งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) แผนงานโครงการประจำปี ๒๕๕๔

2 แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรกร
๒ ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ๔ กิจกรรมหลัก : ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเฉพาะด้าน ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3 ผลผลิต :การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมหลัก : ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ๓๒๐ ราย ๑. โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร ๑.๑ อบรมเกษตรกร หลักสูตรปาล์มน้ำมัน ๓๐๐ ราย ๒. โครงการผลักดันส่งออกกล้วยไม้ ๒.๑ ส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ให้มีความหลากหลาย ๒.๑.๑ ดูแลรักษาขยายและให้บริการต้นพ่อแม่พันธุ์ ๒.๑.๒ จัดตั้งกลุ่มเกษตรพัฒนาพันธุ์ ๒๐ ราย ๒.๒ จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอาชีพกล้วยไม้ ๒.๒.๑ ปรับปรุง ดูแลรักษาโรงเรือนสาธิตการผลิตกล้วยไม้

4 ผลผลิต :เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเฉพาะด้าน ๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ๓.๑ พัฒนาแปลงเรียนรู้ ๓.๒ ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ๒๐๐ ราย หลักสูตรปาล์มน้ำมัน ๑๐๐ ราย หลักสูตรสมุนไพร ๕๐ ราย หลักสูตรการผลิตเห็ดเพื่อการค้า ๕๐ ราย ๓.๓ ผลิตปัจจัยพันธุ์พืชประกอบการฝึกอาชีพ

5 ผลผลิต :เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร ๔. โครงการพัฒนาข้อมูลการเกษตร ๔.๑ จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต ๔.๒ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง - จัดทำแปลงเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

6 ผลผลิต :เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
๕. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๕.๑ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๕.๑.๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔

7 ผลผลิต :เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
๕.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ๕.๒.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช - ถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร “การอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น” - ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์พืช

8 โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด
โครงการโรงเรียนปาล์มน้ำมันเพื่อเกษตรกร โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยและอุทยานบัว


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google