งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส. ป. ก. เริ่มดำเนินการโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร เมื่อปี 2546 โดย ส. ป. ก. จังหวัด รวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส. ป. ก. เริ่มดำเนินการโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร เมื่อปี 2546 โดย ส. ป. ก. จังหวัด รวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส. ป. ก. เริ่มดำเนินการโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร เมื่อปี 2546 โดย ส. ป. ก. จังหวัด รวม 70 จังหวัด มี บทบาทในการให้บริการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ เพื่อให้ คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายปฏิรูปที่ดิน การให้ บริการด้านต่างๆ 7 ทิศทาง การ จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ โดย เจ้าหน้าที่ ส. ป. ก. จังหวัด ส. ป. ก. ออกให้บริการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ปีละ 4 ครั้ง และร่วมออก ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ / จัด นิทรรศการตามแผนงานที่กระทรวง เกษตรและสหกรณ์กำหนด เพื่อร่วมใน วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ใน วันที่ 9 ธันวาคม วันคล้ายวัน ประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ ในวันที่ 29 เมษายน และวัน คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรม - โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ใน วันที่ 28 กรกฎาคม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ความเป็นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอพระราชานุญาต จัดทำโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรง พระราชทานพระราชานุญาต อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตรา สัญลักษณ์โครงการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ได้เริ่มเปิด ให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอน พุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง การบริหาร โครงการโดย คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระ บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 152/2547 ลงวันที่ 26 เมษายน 2547 โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและ พัฒนาอาชีพเกษตรกรไทย ในพื้นที่ห่างไกลให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ทิศทางการดำเนินงาน / การมีส่วน ร่วมของ ส. ป. ก.

2 1. การให้บริการด้านความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายการปฏิรูป ที่ดิน / เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่จาก การใช้ประโยชน์ใน ที่ดิน 2. การให้บริการองค์ความรู้ 7 ทิศทาง ได้แก่ - ข้อกฎหมายตาม พรบ. การปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - ปฏิรูปที่ดินด้านการจัดการที่ดิน - ปฏิรูปเกษตรกรด้านองค์ความรู้ ควบคู่การสร้างอาชีพ และพัฒนาจริยธรรม - ปฏิรูปด้านการจัดการเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการใช้ที่ดิน - การสนับสนุนแหล่งเงินทุนการ ปฏิรูปที่ดิน - จัดตั้งสถาบันเกษตรกรและการ พัฒนาธุรกิจภาค ประชาชน - ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ - เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรได้ อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ - เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทาง การเกษตร ให้เกษตรกรมี รายได้เพิ่มขึ้นและมีอาหารพอเพียง ต่อการบริโภค องค์ความรู้การจัดการ ประโยชน์ที่ได้รับ - เกษตรกรได้รับบริการจาก ส. ป. ก. โดยตรงมากขึ้น พร้อม ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ ถึงพื้นที่และได้ทราบ ข้อมูลข่าวสารของ ส. ป. ก. อย่างเป็น ประจำ - เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ แก้ไขปัญหาด้าน การเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ เหตุการณ์และมี ประสิทธิภาพ - เกษตรกรได้รับความรู้และเข้าใจถึง สิทธิ หน้าที่จากการ ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับจาก ส. ป. ก. - สร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วัตถุประสงค์ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน / ผู้สนใจทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 70 จังหวัด พื้นที่ดำเนินการ

3 ส. ป. ก. จังหวัด ออกให้บริการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฎหมายปฏิรูปที่ดิน การ บริการด้านต่างๆ 7 ทิศทาง จำนวน 2,942 ครั้ง เกษตรกรขอ รับบริการทั้งสิ้น 189,657 ราย ผลการดำเนินงาน ( ปี 2546 - 2544) ส. ป. ก. จังหวัด 70 จังหวัด ออก ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้ คำปรึกษา แนะนำข้อกฎหมายปฏิรูป ที่ดิน การบริการด้านต่างๆ 7 ทิศทาง แผนดำเนินงาน ปี 2555 งบประมาณ 1,311,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt ส. ป. ก. เริ่มดำเนินการโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร เมื่อปี 2546 โดย ส. ป. ก. จังหวัด รวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google