งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2 อัตรากำลัง 1. นายสุพัฒน์ พรหมรักษ์ หัวหน้ากลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 2. นายบัลลังก์ สังข์พิชัย นักวิชาการสหกรณ์ 7ว 3. นายพงศ์พีระ ตุลยพงศ์รักษ์ ช่างโยธา 6 4. นางสาววิไล ดิษสระ นักวิชาการสหกรณ์ 4 5. นางสาวอัมพร กัลปาลี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

3 หน้าที่และภารกิจ 1. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วไป 3. งานสำนักงานนายทะเบียนสหกรณ์/นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4 1. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1.1 โครงการพระราชดำริ (1) โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู (2) โครงการตามพระราชประสงค์หนองพลับ (3) โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย 1.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (1) โรงเรียนในสังกัด กก.ตชด.14 จำนวน 7 แห่ง (2) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 แห่ง 1.3 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ

5 2. งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วไป
2.1 การเกิด 2.2 การดำรงอยู่ 2.3 การรักษาเยียวยา 2.4 การสิ้นสุดลง

6 2.1. การเกิด 2.1.1 การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามความต้องการ ของประชาชน 2.1.2 การส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มที่จัดตั้งให้ดำเนินการได้

7 2.1.1 การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
(1) การจัดตั้งสหกรณ์ - กลุ่มบุคคลไม่น้อยกว่า 10 คน - ดำเนินการตามบันได 6 ขั้น - นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน (2) การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร - กลุ่มเกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 คน - นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดรับจดทะเบียน

8 2.1.2 การส่งเสริมให้ดำเนินการได้
(1) เริ่มดำเนินการภายใน 1 ปี นับแต่จดทะเบียน (2) ดำเนินการตามแผนธุรกิจที่เสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ (3) มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน (4) มีการกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ให้เหมาะสม (5) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือมอบให้กรรมการทำหน้าที่แทน

9 2.2. การดำรงอยู่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2.2.1 การจัดมาตรฐาน 2.2.2 การสร้างคุณค่า 2.2.3 การพัฒนาศักยภาพ 2.2.4 การจัดทำแผนกลยุทธ์ 2.2.5 การควบคุมภายใน

10 2.2.1 การจัดมาตรฐาน (1) การจัดมาตรฐานสหกรณ์
- จัดตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีละ 1 ครั้ง - ใช้ข้อมูล 2 ปีการเงินย้อยหลัง - ใช้ตัวชี้วัด 7 ตัว 1. ไม่ขาดทุน 2. ไม่มีการทุจริต 3. จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ 4. สมาชิกทำธุรกิจเกิน 60% 5. มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ จัดสรรกำไรเป็นสาธารณประโยชน์ 7. ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย/คำสั่ง นทส.

11 2.2.1 การจัดมาตรฐาน (ต่อ) (2) การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
- จัดตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีละ 1 ครั้ง - ใช้ข้อมูล 1 ปีการเงิน - ใช้ตัวชี้วัด 5 ตัว ได้แก่ 1. จัดทำงบดุลแล้วเสร็จและผู้สอบบัญชีรับรองได้ภายใน 150 วัน 2. ไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องทางการเงิน/การบัญชี 3. มีการทำธุรกิจอย่างน้อย 1 อย่าง 4. ประชุมใหญ่ภายใน 150 วันตามกฎหมาย 5. มีกำไรสุทธิประจำปีและจัดสรรตามกฎหมาย

12 2.2.1 การจัดมาตรฐาน (ต่อ) (3) การรักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- การรักษามาตรฐาน - การผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - การผลักดันเตรียมสำหรับปีต่อไป

13 2.2.3 การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
(1) การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ - ฝึกอบรมเพื่อปรับทัศนคติด้านเกษตรอินทรีย์ - ให้เงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปุ๋ยอินทรีย์มาจำหน่าย - ให้เงินอุดหนุนเพื่อรวบรวมผลผลิตเกษตรอินทรีย์ (2) การประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร - ระดับอำเภอ 4 ครั้ง - ระดับจังหวัด 4 ครั้ง - เลือกตั้งคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรชุดใหม่

14 2.2.3 การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
(3) การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ (4) การจัดการเสวนากลุ่ม (ครั้งละ 1 วัน) (5) การส่งเสริมการจัดทำเว็บไซต์ (6) การคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ - รับโล่ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ - ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนา

15 2.3. การเยียวยารักษา 2.3.1 การวินิจฉัยข้อบังคับ
2.3.2 การตอบคำปรึกษาหารือ 2.3.3 การตรวจการสหกรณ์/พนักงานเจ้าหน้าที่ 2.3.4 การแก้ไขปัญหา

16 2.4. การสิ้นสุด 2.4.1 การเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2.4.2 การชำระบัญชี
2.4.3 การถอนชื่อจากทะเบียน

17 3. งานสำนักงานนายทะเบียน
3.1 สำนักงานนายทะเบียนสหกรณ์ (พรบ.สหกรณ์ 2542) 3.2 สำนักงานนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประจำจังหวัด (พรฎ.กลุ่มเกษตรกร 2547)

18 จบแล้วครับ ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google