งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม

2

3 ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม

4 แจ้งรายงานลูกเกิดขอสัตว์ โครงการ ธคก. 1. ให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอแจ้งรายงานลูกเกิด ก่อนวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เพื่อที่สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดจะได้รวบรวมและรายงานให้ ปศุสัตว์เขต ๔ ทราบต่อไป 2. กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษได้แจ้ง แผนโครงการ ธคก. เร่งด่วน กรณีสัตว์มีปัญหา ต่างๆ ขอให้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

5 การดำเนินงานโครงการ ธคก. ในปี ๒๕๕๗ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้นำระบบบริหารธนาคาร โค - กระบือเพื่อ เกษตรกร ตามพระราชดำริ มาใช้ และ การทำเอกสารก็ยังทำเหมือนเดิม เริ่ม ตั้งแต่ การขอรับบริการสนับสนุนโค - กระบือ การทำสัญญา ทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนโค - กระบือ ทะเบียนลูกโค - กระบือ การขออนุมัติจำหน่ายทะเบียน การเงิน การรับบริจาค และรายงาน

6 ในปีนี้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ ฯ โครงการ ธคก. ได้มีแผนในการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๕๗ ๑. โครงการ ธคก. จะมอบกรรมสิทธิ์ ๗, ๒๐๐ ราย ๒. พิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือทุกจังหวัด จังหวัดละ ๖๐ ตัว ๓. ขยายลูกตัวที่ ๑ อายุ ๑๘ เดือน และมอบแม่ได้เลย โดยไม่ต้องรอถึง ๕ ปี ( เริ่มตั้งแต่ ๕ ธ. ค. ๕๖ – ๕ พ. ค. ๕๘ )

7 กองงานพระราชดำริและกิจกรรม พิเศษ ได้แจ้งแผนโครงการ ธคก. เร่งด่วน กรณีสัตว์มี ปัญหาต่างๆ สัญญา ๓ ปีไม่มีลูกเกิด สัญญา ครบ ๕ ปีแล้วยังไม่มอบกรรมสิทธ์ ขอให้แจ้ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ รายงานลูกเกิด ก่อนวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เพื่อที่จะรายงานให้เขต๔ และกรมปศุสัตว์

8 กองงานพระราชดำริและกิจกรรม พิเศษ มาตรการการป้องกันและชดเชยค่าเสียหายกรณี เกษตรกรขาย โค - กระบือ ของโครงการ ธคก. ๑. การกำหนดมูลค่าของสัตว์ในสัญญายืมเพื่อ การผลิต โคเพศเมีย ราคาตัวละ ๒๕, ๐๐๐ บาท กระบือเพศเมีย ราคาตัวละ ๒๗, ๐๐๐ บาท ( ครอบคลุมถึงสัญญายืม โค - กระบือพ่อพันธุ์ ) ๒. กำหนดค่าเสียหายกรณีเกษตรกรขายโค - กระบือ ธคก. ก่อนครบสัญญา เป็น ๒ เท่า ของ ราคาสัตว์ที่ระบุไว้ในสัญญายืม

9 การขออนุมัติจำหน่าย ( ซาก ) ราคาในการจำหน่ายไม่จำเป็นต้องเท่ากัน ( ตัวอย่าง ) ๓๐๐ ๓๕๐ บาท ๔๐๐ ๔๓๐ บาท ๕๕๐ บาท แล้วแต่ขนาดของสัตว์ ตัวเล็กตัวใหญ่

10 การประกวดอำเภอ ธคก. ดีเด่น มี ๓ ประเภท ๑. ประเภท S มี ธคก. ๑๐๐ – ๓๐๐ ตัว ๒. ประเภท M มี ธคก. ๓๐๑ – ๖๐๐ ตัว ๓. ประเภท L มี ธคก. ๖๐๑ ตัวขึ้นไป ทุกประเภทมี ๑ รางวัล คือ รถยนต์ ๑ คัน

11 Smart farmer และ Smart officer เป้าหมายในปี ๒๕๕๗ สำนักงานปศุ สัตว์จังหวัดนครพนม Smart farmer ๔๔๐ คน Smart officer ๑๑ คน

12


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google