งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สงวนลิขสิทธิ์ 2006 บุริม โอทกานนท์ บุริม โอทกานนท์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล การตลาด การเกษตร (The Agricultural Marketing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สงวนลิขสิทธิ์ 2006 บุริม โอทกานนท์ บุริม โอทกานนท์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล การตลาด การเกษตร (The Agricultural Marketing)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สงวนลิขสิทธิ์ 2006 บุริม โอทกานนท์ บุริม โอทกานนท์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล การตลาด การเกษตร (The Agricultural Marketing)

2 สงวนลิขสิทธิ์ 2006 บุริม โอทกานนท์ ธุรกิจ (Organization) วิสัยทัศน์ของเจ้าของ (Vision) ภารกิจ (Mission) แผนกลยุทธ์ธุรกิจ (Strategic Plan) แผนการผลิต (Production Plan) วัตถุประสงค์ การคาดการณ์ ผลิต ค่าใช้จ่าย กลยุทธ์และการ ปฏิบัติ แผนการ ตลาด (Marketing Plan) วัตถุประสงค์ การวางแผน ค่าใช้จ่าย กลยุทธ์และการ ปฏิบัติ แผน ทรัพยากร บุคคล (HR Plan) วัตถุประสงค์ การวางแผน ค่าใช้จ่าย กลยุทธ์และการ ปฏิบัติ แผนการเงิน (Financial Plan) วัตถุประสงค์ การวางแผน ค่าใช้จ่าย กลยุทธ์และการ ปฏิบัติ องค์ประกอบในการดำเนิน ธุรกิจ

3 สงวนลิขสิทธิ์ 2006 บุริม โอทกานนท์  ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลิตภาพการ ผลิต  ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่ม  ยุทธศาสตร์การนำสินค้าการเกษตร และอาหารสู่ ครัวโลก  ยุทธศาสตร์การทำให้เกษตรกรอยู่ ดีกินดี  ยุทธศาสตร์การประสิทธิภาพระบบ การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ของกระทรวง เกษตรฯ

4 สงวนลิขสิทธิ์ 2006 บุริม โอทกานนท์

5 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ กรมส่งเสริมฯ วิสัยทั ศน์ พันธ กิจ

6 สงวนลิขสิทธิ์ 2006 บุริม โอทกานนท์ 1. แผนงานพัฒนาขีดความ สามารถด้านการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร 1.1 โครงการส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 1.2 โครงการส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพื่อ การรับรองมาตรฐานการผลิต 1.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรก้าวหน้าให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตร 1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต 1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร 2. แผนงานส่งเสริมการผลิตและใช้พันธุ์ดี 2.1 โครงการผลิตและกระจายพันธุ์ดีโดยส่วนราชการ 2.2 โครงการส่งเสริมการผลิตกระจายพันธุ์ดีโดยชุมชน โครงการพัฒนาฯ กรมส่งเสริม การเกษตร


ดาวน์โหลด ppt สงวนลิขสิทธิ์ 2006 บุริม โอทกานนท์ บุริม โอทกานนท์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล การตลาด การเกษตร (The Agricultural Marketing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google