งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการ ยะลาเข้มแข็ง นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการ ยะลาเข้มแข็ง นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการ ยะลาเข้มแข็ง นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

2 ความมุ่งมั่นในการทำงานของผู้ว่าฯ ยะลา นายกฤษฎา บุญราช แผนปฏิบัติการยะลา เข้มแข็ง แผนงานการสร้าง ความยุติธรรม แผนงานพัฒนา คุณภาพชีวิต แผนงานพัฒนา เศรษฐกิจ - การดำเนินงานหมู่บ้าน ยะลาเข้มแข็ง - การจัดตั้งศูนย์ยะลา สันติสุข - การเยียวยาผู้ได้รับ ผลกระทบ จากสถานการณ์ความ รุนแรง - การแก้ไขปัญหายาเสพ ติด - การอบรมเพื่อทำความ เข้าใจ และลดความ หวาดระแวง - การเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ - การดูแลผู้ด้อยโอกาส - การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ทั้งในและนอกระบบ - กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อ กัน - การปรับปรุงงาน สวัสดิการสังคมทั่วไป - การปรับปรุงงานบริการ ประชาชนอย่างมี คุณภาพ - การดำเนินงานตาม โครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ - การพัฒนาการเกษตร ๓ ด้าน ยางพารา ผลไม้ ปศุสัตว์ - การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานแหล่งน้ำ และ ถนน - การพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงยะลา - เบ ตงสู่สากล - การช่วยเหลือ ผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดย่อมและขนาด กลาง

3 โครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และส่วนราชการต่างๆ ๑.โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่พิเศษ ๕ จชต. ๒.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน ( พนม.) ๓.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ( พนพ.) ๔.โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ๕.โครงการประกันรายได้เกษตรกร ๖.โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๗.โครงการชุมชนพอเพียง ๘.นอกจากนี้ยังมีแผนงาน / โครงการตามภารกิจและอำนาจ หน้าที่ของส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการใน จังหวัดยะลา

4 การผนึกกำลังประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน หมู่บ้านยะลาเข้มแข็ง โครงสร้างกำลังประชาชน - กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง 2 คน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 5 คน - สมาชิก อส. หมู่บ้าน 6 นาย - ชรบ / อรบ 20-40 คน - อื่นๆ 1. กฎกติกาหมู่บ้าน ( ฮูกมปาก๊ะ ) เช่น ด้านการ ปฏิบัติศาสนกิจ : ผู้ไม่ปฏิบัติศาสนกิจ วันศุกร์ ติดต่อ 3 ครั้ง ต้องทำความสะอาดมัสยิด, การ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ผู้ใด เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะต้องถูกดำเนินคดีตาม กฎหมายและจะไม่ไปร่วมกิจกรรมทางสังคมด้วย, การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การรักษาความปลอดภัยและความสันติสุขภายใน หมู่บ้าน 2. การร่วมงานกับภาครัฐตามโครงการ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ 5 จชต. 3. การพัฒนาหมู่บ้าน หรือการปฏิบัติภารกิจตาม นโยบายหรือ ข้อสั่งการของหน่วยงานราชการ ต่าง ๆ เช่น โครงการ พนม. และหรือโครงการ พนบ. เป็นต้น ฯลฯ ภารกิจหลัก 1. การแบ่งกำลังดูแลครัวเรือน ในทุกด้าน 2. การ รปภ. หมู่บ้าน / ชุมชน / ลว. เส้นทาง 3. การจัดเวรยาม 4. การ รปภ. ครู / โรงเรียน 5. การข่าว ภารกิจ รอง 1. การ ปจว./ ปชส. 2. การรวมพลัง 3. การสนับสนุน / ร่วมกิจกรรมส่วน ราชการ หมายเหตุ : หมู่บ้าน / ชุมชนใดมีความเข้มแข็งแล้ว จะส่งมอบภารกิจในการรักษาความปลอดภัยและการเสริมสร้าง สันติสุข ให้กับผู้นำหมู่บ้าน / ชุมชนนั้นๆ ต่อไป เข้มแข็ง ลดการปฏิบัติ ทางด้าน ยุทธการลง เสริมความ เข้มแข็ง ปฏิบัติการด้าน ยุทธการคู่ขนาน การใช้กำลัง ประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม.) หรือสภาสันติสุข ผู้นำ 4 เสาหลัก - ผู้นำท้องที่ ( กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ) - ผู้นำท้องถิ่น ( อบต.) - ผู้นำศาสนา ( อิหม่าม ) - ผู้นำตาม ธรรมชาติ และคณะกรรมการหมู่บ้านอื่นๆ เอกสาร 1 แบ่งมอบ ภารกิจ ทำประชาคม / ข้อตกลง ร่วม เพื่อยุติความขัดแย้ง และรุนแรง


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการ ยะลาเข้มแข็ง นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google