งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการยะลาเข้มแข็ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการยะลาเข้มแข็ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการยะลาเข้มแข็ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

2 ความมุ่งมั่นในการทำงานของผู้ว่าฯ ยะลา นายกฤษฎา บุญราช
ความมุ่งมั่นในการทำงานของผู้ว่าฯ ยะลา นายกฤษฎา บุญราช แผนปฏิบัติการยะลาเข้มแข็ง แผนงานการสร้างความยุติธรรม แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ การดำเนินงานตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาการเกษตร ๓ ด้าน ยางพารา ผลไม้ ปศุสัตว์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำ และ ถนน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงยะลา-เบตงสู่สากล การช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดย่อมและขนาดกลาง การดำเนินงานหมู่บ้านยะลาเข้มแข็ง การจัดตั้งศูนย์ยะลาสันติสุข การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความรุนแรง การแก้ไขปัญหายาเสพติด การอบรมเพื่อทำความเข้าใจ และลดความหวาดระแวง - การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การดูแลผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อกัน การปรับปรุงงานสวัสดิการสังคมทั่วไป การปรับปรุงงานบริการ ประชาชนอย่างมีคุณภาพ

3 โครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและส่วนราชการต่างๆ
โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่พิเศษ ๕ จชต. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน (พนม.) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พนพ.) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โครงการประกันรายได้เกษตรกร โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการชุมชนพอเพียง นอกจากนี้ยังมีแผนงาน / โครงการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในจังหวัดยะลา

4 การผนึกกำลังประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน
เอกสาร 1 การผนึกกำลังประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน เสริมความเข้มแข็ง หมู่บ้านยะลาเข้มแข็ง เข้มแข็ง ปฏิบัติการด้านยุทธการคู่ขนานการใช้กำลัง ประชาชน ลดการปฏิบัติ ทางด้านยุทธการลง คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือสภาสันติสุข ผู้นำ 4 เสาหลัก - ผู้นำท้องที่ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำท้องถิ่น (อบต.) - ผู้นำศาสนา (อิหม่าม) ผู้นำตามธรรมชาติ และคณะกรรมการหมู่บ้านอื่นๆ ทำประชาคม/ข้อตกลงร่วม เพื่อยุติความขัดแย้งและรุนแรง 1.กฎกติกาหมู่บ้าน (ฮูกมปาก๊ะ) เช่น ด้านการปฏิบัติศาสนกิจ : ผู้ไม่ปฏิบัติศาสนกิจ วันศุกร์ติดต่อ 3 ครั้ง ต้องทำความสะอาดมัสยิด,การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและจะไม่ไปร่วมกิจกรรมทางสังคมด้วย, การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,การรักษาความปลอดภัยและความสันติสุขภายในหมู่บ้าน 2. การร่วมงานกับภาครัฐตามโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ 5 จชต การพัฒนาหมู่บ้าน หรือการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายหรือ ข้อสั่งการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น โครงการ พนม. และหรือโครงการ พนบ. เป็นต้น ฯลฯ โครงสร้างกำลังประชาชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง 2 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 5 คน -สมาชิก อส. หมู่บ้าน 6 นาย ชรบ/อรบ คน อื่นๆ แบ่งมอบภารกิจ ภารกิจหลัก 1.การแบ่งกำลังดูแลครัวเรือนในทุกด้าน การ รปภ.หมู่บ้าน/ชุมชน/ลว.เส้นทาง การจัดเวรยาม การ รปภ.ครู/โรงเรียน การข่าว ภารกิจรอง การ ปจว./ปชส การรวมพลัง การสนับสนุน/ร่วมกิจกรรมส่วนราชการ หมายเหตุ : หมู่บ้าน/ชุมชนใดมีความเข้มแข็งแล้ว จะส่งมอบภารกิจในการรักษาความปลอดภัยและการเสริมสร้างสันติสุข ให้กับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการยะลาเข้มแข็ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google