งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การถ่ายโอนภารกิจ ของ กรมส่งเสริมการเกษตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

2 ประเด็นนำเสนอ  ภาพรวมการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร
 ภาพรวมการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร  แนวคิดหลักการกระจายอำนาจ

3 หลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญ 2540 นโยบายรัฐบาล รัฐ ปัญหา/ ความต้องการ ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่น การเมือง คน ประชาชน

4 กรอบแนวคิดการกระจายอำนาจ
- ความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ - การบริหารราชการแผ่นดิน และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น - ประสิทธิภาพการบริหารท้องถิ่น

5 วัตถุประสงค์ของแผนการกระจายอำนาจฯ - เพื่อกระจายอำนาจอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดรอบทิศทางการกระจายอำนาจ - กำหนดกรอบการทำแผนปฏิบัติการ และการปฏิบัติ

6 การกระจายอำนาจ ราชการ ท้องถิ่น เอกชน เดิม ราชการ ท้องถิ่น เอกชน ใหม่

7 กองหลัง กองกลาง กองหน้า นโยบาย/สนับสนุน ส่วนกลาง ท้องถิ่น 0-3
0-1 นโยบาย/สนับสนุน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น

8 ขอบเขตการกระจายอำนาจ
งาน - บริการสาธารณะ - ภารกิจ อำนาจ - การมอบ/ใช้ - อนุญาต รัฐ ทรัพย์สิน - งบประมาณ - การเงิน/คลัง ถ่าย โอน บุคลากร ภารกิจ 1. โครงสร้างพื้นฐาน 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. จัดระเบียบชุมชน/สังคมรักษาความสงบเรียบร้อย 4. วางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมท่องเที่ยว 5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 6. ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น อปท.

9 ลักษณะภารกิจที่ต้องถ่ายโอน
1. ซ้ำซ้อน 2. รัฐจัดทำในเขต อปท. 3. รัฐจัดทำภารกิจกระทบ อปท. อื่น 4. ตามนโยบายรัฐบาล

10 รูปแบบการถ่ายโอน ท้องถิ่นดำเนินการเอง  ท้องถิ่นดำเนินการ
 ท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับท้องถิ่นอื่น  ซื้อบริการจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือท้องถิ่นอื่น ท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับรัฐ รัฐยังคงดำเนินการอยู่ และท้องถิ่นก็ดำเนินการได้

11 ประเภทกิจกรรม กิจกรรมที่จะถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอน
จะระบุกิจกรรมกิจกรรมเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 “หน้าที่ที่ต้องทำ” ประเภทที่ 2 “เลือกทำโดยอิสระ”

12

13

14 ระยะเวลาการถ่ายโอน ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี (2544 – 2547)
ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี (2544 – 2547) ไม่เกิน 10 ปี (ปี 2544 – 2553) ในกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตาม 1

15 บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนราชการที่มีการถ่ายโอนภารกิจ 1. กำหนดรายละเอียดภารกิจที่จะถ่ายโอน 2. จัดทำแผนขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีการดำเนินงาน  การถ่ายโอนภารกิจ / กิจกรรม  การถ่ายโอนบุคลากร  การถ่ายโอนทรัพย์สิน

16 3. การเตรียมความพร้อมให้ อปท.
 การพัฒนาบุคลากรของ อปท.  การจัดทำคู่มือ / แนวปฏิบัติ  กำหนดเกณฑ์ความพร้อม อปท. และเร่งสร้าง ความพร้อม (ในบางภารกิจ) 4. การแก้ไขกฎหมาย และระเบียบ 5. กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 6. ร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการกระจายอำนาจ

17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. ศึกษาทำความเข้าใจแผนการถ่ายโอนภารกิจ 2. จัดเตรียมและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างและบุคลากร ของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ 3. ปรับปรุงระบบการบริหารงานให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

18 4. การบริหารงานตามหลักการธรรมาภิบาล
5. ปรับปรุงบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนงาน แผนเงิน และแผนคน และระบบการเงิน บัญชี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ส่งเสริมและมีความเข้าใจการมีส่วนร่วมของประชาชน

19 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการวางแผนการส่งเสริม
ภารกิจที่ถ่ายโอน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการวางแผนการส่งเสริม การลงทุน พานิชกรรม และการท่องเทียว 1) การสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกษตร 2) การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ 3) การบริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 4) การรวบรวมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ภารกิจนี้อยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมาย 6) การสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช 7) การฝึกอบรมอาชีพ 8) การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม 1) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล (โครงการศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชุมชน)

20 ลักษณะการถ่ายโอนภารกิจ
รัฐ / อปท. ทำงานรว่มกัน ทรัพย์สิน / บุคลากร ไม่มีการถ่ายโอน อปท. เป็นผู้ปฏิบัติ รัฐสนับสนุนทางวิชาการ

21 แผนภูมิ กรอบการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร
แผนภูมิ กรอบการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร รายงานผล อบรม ชี้แจงเพิ่มเติม หนังสือส่งมอบ หนังสือตอบรับ อำเภอ จังหวัด / กรม ท้องถิ่น พิจารณาดำเนินงาน ไม่พร้อม พร้อม แผนรับโอนในอนาคต แบ่งงาน ( ประสานงาน )  การถ่ายโอนภารกิจ อปท. นำไปปฏิบัติได้จริง เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การรับมอบ/ ส่งมอบ

22 กลยุทธ์ในการถ่ายโอนภารกิจ
1. ภารกิจที่ใช้เป็นตัวตั้งในการถ่ายโอน ต้องครบทุก อปท 2. ภารกิจที่มีเนื้องานเกี่ยวข้องกับศูนย์บริการฯ ควรครบทุก อปท 3. ภารกิจอื่น ๆ ตามความจำเป็น

23 ตัวชี้วัดความสำเร็จการถ่ายโอนภารกิจ
ขั้นตอนการรับมอบ-ส่งมอบภารกิจ  หลักฐาน/เอกสาร ขั้นตอน อปท นำภารกิจถ่ายโอนไปปฏิบัติ  มีผู้รับผิดชอบ  มีแผนการดำเนินงาน  จัดตั้งงบประมาณสนับสนุน

24 สวัสดี กพร. กรมส่งเสริมการเกษตร


ดาวน์โหลด ppt ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google