งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ปีงบประมาณ 2552

2 การดำเนินงาน เป้าหมายการจัดนิทรรศการ : 4 ครั้ง
เป้าหมายการจัดนิทรรศการ : 4 ครั้ง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : 30,000 บาท ครั้งที่ 1 7,500 บาท ครั้งที่ 2 7,500 บาท ครั้งที่ 3 7,500 บาท ครั้งที่ 4 7,500 บาท

3 แผนการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2552 จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ว.ด.ป. สถานที่จัดงาน ตำบล อำเภอ หมายเหตุ 1. 18 ธ.ค. 51 ใจดี ขุขันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา 2. 19 มี.ค.52 ห้วยทับทัน ตามแผนปกติ 3. 14 พ.ค.52 พยุห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 4. 11 ส.ค.52 น้ำคำ เมือง ศรีสะเกษ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

4 ผลสำเร็จของโครงการ เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึก รายรับ-รายจ่ายของการประกอบอาชีพแต่ละประเภทได้ถูกต้องและเห็นประโยชน์ของการทำบัญชี โดยรับบริการพร้อมกัน ณ จุดเดียวและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

5 ข้อเสนอแนะ เกษตรกรส่วนใหญ่เน้นการใช้บริการคลินิกที่มียาและอื่นๆ ที่เป็นของแจกมากกว่าความรู้เรื่องวิชาการ ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ให้มากขึ้นและถือโอกาสสอดแทรกความรู้วิชาการเพื่อให้เกษตรกร ได้รับประโยชน์มากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google