งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญา จึงหมายถึง ความรู้อัน ประเสริฐ ปร ( ประเสริฐ ) + ชญา ( ความรู้ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญา จึงหมายถึง ความรู้อัน ประเสริฐ ปร ( ประเสริฐ ) + ชญา ( ความรู้ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปรัชญา จึงหมายถึง ความรู้อัน ประเสริฐ ปร ( ประเสริฐ ) + ชญา ( ความรู้ )

3 “ เศรษ ฐกิจ ” ความหมายตามพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่าย แจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน ความหมายตามแนว พุทธศาสนา เศรษฐ ( สันสกฤต ) / เสฏฐ ( บาลี ) หมายถึง ประเสริฐ, เลิศ, ดี กิจ หมายถึง กิจกรรมหรือ อาชีพการงาน เศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมที่ทำให้เกิดความ ประเสริฐ

4 “ เศรษฐกิจ พอเพียง ” หมายถึง เศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอดี พออยู่ พอกิน พอใช้ ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาในการ ดำเนินชีวิต หมายถึง แนวคิดโดยมีหลักการและอุดมการณ์ที่ช่วย พัฒนาชีวิตมนุษย์และสังคมให้มุ่งไปสู่ความยั่งยืนด้วย การรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง พอเพียง ไม่โลภมาก มี เหตุผล และไม่ประมาท

5 ข้อเปรียบเทียบเศรษฐกิจทุนนิยมเศรษฐกิจพอเพียง ๑.อัตถประโยชน์ต่อคนส่วนน้อยต่อคนทั้งหมด ๒. การกระจายอำนาจรวมศูนย์ เคารพความหลากหลาย ของชุมชนท้องถิ่น ๓. การกระจายรายได้กระจุกกระจาย ๔. ครอบครัวและ ชุมชน แตก (social disintegration) เข้มแข็ง ๕. สิ่งแวดล้อมไม่ยั่งยืนยั่งยืน ๖. ภูมิปัญญาดั้งเดิมสูญหายอนุรักษ์และพัฒนา

6 ขั้นที่ ๑ มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความ ประหยัดและขจัดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขั้นที่ ๒ รวมพลังกันในรูปกลุ่ม เพื่อการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้านสวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม ขั้นที่ ๓ สร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพ และขยายกิจกรรมทาง เศรษฐกิจโดยประสานความร่วมมือกับรัฐและเอกชน

7 คือ ความยิ่งใหญ่ทางความคิดของพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ ๙ ประการ ๑. หลากหลาย (Multiple, Diverse) เป็นแนวคิดแบบพหุนิยม ทั้งในแง่การ คิด และการกระทำ ๒. ร่วมนำ (Co-existing) เป็นแนวคิดที่ยอมรับการอยู่ร่วมกันของสิ่งที่ แตกต่างกัน เช่น เกษตรแบบพึ่งตนเองอยู่ ร่วมกันกับการผลิตทางเกษตรอุตสาหกรรมได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงจาก ลักษณะเกษตรพอเพียงไปเป็นการผลิตรูปแบบ อื่น

8 ๓. คิด - ทำ (Thinking-Doing) เป็นแนวคิดที่ปฏิบัติได้ ทำให้เห็นจริงได้ ๔. เรียบง่าย (Simple) เป็นแนวคิดที่ เข้าใจง่าย ๕. ผสานทุกส่วน (Integrating) เป็นแนวคิดที่นำประสบการณ์ของประเทศไทยและ ลักษณะสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทาง ฤดูกาล วิถีชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจ ตลอดจน ลักษณะเด่นของความเป็นอยู่และการผลิตของ ไทย มารวมกันเข้าเป็นทฤษฎีใหม่

9 ๖. ควรแก่สถานการณ์ (Timely) เป็นแนวคิดที่เหมาะสมที่จะใช้เตือนผู้บริหารใน การกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ ๗. องค์รวมรอบด้าน (Holistic) เป็นแนวคิดที่มีหลายมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และปรัชญาในการดำรงชีวิต มีผลใน การส่งเสริมจริยธรรมแห่งความพอเพียง

10 ๘. บันดาลใจ (Inspiring) เป็นแนวคิดที่มีพลังในการกระตุ้นให้ผู้ยากไร้ เข้าถึงความเป็นจริง สามารถมีความสุขได้ตาม อัตภาพ ๙. ไม่ใฝ่อุดมการณ์ / เป็นสากล (Universal) เป็นแนวคิดที่ปลอดจากการเมือง ผลประโยชน์และ อุดมการณ์ จึงเป็นทฤษฎีที่มีความเป็นสากล เป็น ผลดีต่อประเทศที่มีปัญหาคล้ายประเทศไทยใน การนำไปประยุกต์ใช้

11 เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อให้ สามารถพึ่งตนเองได้ ๑๓ ประการ ประกอบด้วย ๑. การทำการเกษตรแบบ ผสมผสาน หรือ ทฤษฎีใหม่ ๒. การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ๓. การจัดกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์และการจัดทุน หมุนเวียนในชุมชน ๔. การพัฒนากลุ่มอาชีพ เช่น พืชสมุนไพร แพทย์แผน โบราณ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ การแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตร และการพัฒนาแหล่งชุมชน โบราณ ๕. การทำผังเครือข่ายองค์การชุมชน

12 ๗. การสร้างเครือข่าย ร้านค้าชุมชน ๘. การจัดเวที ประชาคมอำเภอ ๙. การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการเกษตร ๑๐. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธี ทำงานของภาครัฐ ๑๑. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๖. การจัดลานค้าชุมชน หรือ ตลาดนัดชุมชน ๑๒. สนับสนุนการขยายบทบาทขององค์กรปกครอง ท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๓. สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจแบบพอเพียงอื่นๆ ที่กลุ่ม หรือชุมชนต้องการ


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญา จึงหมายถึง ความรู้อัน ประเสริฐ ปร ( ประเสริฐ ) + ชญา ( ความรู้ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google