งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มสานฝัน กลุ่มสานฝัน ท่านจะมีวิธีการอย่างไรให้ โรงเรียน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านบัญชี เป็นศูนย์ที่มีชีวิตและเป็น ศูนย์กลาง การถ่ายทอดความรู้ด้านการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ ๑ กลุ่มสานฝัน กลุ่มสานฝัน ท่านจะมีวิธีการอย่างไรให้ โรงเรียน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านบัญชี เป็นศูนย์ที่มีชีวิตและเป็น ศูนย์กลาง การถ่ายทอดความรู้ด้านการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ ๑ กลุ่มสานฝัน กลุ่มสานฝัน ท่านจะมีวิธีการอย่างไรให้ โรงเรียน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านบัญชี เป็นศูนย์ที่มีชีวิตและเป็น ศูนย์กลาง การถ่ายทอดความรู้ด้านการ บัญชี ท่านจะมีวิธีการอย่างไรให้ โรงเรียน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านบัญชี เป็นศูนย์ที่มีชีวิตและเป็น ศูนย์กลาง การถ่ายทอดความรู้ด้านการ บัญชี

2 กลุ่ม ๑ ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม ผอ. สตท. ๒ นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม ผอ. สตท. ๒ นางโสภา กฤตลักษณ์กุลผอ. สำนักบริหารกลาง นางโสภา กฤตลักษณ์กุลผอ. สำนักบริหารกลาง นางสาววารุณี วุฒิสาร ผชช. สตท. ๑ นางสาววารุณี วุฒิสาร ผชช. สตท. ๑ อ. ชไมพร ใจซื่อ จ. สกลนคร ประธาน ด. ต. หญิงสุธาสินี เสริมสุข จ. อุบลราชธานี เลขานุการ อ. ชไมพร ใจซื่อ จ. สกลนคร ประธาน ด. ต. หญิงสุธาสินี เสริมสุข จ. อุบลราชธานี เลขานุการ ผู้นำเสนอ อ. เสนอ ปิ่นเจริญ ผอ. รร. แม่วะหลวง จ. ตาก อ. ชไมพร ใจซื่อ จ. สกลนคร อ. สุภาพร ม่วงต้น จ. อุดรธานี ผู้นำเสนอ อ. เสนอ ปิ่นเจริญ ผอ. รร. แม่วะหลวง จ. ตาก อ. ชไมพร ใจซื่อ จ. สกลนคร อ. สุภาพร ม่วงต้น จ. อุดรธานี

3 ศูนย์การ เรียนรู้ ทฤษฎีPOLC เป้าหมาย - เชิง ปริมาณ - เชิง คุณภาพ ฐานการ เรียนรู้ กิจกรรมสหกรณ์ / ผลิตทางการเกษตร / อาหารกลางวัน / บัญชี เครือข่า ย หน่วยงาน สนับสนุน ท่านจะมีวิธีการอย่างไรให้โรงเรียนเป็นศูนย์การ เรียนรู้ด้านบัญชี เป็นศูนย์ที่มีชีวิตและเป็นศูนย์กลางการ ถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชี ท่านจะมีวิธีการอย่างไรให้โรงเรียนเป็นศูนย์การ เรียนรู้ด้านบัญชี เป็นศูนย์ที่มีชีวิตและเป็นศูนย์กลางการ ถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชี

4 ๑. องค์ประกอบและการดำเนินงานของ ศูนย์ฯ มีรายละเอียดดังนี้ ๑. ๑ อาคารสถานที่ตั้งศูนย์ฯ ประกอบด้วยพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ x ๒ เมตร ๑. ๒ วัสดุอุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น - ทีวี ๑ เครื่องพร้อมเครื่องเล่นวีดีโอ - โต๊ะพร้อมเก้าอี้ - ชั้นวางสมุดบัญชี เอกสารฯ - อื่น ๆ ** สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ เหมาะสม ๑. องค์ประกอบและการดำเนินงานของ ศูนย์ฯ มีรายละเอียดดังนี้ ๑. ๑ อาคารสถานที่ตั้งศูนย์ฯ ประกอบด้วยพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ x ๒ เมตร ๑. ๒ วัสดุอุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น - ทีวี ๑ เครื่องพร้อมเครื่องเล่นวีดีโอ - โต๊ะพร้อมเก้าอี้ - ชั้นวางสมุดบัญชี เอกสารฯ - อื่น ๆ ** สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ เหมาะสม

5 ๑. ๓ สื่อการเรียนการสอน เช่น แผ่นพลิก แผ่นพับ ซีดี ฯลฯ ๑. ๔ สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพลิก แผ่นพับ ซีดี โปสเตอร์ ฯลฯ ๑. ๕ การดำเนินงานของศูนย์ฯ ( ๑ ) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การ เรียนรู้ด้านการบัญชี ( ๒ ) กำหนดเวลาให้การบริการ ( ๓ ) จัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ควร ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น - กิจกรรมการสอนการบัญชีทุกกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมผลิตทางการ เกษตร โครงการอาหารกลางวัน บัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และ บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ๑. ๓ สื่อการเรียนการสอน เช่น แผ่นพลิก แผ่นพับ ซีดี ฯลฯ ๑. ๔ สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพลิก แผ่นพับ ซีดี โปสเตอร์ ฯลฯ ๑. ๕ การดำเนินงานของศูนย์ฯ ( ๑ ) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การ เรียนรู้ด้านการบัญชี ( ๒ ) กำหนดเวลาให้การบริการ ( ๓ ) จัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ควร ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น - กิจกรรมการสอนการบัญชีทุกกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมผลิตทางการ เกษตร โครงการอาหารกลางวัน บัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และ บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

6 - กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพ ทางการเงิน - กิจกรรมครอบครัวผูกพันด้วย บัญชี - กิจกรรมพี่สอนน้อง - กิจกรรมตรวจการบ้านบัญชี - การจัดทำปุ๋ยหมักและการ จัดทำบัญชีต้นทุน ฯลฯ - กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพ ทางการเงิน - กิจกรรมครอบครัวผูกพันด้วย บัญชี - กิจกรรมพี่สอนน้อง - กิจกรรมตรวจการบ้านบัญชี - การจัดทำปุ๋ยหมักและการ จัดทำบัญชีต้นทุน ฯลฯ

7 ๒. ครูบัญชีเยาวชน / ครูกิจกรรมสหกรณ์ / ครูบัญชีอาสา ๓. มีฐานการเรียนรู้ ๔. เวลาในการให้บริการ ตามความเหมาะสม ๕. ฝึกเด็กนักเรียนประจำฐานการเรียนรู้ ฯ ลฯ ๒. ครูบัญชีเยาวชน / ครูกิจกรรมสหกรณ์ / ครูบัญชีอาสา ๓. มีฐานการเรียนรู้ ๔. เวลาในการให้บริการ ตามความเหมาะสม ๕. ฝึกเด็กนักเรียนประจำฐานการเรียนรู้ ฯ ลฯ

8 ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียน ต้นแบบ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ ๑ กลุ่มสานฝัน กลุ่มสานฝัน ท่านจะมีวิธีการอย่างไรให้ โรงเรียน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านบัญชี เป็นศูนย์ที่มีชีวิตและเป็น ศูนย์กลาง การถ่ายทอดความรู้ด้านการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google