งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็น เนื้อหา สานต่อพระปณิธานสู่การบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน กิจกรรมผลิตทางการเกษตร ( เล่าเรื่องราวของโรงเรียนต้นแบบระดับภาค ( ปี 2553 เฉพาะ โรงเรียนที่ได้รางวัลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็น เนื้อหา สานต่อพระปณิธานสู่การบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน กิจกรรมผลิตทางการเกษตร ( เล่าเรื่องราวของโรงเรียนต้นแบบระดับภาค ( ปี 2553 เฉพาะ โรงเรียนที่ได้รางวัลที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเด็น เนื้อหา สานต่อพระปณิธานสู่การบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน กิจกรรมผลิตทางการเกษตร ( เล่าเรื่องราวของโรงเรียนต้นแบบระดับภาค ( ปี 2553 เฉพาะ โรงเรียนที่ได้รางวัลที่ 1) พากเพียรจาก “ ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ” สู่ “ ยุวบัญชี ” ( นักเรียนตัวอย่าง ภาคละไม่เกิน 2 คน ) สามทศวรรษ “ การบัญชีสร้างวิถีสู่ความ พอเพียง ” ( ความสำเร็จของการน้อมนำพระราชดำรัสด้านการ บัญชีไปขยายผลสู่ชุมชน ) พระปณิธานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร * พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี * ร้อยเรียงพระราชดำรัสสู่การสนองงานตามพระราชดำริ ด้านการบัญชี

3 แนวทาง กำหนดการ ปฏิบัติงาน 1) กำหนดโครงร่าง ประเด็นเนื้อหา เสนอที่ ประชุมผู้บริหาร 7 กุมภาพันธ์ 2554 2) สตท.1 – 10 ทบทวนประเด็นเนื้อหาที่ ต้องการนำเสนอ ( เอกสารแนบ 2) 10 กุมภาพันธ์ 2554 3) รวบรวมข้อมูลและภาพถ่าย บันทึกในซีดี ส่งถึงกรม ( เอกสารแนบ 3) 21 กุมภาพันธ์ 2554 4) ส่วนกลางดำเนินการจัดรูปเล่มเนื้อหาและ นำเสนอผู้บริหารพิจารณา 28 กุมภาพันธ์ 2554 5) ส่งต้นฉบับถึงโรงพิมพ์ไม่เกิน 5 มีนาคม 2554 6) จัดพิมพ์ จำนวน 1,000 เล่ม 25 มีนาคม 2554 7) ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 31 มีนาคม 2554 Action plan : การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ Action plan : การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ


ดาวน์โหลด ppt ประเด็น เนื้อหา สานต่อพระปณิธานสู่การบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน กิจกรรมผลิตทางการเกษตร ( เล่าเรื่องราวของโรงเรียนต้นแบบระดับภาค ( ปี 2553 เฉพาะ โรงเรียนที่ได้รางวัลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google