งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Manager โครงการ จัดระบบสินค้าเกษตร ในระดับพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Manager โครงการ จัดระบบสินค้าเกษตร ในระดับพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Manager โครงการ จัดระบบสินค้าเกษตร ในระดับพื้นที่

2 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Manager สถานการณ์ปัญหา สินค้าเกษตรออกตามฤดูกาล ช่วง เก็บเกี่ยวสั้น ต้นทุนสูง ผลผลิต ล้น ตลาด ทำให้ราคาตกต่ำ การบริหารจัดการหลังการเก็บ เกี่ยวและโลจิสติกส์ยังขาด ประสิทธิภาพ

3 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Manager 1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการ บริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรแก่ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และ ผู้ประกอบการ 2. พัฒนาประสิทธิภาพการกระจาย สินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ 3. ขยายขอบเขตช่องทางการตลาด ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 4. เกิดจุดนำร่อง / การเรียนรู้ตลาด ชุมชนสินค้าเกษตร วัตถุประสงค์

4 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Manager พื้นที่เป้าหมาย 1. ส่งเสริมตลาดชุมชนสินค้าเกษตร 6 จังหวัด สกลนคร ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม ลำปาง เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช 2. ส่งเสริมการจัดการโลจิสติกส์สินค้า เกษตร 9 จังหวัด ตาก เพชรบุรี ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สุ ราษฎร์ธานี เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน จันทบุรี 3. ศึกษาและพัฒนาวิธีการจัดการสินค้า เกษตรและโลจิสติกส์ ลำไย (2) : จันทบุรี ลำพูน ผึ้ง : เชียงใหม่

5 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Manager Concept เพิ่ม ประสิทธิภา พ การจัดการ ตลาดสินค้า เกษตรระดับ พื้นที่ เกษตรกร ได้รับการ ถ่ายทอด เทคโนโลยี และมีความรู้ 150 ราย ส่งเสริมการ จัดการ โลจิสติกส์ สินค้าเกษตร ส่งเสริมตลาด ชุมชนสินค้า เกษตร - ศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพ - Focus Group 1) วิเคราะห์ ศักยภาพ ๒ ) สนับสนุน วัสดุฯ ส่งเสริมการ จัดการโลจิสติกส์ สินค้าเกษตร - การอบรม 1) การพัฒนาโล จิสติกส์ 2) การพัฒนา คุณภาพสินค้า เกษตรเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม ( วิทยาการหลัง การเก็บเกี่ยว ) การพัฒนา ความรู้แก่ เกษตรกร / ผู้เกี่ยวข้อง - การอบรม 1) การบริหาร จัดการสินค้า เกษตร 2) การพัฒนา ผลผลิต / เพิ่ม มูลค่าสินค้า เกษตร ศึกษาและพัฒนา วิธีการจัดการสินค้า เกษตรและโลจิ สติกส์ - ลำไย 2 จุด - ผึ้ง 1 จุด

6 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Manager กิจกรรม 1. ส่งเสริมตลาดชุมชนสินค้า เกษตร 2. ส่งเสริมการจัดการโลจิสติกส์ สินค้าเกษตร 3. ศึกษา / พัฒนาวิธีการจัดการ สินค้าเกษตรและโลจิสติกส์

7 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Manager วิธีการดำเนิน 1. ส่งเสริมตลาดชุมชนสินค้าเกษตร 1) วิเคราะห์ศักยภาพตลาดชุมชน 2) พัฒนาความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 2. ส่งเสริมการจัดการโลจิสติกส์ สินค้าเกษตร 1) โลจิสติกส์ 2) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 3. ศึกษา / พัฒนาวิธีการจัดการสินค้า เกษตรและโลจิสติกส์

8 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Manager ประเด็นวัดผล 1) เกษตรกรร้อยละ 60 มีการบริหาร จัดการสินค้าเกษตร 2) เกษตรกรร้อยละ 60 พัฒนา ผลผลิต / เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 3) เกษตรกรร้อยละ 60 จัดการโลจิ สติกส์สินค้าเกษตร 4) เกษตรกรร้อยละ 60 พัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า

9 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Manager ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายณรงค์ วุฒิวรรณ ผอ. ส่วนส่งเสริมสินค้า เกษตร โทร. 02 - 9406103 E-mail : narong_nw@hotmail.com  นางอัมพา ว่องวิชชกร ผอ. กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการจัดการ สินค้าเกษตร โทร. 02-5793619 E-mail : ampa.wong@gmail.com  นางสุนิสา ประไพตระกูล ผอ. กลุ่มบริหาร จัดการงานส่งเสริมสินค้าเกษตร โทร. 02 - 9406127 E-mail :sunisaprapai@hotmail.com โทร. 02 - 9406127 E-mail :sunisaprapai@hotmail.com  นายสุทธิชัย สุทธิวรารักษ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการ ผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ โทร. 02 - 9406102 E-mail : s_suttichai@hotmail.com โทร. 02 - 9406102 E-mail : s_suttichai@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Manager โครงการ จัดระบบสินค้าเกษตร ในระดับพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google