งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัด นครปฐม จังหวัด นครปฐม จังหวัด เพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี จังหวัด สมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร วิทยากรประจำ กลุ่ม วิทยากรประจำ กลุ่ม อ. รัชนี ปฏิพัทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัด นครปฐม จังหวัด นครปฐม จังหวัด เพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี จังหวัด สมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร วิทยากรประจำ กลุ่ม วิทยากรประจำ กลุ่ม อ. รัชนี ปฏิพัทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จังหวัด นครปฐม จังหวัด นครปฐม จังหวัด เพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี จังหวัด สมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร วิทยากรประจำ กลุ่ม วิทยากรประจำ กลุ่ม อ. รัชนี ปฏิพัทธ์ รงรอง ผู้ช่วยวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร นาย ทศพนธ์ เหลืองศีลธรรม กลุ่มที่ 16 ชื่อกลุ่ม ทวารวดี

3 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม ทวารวดี จังหวัด นครปฐมจังหวัด เพชรบุรี จังหวัด สมุทรสาคร นางสาว จุมพิตา สืบพันธ์โกยนาย เสกสรร นุ่มนิ่ม นางสาว ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นางสาว งามตา สกุลหงส์นาย ณรงค์ศักดิ์ สินเหลือ นางสาว อโนทัย ลีรัตนนุรัตน์ นาย ธนภูมิ พูลขวัญนาย อุเทน สังข์สี นางสาว อรวรรณ ฮกยินดีนาย จตุภูมิ จิตต์ประเสริฐ นางสาว แสงเดือน พงษาชัยนางสาว จิฬาภรณ์ สุขกล่ำ นาย นพดล แสงนวลนาย วิโมกษ์ พรหมทอง นาย สกล เคาวะสุตนาย ประชา ปิ่นทอง นาย จิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียรนางสาว อรุณี แก้วถาวร นาย โยธิน ธุวะชาวสวนนางสาว อังคณา กลัดเข็มทอง นางสาว นราภรณ์ สะสมทรัพย์นาง รัชนี แคใหญ่ นาย สกรรจ์ เกียรติภิญโญ นางสาว พิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว นาย ฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธุ์

4 โครงการ ท่องเที่ยวเชิง เกษตร

5 1. ผลสัมฤทธิ์ เป็นแหล่งผลิตอาหาร ปลอดภัย สินค้า เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อ การส่งออก และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

6 2. ผลลัพธ์ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากการ จำหน่ายผลผลิต ทางการเกษตร

7 3. ผลผลิต 1. เป็นการเผยแพร่ผลผลิตทางการ เกษตรและทางวัฒน ธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก มากขึ้น ธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก มากขึ้น 2. เกษตรกรสามารถถ่ายทอด ความรู้และเทคนิคทางการ เกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจได้อย่าง ถูกต้อง เกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจได้อย่าง ถูกต้อง 3. เกิดจุดจำหน่ายสินค้าแปรรูป ทางการเกษตรของกลุ่ม แม่บ้าน (OTOP) แม่บ้าน (OTOP)

8 4. กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ 4.1. ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้า ร่วมโครงการ 2. นัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของ โครงการ 3. ของบประมาณสนับสนุน 4. นำกลุ่มผู้ร่วมโครงการศึกษาดูงาน 5. ประชาสัมพันธ์โครงการ 6. เริ่มปรับปรุงสถานที่ 7. คัดสรรวิทยากรพิเศษ 8. เปิดตัวโครงการ

9 4. กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ( ต่อ ) 4.2. การมีส่วนร่วมของประชาชน ( เกษตรกร ) เกษตรกรเจ้าของสวนสามารถเป็น วิทยากรและถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เข้า ชมด้วยตนเอง

10 5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน 5.1. กลยุทธหน่วยงาน : กรม ส่งเสริมการเกษตร เสริมสร้างขีดความสามารถของ เกษตรกรในการผลิตและจัดการ สินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพและ ปลอดภัย 5.2. การเมือง ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่า CEO และ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครปฐม ส่วนจังหวัด นครปฐม 5.3. สังคมการเกษตร มีการรวมกลุ่มและให้ความร่วมมือของ กลุ่มเกษตรกร

11 5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน ( ต่อ ) 5.4. เศรษฐกิจ ตลาดให้ความสนใจและสนับสนุนการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 5.5. เทคโนโลยี กลุ่มเกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีที่มี อยู่แล้วมาพัฒนาคุณภาพของผลผลิต อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

12 6. ปัจจัยนำเข้า 6.1. คน 1. กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อการ ส่งออก 2. กลุ่มผู้ปลูกส้มโอปลอดภัยจาก สารพิษ 3. กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 4. กลุ่มหมู่บ้านไทยทรงดำ 5. กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 6. กลุ่มแม่บ้านสระพัฒนา

13 6. ปัจจัยนำเข้า ( ต่อ ) 6.2. เทคโนโลยี มีการประสานงานแบบบูรณาการกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.3. วัตถุดิบ 1. เจ้าหน้าที่ ( พิเศษ ) 2. วิทยากรประจำกลุ่มแต่ละจุด 3. ผลผลิตและบริการได้มาตรฐาน 6.4. เงิน งบประมาณ 800,000 บาท จาก ผู้ว่า CEO และองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม โดยมีระยะเวลาในการคืนทุนไม่เกิน 9 เดือน

14 นำเสนอโดย นายณรงค์ศักดิ์ สินเหลือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด เพชรบุรี นำเสนอโดย นายณรงค์ศักดิ์ สินเหลือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด เพชรบุรี


ดาวน์โหลด ppt จังหวัด นครปฐม จังหวัด นครปฐม จังหวัด เพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี จังหวัด สมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร วิทยากรประจำ กลุ่ม วิทยากรประจำ กลุ่ม อ. รัชนี ปฏิพัทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google