งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัด กระบี่ ( พืชสวน ) แผนงานโครงการ ประจำปี ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัด กระบี่ ( พืชสวน ) แผนงานโครงการ ประจำปี ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัด กระบี่ ( พืชสวน ) แผนงานโครงการ ประจำปี ๒๕๕๔

2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตรกร ๒ ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ ๔ กิจกรรมหลัก : ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเฉพาะด้านส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

3 ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมหลัก : ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ๓๒๐ ราย ๑. โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร ๑. ๑ อบรมเกษตรกร หลักสูตรปาล์มน้ำมัน๓๐๐ ราย ๒. โครงการผลักดันส่งออกกล้วยไม้ ๒. ๑ ส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ให้มีความหลากหลาย ๒. ๑. ๑ ดูแลรักษาขยายและให้บริการต้นพ่อแม่ พันธุ์ ๒. ๑. ๒ จัดตั้งกลุ่มเกษตรพัฒนาพันธุ์๒๐ ราย ๒. ๒ จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอาชีพ กล้วยไม้ ๒. ๒. ๑ ปรับปรุง ดูแลรักษาโรงเรือนสาธิตการผลิต กล้วยไม้

4 ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเฉพาะ ด้าน กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเฉพาะ ด้าน ๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะ ด้าน ๓. ๑ พัฒนาแปลงเรียนรู้ ๓. ๒ ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน๒๐๐ ราย หลักสูตรปาล์มน้ำมัน๑๐๐ ราย หลักสูตรสมุนไพร ๕๐ ราย หลักสูตรการผลิตเห็ดเพื่อการค้า ๕๐ ราย ๓. ๓ ผลิตปัจจัยพันธุ์พืชประกอบการฝึกอาชีพ

5 ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและให้บริการทางการ เกษตร ๔. โครงการพัฒนาข้อมูลการเกษตร ๔. ๑ จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต ๔. ๑ จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต ๔. ๒ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง ๔. ๒ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง - จัดทำแปลงเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง - จัดทำแปลงเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง

6 ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ๕. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๕. ๑ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ๕. ๑. ๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔

7 ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ๕. ๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี ๕. ๒. ๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช - ถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร “ การอนุรักษ์ พันธุ์พืชท้องถิ่น ” - ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ พืช

8 โครงการที่ได้รับงบประมาณจาก กลุ่มจังหวัด โครงการโรงเรียนปาล์ม น้ำมันเพื่อเกษตรกร โครงการโรงเรียนปาล์ม น้ำมันเพื่อเกษตรกร โครงการท่องเที่ยวเชิง เกษตร พิพิธภัณฑ์วิถี เกษตรไทยและอุทยานบัว โครงการท่องเที่ยวเชิง เกษตร พิพิธภัณฑ์วิถี เกษตรไทยและอุทยานบัว


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัด กระบี่ ( พืชสวน ) แผนงานโครงการ ประจำปี ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google