งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่ารักษาพยาบาล - ชื่อโรค - ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล รายการที่เบิก ได้ ( ต้องมีรหัสที่ กรมบัญชีกลางกำหนด ) เช่น 513220 ถอน ฟัน 200.- - ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่ารักษาพยาบาล - ชื่อโรค - ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล รายการที่เบิก ได้ ( ต้องมีรหัสที่ กรมบัญชีกลางกำหนด ) เช่น 513220 ถอน ฟัน 200.- - ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่ารักษาพยาบาล - ชื่อโรค - ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล รายการที่เบิก ได้ ( ต้องมีรหัสที่ กรมบัญชีกลางกำหนด ) เช่น 513220 ถอน ฟัน 200.- - ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล ผู้เบิกต้อง ประทับตรารับรอง การใช้สิทธิ์เบิกของตนเองทุกครั้ง ค่าเล่าเรียนบุตร - แนบหนังสือของทางโรงเรียน ( ใบอนุญาต ) - ผู้เบิกต้องประทับรับรองการใช้สิทธิ์เบิก ของตนเอง

2 แนบใบขออนุมัติเดินทางราชการ ( ฉบับจริง ) ใบเสร็จค่าน้ำมัน ใบเสร็จค่าที่พัก ผู้เบิกเซ็นต์ชื่อรับรองการใช้สิทธิ์เบิก ในใบเสร็จที่นำมาเบิกทุกฉบับ - การเบิกค่าแท็กซี่ - ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ได้ใส่ ทะเบียนรถยนต์ และไม่ได้ เซ็นชื่อรับรอง ในใบเสร็จค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง - ใบขออนุมัติเดินทางไปราชการ ไม่ได้ ใส่ทะเบียนรถยนต์

3 ต้องแนบหนังสือเชิญเข้าการอบรม / สัมมนา แนบกำหนดการอบรม / สัมมนา ( ตารางเวลา ) เพื่อนำไปประกอบคิด คำนวณค่าเบี้ยเลี้ยง เนื่องจากมีการ เลี้ยงอาหารกลางวัน, อาหารเย็น ในช่วงอบรม / สัมมนา กรณีขออนุมัติเดินทางไปราชการ ไป ประชุมต่างจังหวัด ไปเช้าเย็นกลับ แต่ กำหนดการระบุว่า มีการเลี้ยงอาหาร กลางวัน 1 มื้อด้วย ถ้าผู้เบิก ไม่ได้อยู่ ร่วมรับประทานอาหาร ให้หมายเหตุ ด้วยว่า ไม่ได้รับประทานอาหาร กลางวัน แล้วเซ็นต์รับชื่อด้วย

4 ไม่ได้แนบหนังสือเชิญเข้าอบรม / สัมมนา ไม่ได้แนบกำหนดการอบรม / สัมมนา ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยง ได้ ไม่ได้เซ็นต์ชื่อรับรองการใช้สิทธ์เบิก ในใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ใบเสร็จ ค่าทางด่วน

5 ปัญหาที่พบ - ผู้เบิกไม่ได้เซ็นต์ ใบรับรองการใช้สิทธิ์เบิก ในใบเสร็จค่าเช่าบ้าน - ผู้เบิกได้รับค่าเช่าบ้านช้า เนื่องจากต้องรอ ให้กองแผนงานอนุมัติ งบประมาณ ค่าเช่าบ้าน รวบรวมใบสำคัญเงินสดเบิกค่าเช่า บ้าน ส่งเบิก ( กองคลัง ) ไม่เกินวันที่ 8 ของเดือน เบิกได้เดือนละ 1 ครั้ง

6 ปัญหาที่พบ - ไม่มีผู้รับของในใบเสร็จรับเงิน - ผู้รับของไม่เซ็นต์ชื่อ และไม่ได้ลงวันที่ กำกับว่ารับของวันที่เท่าไร - แก้ไขวันที่ในใบเสร็จรับเงิน เพราะไม่ สอดคล้องกับวันที่ เห็นชอบ และอนุมัติรับราคา

7 ต้องทำ PO.( ใบสั่งซื้อ / รับจ้าง / เช่า ) ปัญหาที่พบ - ในใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ ไม่มีผู้รับของ เซ็นชื่อผู้รับของ พร้อมลงวันที่ กำกับในใบแจ้งหนี้ / ใบส่ง ของ - การขออนุมัติผู้ขาย ( รายใหม่ ) ต้องทำ ข้อมูลหลักผู้ขาย ( ผข.) เสนอกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีขั้นตอนหลาย ขั้นตอนใช้เวลาในการ อนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายจาก กรมบัญชีกลาง เพราะฉะนั้น ส่วนต่าง ๆ ต้องนำ ข้อมูลของผู้ขาย เช่น สำเนาแบบ ภพ.20, สำเนาหนังสือ จดทะเบียนการค้า, สำเนาเลขที่บัตร ประจำตัวผู้เสียภาษี และสำเนา เลขที่เงินฝากธนาคาร (Book Bank) พร้อมรับรองสำเนาจากบริษัท / ร้านค้า มาให้เจ้าหน้าที่การเงิน ให้เร็วที่สุด

8 ปัญหาที่พบ - ผู้เข้าอบรม / สัมมนา ไม่ได้นำแบบขอ อนุมัติทางราชการ มา ซึ่งต้องใช้เป็นหลักฐานในการส่ง เบิกด้วย ก็ขอให้แจ้ง ผู้ที่เข้ารับการอบรม / สัมมนา ล่วงหน้า ในการเตรียม หลักฐานมาเบิก คือ แบบขออนุมัติ เดินทางไปราชการ

9 สัญญายืมเงิน / การส่งใบสำคัญ หักใช้เงินยืม - ไม่ควรส่งเงินหักใช้เงินยืม เกินกำหนดเวลากำหนดที่ฝ่าย การเงิน กองคลัง ระบุไว้ในสัญญา ยืมเงิน และ ถ้ามีเงินคืนเหลือ มากกว่าร้อยละ 10 ให้ทำหนังสือ ชี้แจงเหตุผลที่มีเงินเหลือ


ดาวน์โหลด ppt ค่ารักษาพยาบาล - ชื่อโรค - ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล รายการที่เบิก ได้ ( ต้องมีรหัสที่ กรมบัญชีกลางกำหนด ) เช่น 513220 ถอน ฟัน 200.- - ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google