งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนนวัตกรรม สุขภาพชุมชน ( รนสช.) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน ภาคกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนนวัตกรรม สุขภาพชุมชน ( รนสช.) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน ภาคกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนนวัตกรรม สุขภาพชุมชน ( รนสช.) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน ภาคกลาง

2 โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ ชุมชน คือ ชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการ พัฒนาโดยใช้นวัตกรรม กระบวนการ ดำเนินการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำโดยตรง ระหว่างชุมชน บุคคล หรือองค์กรที่ เป็นต้นแบบกับชุมชน บุคคล หรือ องค์กรผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ที่มา จากพื้นที่อื่น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ใน การขยายงานระหว่างพื้นที่ด้วย กันเอง ( การขยายงานทางราบ )

3 นวัตกรรม = การจัดการ ความรู้ นพ. ยงยุทธ วงษ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ ปรึกษากรมสุขภาพจิต ปรับ ใช้ ความรู้เด่นชัด Explicit knowledge เรียนรู้ / พัฒนา รวบรวม ค้นคว้า ความรู้ซ่อน เร้น Tacit knowledge สร้างความรู้ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน

4 นวตกรรมงาน ด้านสาธารณสุข เชิงพันธกิจ ส่งเสริมศักยภาพ ( การวางแผน ) AIC SRM/SLM FSC การมีส่วนร่วม ( การทำงาน ) AI World cafe เชิงประเด็น ส่งเสริม / ป้องกัน 0-5 : วัยเรียน : วัยรุ่น : ทักษะชีวิต วัยทำงาน : ปัจจัย เสียงร่วม วัยสูงอายุ : รักษา บทบาท / สมรรถนะ รักษา / ฟื้นฟู ค้นหา / ดูแล Pt. ที่ บ้าน การฟื้นฟูในชุมชน

5 เกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 ปัจจัยนำเข้า ๑. ๑ มีทีมงานที่ประกอบด้วย อสม. จนท. สธ. อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพ เป็นแกนนำในการพัฒนา ๑. ๒ มีองค์ความรู้ เทคโนโลยีและเนื้อหาที่เกิด ประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและชุมชนยอมรับ ผลการประเมิน ระดับพื้นฐาน

6 ระดับ 2 กระบวนการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ ๒. ๑ มีการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ใน ชุมชน ๒. ๒ มีการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน ๒. ๒ มีนวัตกรรมกระบวนการที่นำไปสู่การส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ผลการประเมิน ระดับพัฒนา

7 ระดับ 3 การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชนและ เตรียมโรงเรียนนวัตกรรม ๓. ๑ มีแผนงาน / โครงการด้านสุขภาพที่มี ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน อย่างน้อย ๓ โครงการ ๓. ๒ มีแนวคิดมุ่งพัฒนา / ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ๓. ๓ มีการแสดงบทบาทของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขกับ อสม. ในลักษณะเป็นเพื่อ ร่วมงาน / หุ้นส่วน ๓. ๔ มีหัวข้อวิชาที่เป็นนวัตกรรมสุขภาพและ หัวข้ออื่นที่กำหนดโดยผู้สอน ( ผู้ถ่ายทอด ความรู้ ) และ ผู้เรียน ( ผู้รับการถ่ายทอด ) ผลการประเมิน ระดับดี

8 ระดับ ๔ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนนวัตกรรม ๔. ๑ มีการถ่ายทอดความรู้ โดย องค์กรหรือทีมงานหรือ บุคคล ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาหรือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๔. ๒ มีผู้รับการถ่ายทอดที่มาจากพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาและ มีจุดมุ่งหมายหรือความต้องการที่ชัดเจน ๔. ๓ มีหลักสูตรที่พัฒนา / ปรับปรุงได้ตามความต้องการของ ผู้เรียน ๔. ๔ มีหัวข้อวิชาที่เป็นนวัตกรรมสุขภาพและหัวข้ออื่นที่ กำหนดโดยผู้สอน ( ผู้ถ่ายทอดความรู้ ) และ ผู้เรียน ( ผู้รับการ ถ่ายทอด ) ๔. ๕ มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบ การสาธิต / บรรยายที่ เน้นการฝึกปฏิบัติ ( ไม่ใช่บรรยายอย่างเดียว ) ผลการประเมิน ระดับดีมาก

9 ระดับ ๕ ตัวชี้วัดความสำเร็จผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ๕. ๑ ผู้ผ่านการเรียนรู้สามารถใช้ประสบการณ์ไปสร้าง โครงการพัฒนาในชุมชนของตนเองได้ ผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนนวัตกรรม สุขภาพชุมชน ( รนสช.) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน ภาคกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google