งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2 อัตรากำลัง 1. นายสุพัฒน์ พรหมรักษ์ หัวหน้า กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 2. นายบัลลังก์ สังข์พิชัย นักวิชาการ สหกรณ์ 7 ว 3. นายพงศ์พีระ ตุลยพงศ์รักษ์ ช่าง โยธา 6 4. นางสาววิไล ดิษสระ นักวิชาการ สหกรณ์ 4 5. นางสาวอัมพร กัลปาลี เจ้า พนักงานส่งเสริมสหกรณ์

3 หน้าที่และภารกิจ 1. งานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 2. งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรทั่วไป 3. งานสำนักงานนายทะเบียน สหกรณ์ / นายทะเบียนกลุ่ม เกษตรกรประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

4 1. งานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 1.1 โครงการพระราชดำริ (1) โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ ใหญ่ ป่าเด็ง - ป่าละอู (2) โครงการตามพระราชประสงค์หนอง พลับ (3) โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย 1.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ใน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (1) โรงเรียนในสังกัด กก. ตชด.14 จำนวน 7 แห่ง (2) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 แห่ง 1.3 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระ บรมราชานุเคราะห์ฯ

5 2. งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรทั่วไป 2.1 การเกิด 2.2 การดำรงอยู่ 2.3 การรักษา เยียวยา 2.4 การสิ้นสุดลง

6 2.1. การเกิด 2.1.1 การจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ตามความต้องการ ของ ประชาชน 2.1.2 การส่งเสริมให้สหกรณ์ / กลุ่ม ที่จัดตั้งให้ดำเนินการได้

7 2.1.1 การจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร (1) การจัดตั้งสหกรณ์ - กลุ่มบุคคลไม่น้อยกว่า 10 คน - ดำเนินการตามบันได 6 ขั้น - นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน (2) การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร - กลุ่มเกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 คน - นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำ จังหวัดรับจดทะเบียน

8 2.1.2 การส่งเสริมให้ดำเนินการ ได้ (1) เริ่มดำเนินการภายใน 1 ปี นับแต่ จดทะเบียน (2) ดำเนินการตามแผนธุรกิจที่เสนอ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ (3) มีการประชุมคณะกรรมการเป็น ประจำทุกเดือน (4) มีการกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ ให้เหมาะสม (5) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือมอบให้ กรรมการทำหน้าที่แทน

9 2.2. การดำรงอยู่ของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 2.2.1 การจัดมาตรฐาน 2.2.2 การสร้างคุณค่า 2.2.3 การพัฒนา ศักยภาพ 2.2.4 การจัดทำแผน กลยุทธ์ 2.2.5 การควบคุม ภายใน

10 2.2.1 การจัดมาตรฐาน (1) การจัดมาตรฐานสหกรณ์ - จัดตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีละ 1 ครั้ง - ใช้ข้อมูล 2 ปีการเงินย้อยหลัง - ใช้ตัวชี้วัด 7 ตัว 1. ไม่ขาดทุน 2. ไม่มีการทุจริต 1. ไม่ขาดทุน 2. ไม่มีการทุจริต 3. จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ 4. สมาชิก ทำธุรกิจเกิน 60% 3. จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ 4. สมาชิก ทำธุรกิจเกิน 60% 5. มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ 6. จัดสรร กำไรเป็นสาธารณประโยชน์ 5. มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ 6. จัดสรร กำไรเป็นสาธารณประโยชน์ 7. ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย / คำสั่ง นทส. 7. ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย / คำสั่ง นทส.

11 2.2.1 การจัดมาตรฐาน ( ต่อ ) (2) การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร - จัดตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีละ 1 ครั้ง - ใช้ข้อมูล 1 ปีการเงิน - ใช้ตัวชี้วัด 5 ตัว ได้แก่ 1. จัดทำงบดุลแล้วเสร็จและผู้สอบ บัญชีรับรองได้ภายใน 150 วัน 1. จัดทำงบดุลแล้วเสร็จและผู้สอบ บัญชีรับรองได้ภายใน 150 วัน 2. ไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่อง ทางการเงิน / การบัญชี 2. ไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่อง ทางการเงิน / การบัญชี 3. มีการทำธุรกิจอย่างน้อย 1 อย่าง 3. มีการทำธุรกิจอย่างน้อย 1 อย่าง 4. ประชุมใหญ่ภายใน 150 วันตาม กฎหมาย 4. ประชุมใหญ่ภายใน 150 วันตาม กฎหมาย 5. มีกำไรสุทธิประจำปีและจัดสรรตาม กฎหมาย 5. มีกำไรสุทธิประจำปีและจัดสรรตาม กฎหมาย

12 2.2.1 การจัดมาตรฐาน ( ต่อ ) (3) การรักษามาตรฐาน สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร - การรักษามาตรฐาน - การผลักดันให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน - การผลักดันเตรียมสำหรับปี ต่อไป

13 2.2.3 การพัฒนาศักยภาพ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร (1) การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ - ฝึกอบรมเพื่อปรับทัศนคติด้านเกษตร อินทรีย์ - ให้เงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปุ๋ยอินทรีย์มา จำหน่าย - ให้เงินอุดหนุนเพื่อรวบรวมผลผลิตเกษตร อินทรีย์ (2) การประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่ม เกษตรกร - ระดับอำเภอ 4 ครั้ง - ระดับจังหวัด 4 ครั้ง - เลือกตั้งคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ชุดใหม่

14 2.2.3 การพัฒนาศักยภาพ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร (3) การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ (4) การจัดการเสวนากลุ่ม ( ครั้งละ 1 วัน ) (5) การส่งเสริมการจัดทำเว็บไซต์ (6) การคัดเลือกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรดีเด่นระดับชาติ - รับโล่ในงานพระราชพิธีจรดพระ นังคัลแรกนาขวัญ - รับโล่ในงานพระราชพิธีจรดพระ นังคัลแรกนาขวัญ - ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร / กลุ่ม เกษตรกรเข้าร่วมสัมมนา - ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร / กลุ่ม เกษตรกรเข้าร่วมสัมมนา

15 2.3. การเยียวยารักษา 2.3.1 การวินิจฉัยข้อบังคับ 2.3.2 การตอบคำปรึกษา หารือ 2.3.3 การตรวจการ สหกรณ์ / พนักงาน เจ้าหน้าที่ 2.3.4 การแก้ไขปัญหา

16 2.4. การสิ้นสุด 2.4.1 การเลิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 2.4.2 การชำระบัญชี 2.4.3 การถอนชื่อจาก ทะเบียน

17 3. งานสำนักงานนายทะเบียน 3.1 สำนักงานนายทะเบียน สหกรณ์ ( พรบ. สหกรณ์ 2542) ( พรบ. สหกรณ์ 2542) 3.2 สำนักงานนายทะเบียน กลุ่มเกษตรกร ประจำจังหวัด ( พรฎ. กลุ่ม เกษตรกร 2547) ประจำจังหวัด ( พรฎ. กลุ่ม เกษตรกร 2547)

18 จบแล้วครับ ขอบคุณที่ ท่านให้ความสนใจ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google