งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายโอนภารกิจของ กรมส่งเสริม การเกษตร ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ( อปท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายโอนภารกิจของ กรมส่งเสริม การเกษตร ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ( อปท.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายโอนภารกิจของ กรมส่งเสริม การเกษตร ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ( อปท.)

2 ประเด็น นำเสนอ  ภาพรวมการ ดำเนินงานถ่ายโอน ภารกิจของกรมส่งเสริม การเกษตร  แนวคิดหลักการ กระจายอำนาจ

3 หลักการกระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่น รัฐธรรมนูญ 2540 นโยบายรัฐบาล รัฐ ท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ปัญหา / ความต้องการ การเมือง คน ประชาชน

4  กรอบแนวคิดการกระจาย อำนาจ - ความเป็นอิสระในการกำหนด นโยบายและการบริหารจัดการ - การบริหารราชการแผ่นดิน และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น - ประสิทธิภาพการบริหาร ท้องถิ่น

5 วัตถุประสงค์ของแผนการ กระจายอำนาจฯ - เพื่อกระจายอำนาจอย่าง ต่อเนื่อง - กำหนดรอบทิศทางการ กระจายอำนาจ - กำหนดกรอบการทำ แผนปฏิบัติการ และการปฏิบัติ

6 การกระจาย อำนาจ เดิม ใหม่ ราชการ ท้องถิ่ น เอกชน ราชการ ท้องถิ่ น เอกชน

7 กองหลัง กองกลางกองหน้า นโยบาย / สนับสนุน ส่วนก ลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น 0-3 0-1

8 ขอบเขตการกระจายอำนาจ งาน - บริการสาธารณะ - ภารกิจ อำนาจ - การมอบ / ใช้ - อนุญาต รัฐ ทรัพย์สิน - งบประมาณ - การเงิน / คลัง บุคลากร ถ่าย โอน ภารกิจ อปท. 1. โครงสร้าง พื้นฐาน 2. ส่งเสริม คุณภาพชีวิต 3. จัดระเบียบ ชุมชน / สังคม รักษาความสงบ เรียบร้อย 4. วางแผนส่งเสริม การลงทุนพาณิช กรรมท่องเที่ยว 5. อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชา ติ 6. ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น

9 ลักษณะภารกิจที่ ต้องถ่ายโอน 1. ซ้ำซ้อน 2. รัฐจัดทำในเขต อปท. 3. รัฐจัดทำภารกิจ กระทบ อปท. อื่น 4. ตามนโยบายรัฐบาล

10 รูปแบบการถ่ายโอน  ท้องถิ่นดำเนินการเอง  ท้องถิ่น ดำเนินการ  ท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับท้องถิ่น อื่น  ซื้อบริการจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือท้องถิ่นอื่น  ท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับรัฐ  รัฐยังคงดำเนินการอยู่ และท้องถิ่นก็ ดำเนินการได้

11 ประเภทกิจกรรม กิจกรรมที่จะถ่ายโอนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอน จะระบุกิจกรรมกิจกรรมเป็น 2 ประเภท คือ  ประเภทที่ 1 “ หน้าที่ที่ต้องทำ ”  ประเภทที่ 2 “ เลือกทำโดย อิสระ ”

12

13

14 ระยะเวลาการถ่ายโอน  ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี (2544 – 2547)  ไม่เกิน 10 ปี ( ปี 2544 – 2553) ในกรณีไม่สามารถดำเนินการ ได้ตาม 1

15 บทบาทของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ส่วนราชการที่มีการถ่ายโอน ภารกิจ 1. กำหนดรายละเอียดภารกิจที่จะ ถ่ายโอน 2. จัดทำแผนขั้นตอนการปฏิบัติและ วิธีการดำเนินงาน  การถ่ายโอนภารกิจ / กิจกรรม  การถ่ายโอนบุคลากร  การถ่ายโอนทรัพย์สิน

16 3. การเตรียมความพร้อมให้ อปท.  การพัฒนาบุคลากรของ อปท.  การจัดทำคู่มือ / แนวปฏิบัติ  กำหนดเกณฑ์ความพร้อม อปท. และเร่งสร้าง ความพร้อม ( ในบางภารกิจ ) 4. การแก้ไขกฎหมาย และระเบียบ 5. กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน 6. ร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ กระจายอำนาจ

17 องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น บทบาทขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 1. ศึกษาทำความเข้าใจแผนการถ่าย โอนภารกิจ 2. จัดเตรียมและพัฒนาปรับปรุง โครงสร้างและบุคลากร ของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ 3. ปรับปรุงระบบการบริหารงานให้ สามารถบริการประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับความต้องการของ ประชาชน

18 4. การบริหารงานตามหลักการ ธรรมาภิบาล 5. ปรับปรุงบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ สามารถวางแผน งาน แผนเงิน และแผนคน และ ระบบการเงิน บัญชี ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 6. ส่งเสริมและมีความเข้าใจการ มีส่วนร่วมของประชาชน

19 ภารกิจที่ถ่ายโอน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการวางแผนการส่งเสริม การลงทุน พานิชกรรม และการท่องเทียว 1) การสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เกษตร 2) การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ระดับอำเภอ 3) การบริการข้อมูลและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 4) การรวบรวมส่งเสริมพัฒนาภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 5) การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติ ( ภารกิจนี้อยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมาย 6) การสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัด ศัตรูพืช 7) การฝึกอบรมอาชีพ 8) การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม 1) ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล ( โครงการศูนย์ บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ชุมชน )

20 ลักษณะการถ่ายโอน ภารกิจ รัฐ / อปท. ทำงานรว่มกัน อปท. เป็นผู้ ปฏิบัติ รัฐสนับสนุนทาง วิชาการ ทรัพย์สิน / บุคลากร ไม่มีการถ่าย โอน

21 แผนภูมิ กรอบการดำเนินงานถ่ายโอน ภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร แผนภูมิ กรอบการดำเนินงานถ่ายโอน ภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร รายงาน ผล อบรม ชี้แจง เพิ่มเติม หนังสือส่ง มอบ หนังสือ ตอบรับ อำเ ภอ จังหวัด / กรม ท้อง ถิ่น พิจาร ณา ดำเนิ นงาน ไม่ พร้อ ม พร้อ ม แผนรับ โอนใน อนาคต แบ่ง งาน ( ประสานงาน )  การถ่ายโอนภารกิจ อปท. นำไปปฏิบัติได้จริง เกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชน การรับมอบ / ส่งมอบ

22 กลยุทธ์ในการถ่าย โอนภารกิจ 1. ภารกิจที่ใช้เป็นตัวตั้งในการ ถ่ายโอน ต้องครบทุก อปท 2. ภารกิจที่มีเนื้องานเกี่ยวข้อง กับศูนย์บริการฯ ควรครบทุก อปท 3. ภารกิจอื่น ๆ ตามความจำเป็น

23 ตัวชี้วัดความสำเร็จการ ถ่ายโอนภารกิจ ขั้นตอนการรับมอบ - ส่ง มอบภารกิจ  หลักฐาน / เอกสาร ขั้นตอน อปท นำภารกิจ ถ่ายโอนไปปฏิบัติ  มีผู้รับผิดชอบ  มี แผนการดำเนินงาน  จัดตั้ง งบประมาณสนับสนุน

24 กพร. กรมส่งเสริม การเกษตร


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายโอนภารกิจของ กรมส่งเสริม การเกษตร ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ( อปท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google