งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตลาดการเกษตร (The Agricultural Marketing) บุริม โอทกานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตลาดการเกษตร (The Agricultural Marketing) บุริม โอทกานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตลาดการเกษตร (The Agricultural Marketing) บุริม โอทกานนท์
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ธุรกิจ (Organization) วิสัยทัศน์ของเจ้าของ(Vision) ภารกิจ(Mission)
แผนกลยุทธ์ธุรกิจ (Strategic Plan) แผนการผลิต (Production Plan) วัตถุประสงค์ การคาดการณ์ผลิต ค่าใช้จ่าย กลยุทธ์และการปฏิบัติ แผนการตลาด (Marketing Plan) การวางแผน แผนทรัพยากรบุคคล (HR Plan) แผนการเงิน (Financial Plan) องค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจ

3 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรฯ
ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลิตภาพการผลิต ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่ม ยุทธศาสตร์การนำสินค้าการเกษตรและอาหารสู่ ครัวโลก ยุทธศาสตร์การทำให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี ยุทธศาสตร์การประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

4

5 วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมส่งเสริมฯ

6 โครงการพัฒนาฯ กรมส่งเสริมการเกษตร
1. แผนงานพัฒนาขีดความ สามารถด้านการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร 1.1 โครงการส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 1.2 โครงการส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพื่อ การรับรองมาตรฐานการผลิต 1.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรก้าวหน้าให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตร 1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต 1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร 2. แผนงานส่งเสริมการผลิตและใช้พันธุ์ดี 2.1 โครงการผลิตและกระจายพันธุ์ดีโดยส่วนราชการ 2.2 โครงการส่งเสริมการผลิตกระจายพันธุ์ดีโดยชุมชน


ดาวน์โหลด ppt การตลาดการเกษตร (The Agricultural Marketing) บุริม โอทกานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google