งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2552. การดำเนินงาน  เป้าหมายการจัดนิทรรศการ : 4 ครั้ง  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : 30,000 บาท ครั้งที่ 1 7,500.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2552. การดำเนินงาน  เป้าหมายการจัดนิทรรศการ : 4 ครั้ง  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : 30,000 บาท ครั้งที่ 1 7,500."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2552

2 การดำเนินงาน  เป้าหมายการจัดนิทรรศการ : 4 ครั้ง  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : 30,000 บาท ครั้งที่ 1 7,500 บาท ครั้งที่ 2 7,500 บาท ครั้งที่ 3 7,500 บาท ครั้งที่ 4 7,500 บาท

3 แผนการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ปี 2552 จังหวัดศรีสะเกษ ครั้ งที่ ว.ด.ป.ว.ด.ป.ว.ด.ป.ว.ด.ป.สถานที่จัดงาน ตำบลอำเภอหมายเหตุ 1. 18 ธ. ค. 51 ใจดีขุขันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา 2. 19 มี. ค.52 ห้วยทับ ทัน ตามแผนปกติ 3. 14 พ. ค.52 พยุห์พยุห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 4. 11 ส. ค.52 น้ำคำเมือง ศรีสะ เกษ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

4 ผลสำเร็จของโครงการ  เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึก รายรับ - รายจ่ายของการประกอบอาชีพแต่ละ ประเภทได้ถูกต้องและเห็นประโยชน์ของการ ทำบัญชี โดยรับบริการพร้อมกัน ณ จุดเดียว และสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่าง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์

5 ข้อเสนอแนะ  เกษตรกรส่วนใหญ่เน้นการใช้บริการคลินิกที่มี ยาและอื่นๆ ที่เป็นของแจกมากกว่าความรู้เรื่อง วิชาการ ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ ให้มากขึ้นและถือโอกาสสอดแทรกความรู้ วิชาการเพื่อให้เกษตรกร ได้รับประโยชน์มาก ที่สุด


ดาวน์โหลด ppt โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2552. การดำเนินงาน  เป้าหมายการจัดนิทรรศการ : 4 ครั้ง  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : 30,000 บาท ครั้งที่ 1 7,500.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google