งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1

2 ประเด็น แนวทางการปฏิบัติงาน เหตุผลประกอบ
1. ข้อมูลด้านการเกษตร ประเภทข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ทบก. ทพศ. ศบกต. รู้ข้อมูลในพื้นที่ - คลอบคลุมทุกครัวเรือน - ข้อมูลถูกต้อง ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันจาก อปท. และเกษตรตำบล 1. ศบกต. เป็นผู้เก็บข้อมูล รับรองข้อมูล 2. เกษตรตำบล ร่วมกับ อปท. ในการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล แล้วลงระบบ (ออกแบบประเภทข้อมูล ออกแบบโปรแกรมการจัดเก็บ) ๓. ข้อมูลที่ได้ควรมีการวิเคราะห์ ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ใน รูปแบบต่างๆ 4. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลทุกปี 5. กำหนดประธานคณะกรรมการ บริหาร ศบกต. ให้นายกอบต./ เทศบาลเป็นโดยตำแหน่ง เกษตรตำบลเป็นเลขาฯ และเจ้าหน้าที่ของ อปท. เป็นผู้ช่วยเลขาฯ ต้องการมีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน

3 ประเด็น แนวทางการปฏิบัติงาน เหตุผลประกอบ
2. แผนพัฒนา การเกษตร 1. กำหนดช่วงเวลาในการดำเนินงานอย่าง ชัดเจน 2. มีผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน องค์กร ตัวแทน เข้าร่วมในการจัดทำแผน 3. กิจกรรมครอบคลุมภายใต้การดำเนินงาน ของศูนย์ 4. ใช้ข้อมูลที่มีในการจัดทำแผนตามสภาพ ความเป็นจริง 5. ประสานงานรายละเอียดกิจกรรมโครงการ อย่างใกล้ชิด และระบุผู้รับผิดชอบ โครงการอย่างชัดเจน 6. ร่วมบูรณาการของทุกภาคส่วน ให้ อปท. เป็นเลขานุการประสานงาน 7. วิเคราะห์และเตรียมโครงการก่อนเข้าในเวที 8. สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำเอกสาร แผน 1. เพื่อให้ทันกำหนดเวลา 2. มีกิจกรรม/โครงการตรงตามความต้องการ/ ปัญหาที่เกิดขึ้น 3. เจ้าหน้าที่ออกค่าใช้จ่ายส่วนตัว

4 ประเด็น แนวทางการปฏิบัติงาน เหตุผลประกอบ
3. การถ่ายทอดความรู้ 1. หาความจำเป็น ปัญหาความ ต้องการ กำหนดกิจกรรม/ โครงการ 2. กำหนดช่องทางของถ่ายทอด 3. วางแผนที่ครอบคลุมทั้งตำบล สอดคล้องกับความต้องการ/ โครงการ/ นโยบาย 4. ผู้ที่จะถ่ายทอด คือ ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการเฉพาะด้าน หน่วยงานภาคี 5. ดูแหล่งงบประมาณประกอบเพื่อสนับสนุน ให้สอดคล้อง (อปท. กลุ่มจังหวัด/ จังหวัด กรม ฯลฯ) กำหนดเป้าหมายจำนวนครั้งอย่างชัดเจนสอดคล้องกับกิจกรรมความต้องการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเกษตร

5 ประเด็น แนวทางการปฏิบัติงาน เหตุผลประกอบ
4. การให้บริการด้านการเกษตร - ข้อมูล - ความรู้ - ให้คำปรึกษา - สิ่งอำนวยความสะดวก - ปัจจัยการผลิต 1. ช่องทางการให้บริการ - ให้บริการที่ ศบกต. - ให้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ นอกเหนือจากที่ตั้งศูนย์ฯ 2. ต้องมีแผนการดำเนินงานที่ ชัดเจน เช่น กำหนดวันให้บริการ 3. มอบหมายให้คณะกรรมการ ศบกต. เป็นผู้รับผิดชอบ/ อยู่เวร ในให้บริการ เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

6 ประเด็น แนวทางการปฏิบัติงาน เหตุผลประกอบ
5. การส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร/ ราษฎร 1. รวมกลุ่มด้านอาชีพตามอาชีพ หลัก/ รอง 2. มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยการวางแผนอาชีพ ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม และตามความต้องการของตลาด 3. ทบทวน ประเมินผลการส่งเสริม แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข 4. ส่งเสริมการผลิตเพื่อการแข่งขัน ทั้งในด้านคุณภาพ ความต้องการ ตลาด รักษาสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน การสร้างมูลค่าเพิ่ม 5. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ส่งเสริม ในลักษณะกองทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข้งให้เกษตรกร ลดปัญหาต่างคนต่างทำ

7 สวัสดี...


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google