งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาสารคาม / 15 กรกฎาคม 2556 2 จังหวัด มหาสารคาม มหาสารคาม / 15 กรกฎาคม 2556 จังหวัดมหาสารคามเป็นฐานการผลิตและแปร รูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้างความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาสารคาม / 15 กรกฎาคม 2556 2 จังหวัด มหาสารคาม มหาสารคาม / 15 กรกฎาคม 2556 จังหวัดมหาสารคามเป็นฐานการผลิตและแปร รูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้างความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มหาสารคาม / 15 กรกฎาคม 2556 2 จังหวัด มหาสารคาม

3 มหาสารคาม / 15 กรกฎาคม 2556 จังหวัดมหาสารคามเป็นฐานการผลิตและแปร รูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้างความ มั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน ทดแทนของประเทศ ประชาชนอยู่ดีมีสุขใน สังคมคุณภาพ 3 วิสัยทัศน์ ปี 255 7

4 มหาสารคาม / 15 กรกฎาคม 2556 4 Positioning ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง โคเนื้อ ผลิตภัณฑ์เสื่อกก ผ้าไหมสร้อย ดอกหมาก ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม การบริการ การศึกษา ปี 2557

5 มหาสารคาม / 15 กรกฎาคม 2556 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2557 1. ปรับโครงสร้างการผลิตให้เอื้อต่อการผลิตและการ แปรรูปเกษตรอาหารและเกษตรพลังงานทดแทน 2. ส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล 3. ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิต ของประชาชน 4. สร้างสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์

6 มหาสารคาม / 15 กรกฎาคม 2556 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กลยุทธ์ เพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัด ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตร อาหาร และเกษตรพลังงานทดแทน เพิ่มมาตรฐานการผลิตสินค้าให้ได้ คุณภาพและปลอดภัย ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย และได้มาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม เกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ และกลุ่ม อาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งและ ศักยภาพให้แก่กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร น้ำและดินเพื่อการเกษตร พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและดินเพื่อการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพ 6

7 มหาสารคาม / 15 กรกฎาคม 2556 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กลยุทธ์ เพิ่มปริมาณและปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุน พัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนา อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยวใน จังหวัด ผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตรแปรรูปและ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตรได้รับรอง มาตรฐานเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และการตลาด เพิ่มรายได้จากการบริการด้านการท่องเที่ยว ฟื้นฟูและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา ศักยภาพการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะสมดุล ป้องกันและแก้ไขมลภาวะจากอุตสาหกรรม และ เกษตรอย่างเป็นระบบ สร้างความสมบูรณ์ของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ

8 มหาสารคาม / 15 กรกฎาคม 2556 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพิ่มระดับมาตรฐานการครองชีพ ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มทักษะแรงงานให้ได้ มาตรฐาน สร้างรายได้จากอาชีพเสริมและลด รายจ่ายเพื่อยกระดับมาตรฐาน การครองชีพตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อความ มั่นคงทางอาชีพ 8

9 มหาสารคาม / 15 กรกฎาคม 2556 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กลยุทธ์ เพิ่มคนดี ครอบครัวเข้มแข็ง ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมที่ดีงาม และสำนึก สาธารณะให้แก่ประชาชน เพิ่มความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นใน สังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดี งามของสังคมและสร้างความ สมานฉันท์ให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน จัดระเบียบชุมชนให้มีความสงบ เรียบร้อยเพื่อให้เกิดความมั่นคงใน สังคม 9

10 มหาสารคาม / 15 กรกฎาคม 2556 พัฒนาการตลาด พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนากระบวนการผลิต Value Chain Value Chain ต้นน้ำ : การผลิต กลางน้ำ : การแปรรูปและเพิ่มมูลค่า กลางน้ำ : การแปรรูปและเพิ่มมูลค่า ปลายน้ำ : การตลาด กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัด พื้นที่เกษตร (zoning) และ การรวมกลุ่ม เกษตรกร การจัด พื้นที่เกษตร (zoning) และ การรวมกลุ่ม เกษตรกร เชื่อมโยงเครือข่าย ตลาดสินค้า ข้าวคุณภาพของ จังหวัดมหาสารคาม เชื่อมโยงเครือข่าย ตลาดสินค้า ข้าวคุณภาพของ จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมย่อย กิจกรรมย่อย อบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต แก่เกษตรกร อบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต แก่เกษตรกร สนับสนุนปัจจัยการผลิต การจัดการความรู้ การแปรูปผลิตภัณฑ์ การจัดการความรู้ การแปรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาด การจัดระบบชลประทานในพื้นที่ การติดตามและประเมินผล พัฒนาผลิตภาพการผลิต สร้างตราสินค้าและ บรรจุภัณฑ์ข้าวชุมชน ส่งเสริมการผลิต ข้าวหอมมะลิปลอดภัย และได้มาตรฐาน GAP ส่งเสริมการผลิต ข้าวหอมมะลิปลอดภัย และได้มาตรฐาน GAP 10

11


ดาวน์โหลด ppt มหาสารคาม / 15 กรกฎาคม 2556 2 จังหวัด มหาสารคาม มหาสารคาม / 15 กรกฎาคม 2556 จังหวัดมหาสารคามเป็นฐานการผลิตและแปร รูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้างความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google