งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ จัดระบบสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ จัดระบบสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ จัดระบบสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่
โครงการ จัดระบบสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่

2 สถานการณ์ปัญหา สินค้าเกษตรออกตามฤดูกาล ช่วงเก็บเกี่ยวสั้น ต้นทุนสูง ผลผลิต ล้นตลาด ทำให้ราคาตกต่ำ การบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ยังขาดประสิทธิภาพ

3 วัตถุประสงค์ 1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ประกอบการ 2. พัฒนาประสิทธิภาพการกระจายสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ 3. ขยายขอบเขตช่องทางการตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 4. เกิดจุดนำร่อง/การเรียนรู้ตลาดชุมชนสินค้าเกษตร

4 พื้นที่เป้าหมาย 1. ส่งเสริมตลาดชุมชนสินค้าเกษตร 6 จังหวัด
สกลนคร ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม ลำปาง เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช 2. ส่งเสริมการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร 9 จังหวัด ตาก เพชรบุรี ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน จันทบุรี 3. ศึกษาและพัฒนาวิธีการจัดการสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ ลำไย (2) : จันทบุรี ลำพูน ผึ้ง : เชียงใหม่

5 Concept เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีความรู้ ราย ส่งเสริมการจัดการ โลจิสติกส์สินค้าเกษตร ส่งเสริมตลาดชุมชนสินค้าเกษตร - ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพ - Focus Group 1) วิเคราะห์ศักยภาพ ๒) สนับสนุนวัสดุฯ ส่งเสริมการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร การอบรม 1) การพัฒนาโลจิสติกส์ 2) การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) การพัฒนาความรู้แก่เกษตรกร/ผู้เกี่ยวข้อง - การอบรม 1) การบริหารจัดการสินค้าเกษตร 2) การพัฒนาผลผลิต/เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ศึกษาและพัฒนาวิธีการจัดการสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ ลำไย 2 จุด ผึ้ง 1 จุด

6 กิจกรรม 1. ส่งเสริมตลาดชุมชนสินค้าเกษตร
2. ส่งเสริมการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร 3. ศึกษา/พัฒนาวิธีการจัดการสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์

7 วิธีการดำเนิน 1. ส่งเสริมตลาดชุมชนสินค้าเกษตร
1) วิเคราะห์ศักยภาพตลาดชุมชน 2) พัฒนาความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 2. ส่งเสริมการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร 1) โลจิสติกส์ 2) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 3. ศึกษา/พัฒนาวิธีการจัดการสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์

8 ประเด็นวัดผล 1) เกษตรกรร้อยละ 60 มีการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
2) เกษตรกรร้อยละ 60 พัฒนาผลผลิต/เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 3) เกษตรกรร้อยละ 60 จัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร 4) เกษตรกรร้อยละ 60 พัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า

9 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณรงค์ วุฒิวรรณ ผอ.ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร โทร นางอัมพา ว่องวิชชกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ สินค้าเกษตร โทร นางสุนิสา ประไพตระกูล ผอ.กลุ่มบริหารจัดการงานส่งเสริมสินค้าเกษตร โทร นายสุทธิชัย สุทธิวรารักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ โทร


ดาวน์โหลด ppt โครงการ จัดระบบสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google