งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ลำไยสีทอง ล้านนา ชุมชนกลุ่มล้านนา นำเสนอโดย คุณ อาทร วงษ์สง่า ( นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 7 ว ) จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ลำไยสีทอง ล้านนา ชุมชนกลุ่มล้านนา นำเสนอโดย คุณ อาทร วงษ์สง่า ( นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 7 ว ) จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ลำไยสีทอง ล้านนา ชุมชนกลุ่มล้านนา นำเสนอโดย คุณ อาทร วงษ์สง่า ( นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 7 ว ) จังหวัดลำพูน

2 จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัด เชียงราย จังหวัด เชียงใหม่ จังหวัด ตาก จังหวัด น่าน จังหวัด แม่ฮ่องสอน จังหวัด ลำปาง จังหวัด ลำพูน นายวิโรจน์ พ่วงกลัด นายวีรยุทธ สมป่าสัก นายมานพ สุขสอาด นายชูศักดิ์ ตั้งกองเกียรติ นายอาคม ศรีธิพันธุ์ นายสุรพล เจียมตน นายเอนก บุญต็ม นายดุลยพินิจ หงส์หิรัญ นายวินิจ วงกลม นายวุฒิกร ธรรมวงศ์ นายสมนึก มัทธวรัตน์ ชุมชนกลุ่มล้านนา นายนพพร สามลทา นายวฤณ รังษีชัชวาล นายชาติชาย ศิริเลิศ นายประพันธ์ จันทร์ผง นายสมศักดิ์ สายยาน นายสุเทพ ใจสบาย นางสาวสุรีย์ มณีธร นายมนัสพร เดชะวงศ์ นางจำเนียร แสนราชา นางนุสรา จงเจริญ นายอาทร วงษ์สง่า

3 ผลสัม ฤทธิ์ กลุ่มผู้ผลิตและ เกษตรกรมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง เกษตรกรผู้แปรรูปลำไยสีทองสามารถเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายได้ ผลผลิ ต ได้ลำไยสีทองที่มี คุณภาพจำนวน 5 พันตัน / ปี กลุ่มผู้ผลิตลำไยสามารถจำหน่ายผลผลิตได้มากขึ้นและมีตลาดรองรับที่แน่นอน ผลลัพ ธ์

4 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ อบรมเกษตรกรผู้ แปรรูป / ผู้ผลิต มีการตรวจสอบรับรอง คุณภาพผลผลิต ประชาสัมพันธ์ / ชี้แจง จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิต ลำไย / สร้างเครือข่าย ประเมินผลและ รายงาน กลุ่มผู้แปรรูปทำสัญญาซื้อ - ขาย ล่วงหน้ากับผู้ผลิตและผู้รับซื้อ

5 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จ กลยุทธ์หน่วยงาน - ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง การ ถ่ายทอดเทคโนโลยี, การ ตรวจสอบ, การจัดการด้าน การตลาด, ฯลฯ - ส่งเสริม การแปรรูปลำไยเนื้อสีทองให้มี คุณภาพ เศรษฐกิจ - สามารถเก็บผลผลิตได้ นาน - เพิ่มรายได้ - ตลาดมีความต้องการ สูง การเมือง - ประสาน CEO, สส., อ. ป. ท., อ. บ. จ. ให้ สนับสนุนงบประมาณ การเมือง - ประสาน CEO, สส., อ. ป. ท., อ. บ. จ. ให้ สนับสนุนงบประมาณ สังคมเกษตร - เป็นแหล่งปลูก ลำไย และ เกษตรมีพื้นฐานใน การผลิต สังคมเกษตร - เป็นแหล่งปลูก ลำไย และ เกษตรมีพื้นฐานใน การผลิต เทคโนโลยี เทคโนโลยี - เกษตรกรมีความรู้และ ประสบการณ์

6 ปัจจัย นำเข้า ทรัพยากร มนุษย์ - เกษตรกรผู้ผลิตที่จะเข้าร่วมโครงการจำนวน 10,000 คน -เกษตรกรผู้แปรรูปจำนวน 100 กลุ่ม -เลขาฯศูนย์ 100 คน

7 ปัจจัย นำเข้า เทคโนโลยี การผลิต - เครื่องอบลำไยที่ได้มาตรฐาน 5 เครื่องต่อกลุ่ม จำนวน 500 เครื่อง - ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต,การแปรรูป,การบรรจุภัณฑ์ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

8 ปัจจัย นำเข้า - ลำไยสดเกรด AA จำนวน 50,000 ตัน - ก๊าซหุงต้มขนาด 45 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถัง - กล่องบรรจุภัณฑ์ 250 กรัม จำนวน 20 ล้านกล่อง วัตถุ ดิบ

9 ปัจจัย นำเข้า - อบรมถ่ายทอดความรู้ 1,690,000 บาท - งบลงทุน 1,000,900,000 บาท - งบดำเนินการ 2,000,000 บาท [ รวม 1,004,590,000 บาท ] งบประ มาณ

10 ผลตอบ แทน ลำไยสีทอง 5,000 ตัน (กก.ละ 250 บาท) [ รวม 1,250,000,000 บาท ]

11 อ. ธรสิงห์ ตั้งคุปตานนท์ วิทยากร สุรมินทร์ หล้าบุญมา ผู้ช่วยฯ

12 ชุมชนกลุ่มล้านนา ขอกราบขอบพระคุณ ทุกๆท่าน

13 รายละเอียดงบ - อบรมถ่ายทอดความรู้ 1,690,000 บาท เลขา 100 คน 1 ครั้ง /2 วัน = 40,000 บาท กลุ่มผู้แปรรูป 100 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 1 ครั้ง /2 วัน = 150,000 บาท เกษตรกรผู้ปลูกลำไย 10,000 คน 1 ครั้ง /1 วัน = 1,500,000 บาท - งบลงทุน 1,000,900,000 บาท ลำไยสด 50,000 ตัน / กก.15 บาท = 750,000,000 บาท เครื่องอบ 500 เครื่อง เครื่องละ 100,000 บาท = 50,000,000 บาท กล่องบรรจุภัณฑ์ 20 ล้านกล่อง กล่องละ 10 บาท = 200,000,000 บาท ก๊าซ 1,000 ถัง ถังละ 900 บาท = 900,000 บาท - งบดำเนินการ 2,000,000 บาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,000,000 บาท รวมรายละเอียดงบทั้งหมด 1,004,590,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ลำไยสีทอง ล้านนา ชุมชนกลุ่มล้านนา นำเสนอโดย คุณ อาทร วงษ์สง่า ( นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 7 ว ) จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google