งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอง เล TWOSEAS. สมาชิกในกลุ่ม MEMBERSHIPS 1. นายวิมล สิงหพล ประธานกลุ่ม 2. นางบุทิม เจริญกิจ 3. นายประดิษฐ์ เจริญสุข 4. นายถาวร ศรีสุข 5. นายอำนวยพร ทินประภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอง เล TWOSEAS. สมาชิกในกลุ่ม MEMBERSHIPS 1. นายวิมล สิงหพล ประธานกลุ่ม 2. นางบุทิม เจริญกิจ 3. นายประดิษฐ์ เจริญสุข 4. นายถาวร ศรีสุข 5. นายอำนวยพร ทินประภา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอง เล TWOSEAS

2 สมาชิกในกลุ่ม MEMBERSHIPS 1. นายวิมล สิงหพล ประธานกลุ่ม 2. นางบุทิม เจริญกิจ 3. นายประดิษฐ์ เจริญสุข 4. นายถาวร ศรีสุข 5. นายอำนวยพร ทินประภา 6. นายมานพ แก้วอัมพร 7. นายเรืองเดช แก้ว ประเสริฐ 8. นายยงยุทธ รัตนพันธุ์ 9. นางสาวงามเพ็ญ ลอย เมฆ 10. นางสาวจารุดา ขุนสินทร์ 11. นายจำเดิม ทองคำ 12. นายมงคล ประพฤติ 13. นายชาญณรงค์ วิรุณสาร 14. นายสมชัย ธีระวงศ์สกุล 15. นางสาวจิรานาฎ รัต นพงศ์ 16. นางสาวเตือนจิต วิสุทธิ สรรพ 17. นายสุพจน์ ปลื้มใจ 18. นายอนุชา ยาอีด 19. นายจิตต์ อวะภาค 20. นายเสรี มีพฤกษ์ 21. นายประถม รักจิตร์ 22. นายพีระพันธ์ แสงใส 23. นางภัทรวดี จินดาพันธ์ 24. นางสุนิสา คีรีนารถ

3 WE ARE TWO SEAS

4 อ. วีระศักดิ์ จิตตะวิริยะพงษ์ ADVISER นายวรวุฒิ วงศ์ไชย ASSISTANCE ADVISER

5 นายวิมล สิงหะพล หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ จ. พัทลุง PRESENTATER

6 โครงการพัฒนาความรู้ เกษตรกรเพื่อผลิต สินค้าเกษตรให้มี คุณภาพ TRAD NARATIWAS YALA PATTANI SATOOL SONGKLA TRANG PATTALUNG

7 ผลสัมฤทธิ์ ULTIMATE OUTCOMES ได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น TWOSEAS

8 ผลลัพธ์ OUTCOMES เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้องสามารถผลิตสินค้าเกษตร ได้คุณภาพ TWOSEAS

9 ผลผลิ ต OUTPUTS เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คนได้รับความรู้และสามารถ นำไปปฏิบัติได้ TWOSEAS

10 กระบวนการดำเนินงานที่ มีประสิทธิภาพ คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่มี ศักยภาพ คัดเลือกเกษตรกรที่มีความ สมัครใจเข้าร่วมโครงการ กำหนดชนิดพืช เป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน PROCESSES TWOSEAS

11 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ( เกษตรกร ) ร่วมจัดเวทีเพื่อทราบปัญหาและ ความต้องการในกระบวนการ ผลิต ร่วมกำหนดแผนการถ่ายทอด ความรู้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม TWOSEAS

12 วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ การถ่ายทอดความรู้ตาม หลักสูตรแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการ ติดตามตรวจสอบการนำ ความรู้สู่การปฏิบัติ ประเมินผลการดำเนินงาน TWOSEAS

13 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ตอบสนองกลยุทธ์กรมส่งเสริม การเกษตร ข้อที่ 8 เรื่อง เสริมสร้างขีด ความสามารถของเกษตรกรใน การผลิตและจัดการสินค้า เกษตรที่มีประสิทธิภาพและ ปลอดภัย ตอบสนองนโยบายของรัฐ ” ครัว ไทยสู่ครัวโลก ” SUCCESSFUL FACTORS TWOSEAS

14 การเมือง ได้รับการสนับสนุนจาก อปท. สังคมการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ของ ประเทศประกอบอาชีพ เกษตรกรรมและมีการ รวมกลุ่มเพื่อการผลิต ตลอดถึงมีความพร้อมใน การทำงานแบบมีส่วนร่วม TWOSEAS

15 เศรษฐกิจ มีตลาดรองรับ เกษตรกรมีเศรษฐกิจที่ดีพอและ มีขีดความสามารถในการเข้า ร่วมโครงการ เทคโนโลยี มีความพร้อมทางด้านบุคลากร และแหล่งเทคโนโลยีตลอดถึง รูปแบบและกระบวนการเพียง พอที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง TWOSEAS

16 ปัจจัยนำเข้า เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ผู้ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี (TECHNOLOGY) เทคโนโลยีกระบวนการสินค้า ให้มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ กระบวนการถ่ายทอดตาม กระบวนการโรงเรียน เกษตรกร INPUTS คน (MAN) TWOSEAS

17 วัตถุดิบ (RAW MATERIALS) วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อในการ ถ่ายทอด เงิน (MONEY) ขอสนับสนุนงบประมาณ จาก CEO จำนวน 150,000 บาท TWOSEAS

18 เดินทางโดยสวัสดิ ภาพ BON VOYAGE TWOSEAS


ดาวน์โหลด ppt สอง เล TWOSEAS. สมาชิกในกลุ่ม MEMBERSHIPS 1. นายวิมล สิงหพล ประธานกลุ่ม 2. นางบุทิม เจริญกิจ 3. นายประดิษฐ์ เจริญสุข 4. นายถาวร ศรีสุข 5. นายอำนวยพร ทินประภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google