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรที่มาขอใบรับรองฯ จำนวน 2,948,821 ไร่ ปริมาณเป้าหมายรวมการรับจำนำ 8 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตข้าวที่คาดว่าเกษตรกรจะนำมาจำนำ จำนวน 1,786,401 ตันข้าวเปลือก คิดเป็น ร้อยละ 22.33 จากเป้าหมายการรับจำนำรวม ขณะนี้เกษตรกรนำมาจำนำ จำนวน 238,020 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.32 ของปริมาณข้าวที่เกษตรกรแจ้ง และคิดเป็น ร้อยละ 2.98 ของเป้าหมายรวม รับจำนำ ( ข้อมูลตัดยอก 18 มี. ค.51)

12 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก. ปัญหาในปัจจุบัน มีปัญหาราคาข้าวที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของโลก ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม ได้ประกาศงบการส่งออกข้าว เนื่องจากภัยธรรมชาติ ราคาปัจจัยการผลิตที่สูง

13 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก. แนวทางการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน ของ กรมส่งเสริมการเกษตร


ดาวน์โหลด ppt Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก. รายงานสถานการณ์การ ผลิตข้าว ปีการเพาะปลูก 2550 ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google