งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO สรุปโครงสร้างของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ..... คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO สรุปโครงสร้างของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ..... คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สรุปโครงสร้างของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ..... คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และจัดระบบความสัมพันธ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนกับส่วนราชการ และระบบการติดตามประเมินผล

2 บทนำ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ. ศ. 2542 2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 3 ปัญหาอุปสรรค 4 ( ร่าง ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 ( พ. ศ. 2555-2559) 5 การประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการกระจายอำนาจ 2 6

3 วิสัยทัศน์ “ ประชาชนในท้องถิ่นจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงการบริการ สาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มี อิสระ และเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ภาคประชาสังคมอื่น และภาคเอกชนที่ชัดเจน”

4 พันธกิจ  พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ในการบริหารจัดการของ อปท. เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน มีระบบ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่ ชัดเจน  ส่งเสริมให้ อปท. มีความเข้มแข็งทางด้าน การเงินการคลัง การบริหารทรัพยากร บุคคล และสร้างภูมิคุ้มกันต่อการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดผลกระทบจากปัจจัย ภายในและภายนอก  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ อปท. ประชาชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และภาคเอกชน

5 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก  เพื่อให้มีการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. อย่างต่อเนื่อง  ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถขจัดความ เหลื่อมล้ำในสังคม  อปท. มีอิสระและมีความเข้มแข็งทางการเงินการคลัง มีประสิทธิภาพในการใช้ จ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น  ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคลดหรือยุติบทบาทใน พื้นที่ ให้ อปท. เป็นผู้ปฏิบัติแทน โดยส่วนกลางกำหนดมาตรฐาน ให้ความรู้ทางเทคนิค วิชากา ร วัตถุประสงค์

6 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก  พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อปท. เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ  แก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ อปท. ดำเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอน และกฎ ระเบียบ ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค มีการผ่อนคลาย เพื่อเอื้อให้ อปท. มีความเป็นอิสระมากขึ้น  ระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ อปท. ประชาชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และภาคเอกชน เกิดภาคีเครือข่าย การทำงานร่วมกัน วัตถุประสงค์ ต่อ

7 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก  ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน ทั่วถึง และ เป็นธรรม และเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการ ของ อปท. มากขึ้น  อปท. มีความเป็นอิสระมากขึ้น และสัดส่วนรายได้ของ อปท. มีอัตรา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อปท.มีรายได้ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๕  บุคลากรที่ถ่ายโอนมีความมั่นใจด้านความมั่นคงมีหลักประกัน ความก้าวหน้า และบุคลากรของท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ เพิ่มขึ้น เป้าหมายหลัก

8 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก  มีการแก้ไขกฎหมายตามภารกิจที่ถ่ายโอน และปรับปรุงกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ อปท. ระหว่าง อปท. ด้วยกันเอง และ อปท. กับทุกภาคส่วนมีความเชื่อมโยงเป็นภาคีเครือข่ายซึ่งกันและกัน เป้าหมายหลัก ต่อ

9 ยุทธศาสตร์และแนวทางการกระจายอำนาจ การส่งเสริมให้ อปท. มีอิสระและเป็นหน่วยงานหลักในการ จัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อปท. เพื่อรองรับ การกระจายอำนาจ ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการคลังของ อปท. ยุทธศาสตร์ 4 การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อปท. และระหว่าง อปท. ด้วยกันเอง

10 ยุทธศาสตร์และแนวทางการกระจายอำนาจ ยุทธศาสตร์ 6 เสริมสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาค ประชาสังคม ชุมชน และภาคเอกชน ยุทธศาสตร์ 5 ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11 การส่งเสริมให้ อปท. มีอิสระและเป็นหน่วยงานหลักในการ จัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้ อปท. มีอิสระในการจัดทำบริการสาธารณะ อิสระกำหนดนโยบาย ส่งเสริมให้ อปท. มีอำนาจและหน้าที่โดยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ บริการสาธารณะ - ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งระบบ ภารกิจที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในหลักการต้องถ่ายโอนให้ อปท. ในพื้นที่ดูแล ถ่ายโอนภารกิจตามความจำเป็นในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพ ความพร้อม ลักษณะทางกายภาพ ข้อเท็จจริงและความเป็นอยู่ ส่งเสริมให้ อปท. มีส่วนร่วมในการจัดการวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา และสิ่งแวดล้อม 1 2 3 4 5

12 การส่งเสริมให้ อปท. มีอิสระและเป็นหน่วยงานหลักในการ จัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ 1 อปท. แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ สถาบันการศึกษา สนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการ ปรับบทบาทของ อปท. ให้สอดคล้องและสนับสนุนแนวทางการพัฒนา ประเทศและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับพื้นที่ ส่งเสริมให้มีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่หลากหลาย อาทิ การร่วมทุน ระหว่างเอกชน วิสาหกิจชุมชน องค์กรมหาชนท้องถิ่น สหการ ปรับปรุงและผ่อนคลายกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานใน ด้านต่างๆ เพื่อเอื้อให้ อปท. มีความเป็นอิสระมากขึ้นให้สามารถมีนวัตกรรม ในการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 6 7 8 9 10

13 การส่งเสริมให้ อปท. มีอิสระและเป็นหน่วยงานหลักในการ จัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ 1 กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการ ประกาศกำหนด อาทิ การพยุงราคาผลผลิตทางการเกษตร การทำตลาด กลางเพื่อรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร และการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ แก้ไข กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ อปท. สามารถดำเนินการว่าจ้าง หมู่บ้าน /ชุมชนเป็นผู้รับไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะขนาดเล็กได้ อาทิ การเก็บขยะ การดูแลบำรุงรักษาสาธารณประโยชน์ เป็นต้น ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข กฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี กำหนดให้การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการเป็นตัวชี้วัด (KPI) 11 12 13 14

14 ส่งเสริมความเป็นอิสระทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการคลังของ อปท.ยุทธศาสตร์ 2  การปรับโครงสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบของ อปท.  การปรับปรุงรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง  การปรับปรุงรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ อปท.  การปรับปรุงการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.  การกำหนดสัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล  การทบทวนการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.

15 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของ อปท. ให้สอดคล้องกับภารกิจ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการคลังของ อปท.ยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาระบบการจัดหารายได้ อปท.  การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของ อปท.  การพัฒนาวิธีการงบประมาณของ อปท.  การพัฒนาระบบบัญชีของ อปท.  การพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการคลัง  การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังของ อปท.  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินการคลังของ อปท.  การพัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณของ อปท.  การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทและการแสวงหาความร่วมมือใน อปท. 2

16 การถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคให้แก่ อปท. ต้องสอดคล้องกับ ภารกิจถ่ายโอน การถ่ายโอนบุคลากร ยึดหลักการ “งานไป ตำแหน่งไป” หาก อปท. เห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวอาจร้องขอ และทำความตกลงกับส่วน ราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดอยู่ช่วยราชการต่อไปอีก ๒ ปี 1 2 3 4 การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อปท. เพื่อรองรับ การกระจายอำนาจ ยุทธศาสตร์ 3 ให้มีการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังคน หรือแผนอัตรากำลังคนให้ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นของ อปท. การถ่ายโอนบุคลากรจากภาคราชการตามภารกิจที่ถ่ายโอน

17 สร้างความมั่นใจด้านความมั่นคง หลักประกันความก้าวหน้าในการทำงาน ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างข้าราชการส่วนกลาง กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงสถานภาพและสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องของสมาชิก กบข. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อปท. การกำหนดมาตรฐานกลางในการบริหารงานบุคคล ของ อปท. ควรให้ บุคลากรของ อปท. เข้าไปมีส่วนร่วม โดยให้คำนึงถึงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลที่มี ความเป็นวิชาชีพมากขึ้น 5 1 การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อปท. เพื่อรองรับ การกระจายอำนาจ ยุทธศาสตร์ 3 2 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการโอน ย้าย สับเปลี่ยน ยืมตัวบุคลากร ระหว่าง อปท. ด้วยกันเอง หรือระหว่าง อปท. กับส่วนราชการ

18 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อปท. ต่อ 3 การถ่ายโอนบุคลากรจากภาครัฐให้แก่ อปท. และการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลของ อปท. เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ยุทธศาสตร์ 3 4 ส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นยึดหลักการตามระบบ คุณธรรม มีกลไกดูแลความเป็นธรรม เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานของ บุคลากรท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ รวมถึงพนักงานและ ลูกจ้างให้มีความพร้อมในการรองรับการทำงานที่เพิ่มขึ้น 5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เกียรติภูมิ ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ให้ผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์ในระบบบริหารงานบุคลากรท้องถิ่นระหว่างฝ่าย การเมืองและฝ่ายประจำ 6

19 การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อปท. และระหว่าง อปท. ด้วยกันเอง ส่งเสริม และสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. ด้วยกันเอง ส่งเสริม และสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. กับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่งเสริม สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. กับรัฐวิสาหกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัด 1 2 3 4 5 ยุทธศาสตร์ 4

20 เปิดช่องทางให้ประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆ ของ อปท. สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน โดยผลักดันให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน เพื่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหา พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดย อปท. รณรงค์ กระตุ้น สร้างจิตสำนึกในการดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างจิตสำนึกระหว่าง อปท. และชุมชนต่างๆ ทั้งที่เป็นองค์กรชุมชน หรือองค์กรประชาชน ต่าง ๆ ให้ตระหนักเรื่องการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น 1 2 3 4 5 เสริมสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาค ประชาสังคม ชุมชน และภาคเอกชน ยุทธศาสตร์ 5

21 ส่งเสริม อปท. ให้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดย ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และสถาบันการศึกษา ให้การ สนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการ และองค์ความรู้ อปท. สนับสนุนกระบวนการวางแผนชุมชนระยะยาว เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาและส่งเสริมให้สภาท้องถิ่น ทำหน้าที่เชื่อมโยงความต้องการและนำ ปัญหาของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเสนอต่อฝ่ายบริหารท้องถิ่น 6 7 8 เสริมสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาค ประชาสังคม ชุมชน และภาคเอกชน ยุทธศาสตร์ 5 กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อปท. ประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในพื้นที่ 5 5

22 สร้างระบบการตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มุ่งให้เกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ และโปร่งใส สร้างระบบการตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มุ่งให้เกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ และโปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชน โดยใช้ระบบสารสนเทศ อปท. ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อ กกถ. เพื่อเป็นฐานข้อมูล ในการกำหนดสัดส่วนรายได้ มีกลไกการติดตามและประเมินผล โดยประสานส่วนราชการ สถาบันการศึกษา อปท. และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในภูมิภาค 1 2 3 4 ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ 6 5

23 รูปแบบการกระจายอำนาจ ภารกิจที่สามารถถ่ายโอนได้ทันที ภารกิจที่ถ่ายโอนโดยมีเงื่อนไข ภารกิจในลักษณะรัฐทำร่วมกับ อปท. (Share Function) ภารกิจที่ อปท. ริเริ่มด้วยตนเอง 1 2 3 4

24 ระยะเวลาการกระจายอำนาจ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภารกิจที่สามารถ ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ได้ทันทีโดย ไม่ต้องแก้ไข กฎหมาย ระยะแรก ภารกิจที่ต้องแก้ไข กฎหมาย ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556) ส่วนราชการเร่ง แก้ไขกฎหมายให้ อปท. มีอำนาจ อนุมัติ/อนุญาต ระยะที่สอง กรณีแก้ไขกฎหมาย แล้ว (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559) เตรียมความพร้อม ให้แก่ อปท. เพื่อ รองรับการถ่ายโอน ภารกิจที่ต้องประเมิน ความพร้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 อปท. ต้องผ่านการประเมิน ความพร้อม ได้แก่ การศึกษา สาธารณะสุข

25 www.themegallery.comCompany Logo การพิจารณาการถ่ายโอนภารกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

26 กลไกการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ไปสู่การปฏิบัติ กลไก สนับสนุน กลไกกำกับดูแล และ กำกับการดำเนินงาน กลไกของ ส่วนราชการ ที่ถ่ายโอน กลไกระดับ จังหวัด การปฏิบัติ -ก.พ.ร. -ก.พ. -สงป. - สตง.- สถ.- สกถ. - คณะอนุกรรมการฯ คณะต่างๆ -คณะอนุกรรมการ อำนวยการการ กระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt LOGO สรุปโครงสร้างของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ..... คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google