งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารงานกลาง  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส่วนอำนวยการ  ส่วนการเจ้าหน้าที่  ส่วนฝึกอบรม  ส่วนการคลัง  ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารงานกลาง  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส่วนอำนวยการ  ส่วนการเจ้าหน้าที่  ส่วนฝึกอบรม  ส่วนการคลัง  ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารงานกลาง  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส่วนอำนวยการ  ส่วนการเจ้าหน้าที่  ส่วนฝึกอบรม  ส่วนการคลัง  ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา  ฝ่ายบริหารทั่วไป  กลุ่มงานควบคุมและตรวจสอบการค้าสัตว์ป่า ระหว่างประเทศ  กลุ่มงานวิชาการด้านพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า ตามอนุสัญญา  กลุ่มงานประสานงานและเสริมสร้างความ ร่วมมือระหว่างประเทศ  กลุ่มงานด่านตรวจสัตว์ป่า  กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และ ใกล้สูญพันธุ์ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า  ส่วนอำนวยการ  ส่วนแผนการป้องกันพื้นที่อนุรักษ์  ส่วนควบคุมไฟป่า  ส่วนยุทธการด้านป้องกันและ ปราบปราม สำนักแผนงานและสารสนเทศ  ส่วนอำนวยการ  ส่วนนโยบายและแผน  ส่วนติดตามประเมินผล  ส่วนจัดการงบประมาณ  ส่วนความร่วมมือระหว่าง ประเทศ  ศูนย์สารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  ส่วนอำนวยการ  ส่วนฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์  ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่า ไม้  ส่วนภูมิสารสนเทศ  ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่า อนุรักษ์  ส่วนมาตรฐานและเทคนิคด้าน วิศวกรรม  ส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้  ส่วนพัฒนาการวิศวกรรมป่าไม้  ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16  ส่วนอำนวยการ  ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  ส่วนอุทยานแห่งชาติ  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  ส่วนจัดการต้นน้ำ  กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานกฎหมาย  กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักอุทยานแห่งชาติ  ส่วนอำนวยการ  ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ  ส่วนสื่อความหมาย  ส่วนจัดการท่องเที่ยว  ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ  ส่วนจัดการทรัพยากร  ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร  ส่วนนโยบายและแผน  สำนักงานโครงการ GMS BCI ประเทศ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยาน แห่งชาติทางบก  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยาน แห่งชาติทางทะเล สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า  ส่วนอำนวยการ  ส่วนนโยบายและแผน  ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า  ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า  ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่  กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า  กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  ส่วนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า  ศูนย์พัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า  สำนักงานโครงการ ฯ Phukieo-EU สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ  ส่วนอำนวยการ  ส่วนประสานงานโครงการสาธิตการ พัฒนาด้านการอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ  ส่วนวิจัยต้นน้ำ  ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ  ส่วนประเมินทรัพยากรต้นน้ำ  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ  ส่วนภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการต้นน้ำ ภาคเหนือ  ส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช  ส่วนอำนวยการ  กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้  กลุ่มงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้  กลุ่มงานพันธุกรรมไม้ป่าและเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มงานวิจัยการจัดการและพัฒนาป่าอนุรักษ์  สำนักงานหอพรรณไม้  สำนักงานบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กลุ่มตรวจสอบ ภายใน  กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( พ. ศ.2552 – 2554) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ง * สำนักสนองงานพระราชดำริ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 1  กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 2  กลุ่มประสานงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษา สิ่งแวดล้อม  กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ แผนภูมิแสดงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองนิติการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  กลุ่มงานกฏหมาย  กลุ่มงานสืบสวน  กลุ่มงานคดี * หมายเหตุ หน่วยงานที่ตั้งขึ้น เป็นการภายใน ( ตามการบริหารราชการ ปัจจุบัน )


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารงานกลาง  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส่วนอำนวยการ  ส่วนการเจ้าหน้าที่  ส่วนฝึกอบรม  ส่วนการคลัง  ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google