งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ เบิก ค่าใช้จ่ายในโครงการ. 1. การขออนุมัติ โครงการ 2. การยืมเงินใช้จ่ายใน โครงการ 3. การเบิกค่าใช้จ่าย ในโครงการ หัวข้อสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ เบิก ค่าใช้จ่ายในโครงการ. 1. การขออนุมัติ โครงการ 2. การยืมเงินใช้จ่ายใน โครงการ 3. การเบิกค่าใช้จ่าย ในโครงการ หัวข้อสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ เบิก ค่าใช้จ่ายในโครงการ

2 1. การขออนุมัติ โครงการ 2. การยืมเงินใช้จ่ายใน โครงการ 3. การเบิกค่าใช้จ่าย ในโครงการ หัวข้อสำคัญ

3 1. การขออนุมัติ โครงการ  จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดโครงการ โดยระบุวันที่จัด โครงการ สถานที่จัด พร้อม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ในโครงการ  เสนอบันทึกขออนุมัติโครงการผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษา  เสนอบันทึกขออนุมัติโครงการผ่าน รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิต เพื่อให้คณบดีอนุมัติ

4 1. จัดทำสัญญายืมเงินจำนวน 3 ฉบับ โดยให้ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น ผู้ยืมเงิน 2. แนบสำเนาบันทึกขออนุมัติจัดโครงการที่ คณบดีอนุมัติ พร้อมสำเนาถูกต้อง 3. นำเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ส่งที่งานการเงิน ก่อน วันดำเนิน โครงการภายใน 15 วัน 4. งานการเงินจะจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนจัด โครงการ ภายใน 7 วัน 2. การยืมเงินใช้ จ่ายในโครงการ

5 3. การเบิก ค่าใช้จ่ายใน โครงการ 1. การเบิกเงินค่าอาหารและเครื่องดื่ม - จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหาร และเครื่องดื่ม - แนบใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน ของร้านค้า ( ถ้าเป็นใบสำคัญรับเงินต้องมีสำเนาบัตร ประชาชนแนบ ) - แนบใบเซ็นชื่อของผู้เข้าร่วมโครงการ ( ใบเซ็นชื่อแยกเป็นวันต่อวัน ) - แนบสำเนาโครงการ พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง  กรณียืมเงินทดรองจ่ายต้องระบุได้มุม บนด้านขวาของเอกสารว่าเป็นเอกสารการ คืนเงินยืมของใคร

6 3. การเบิกค่าใช้จ่ายใน โครงการ ( ต่อ ) 2. การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร - จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน ค่าตอบแทนวิทยากร - แนบใบสำคัญรับเงินของ วิทยากร - แนบหนังสือเชิญวิทยากร - แนบสำเนาโครงการ พร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง  กรณียืมเงินทดรองจ่ายต้องระบุได้ มุมบนด้านขวาของเอกสารว่าเป็น เอกสารการคืนเงินยืมของใคร

7 ข้อควร ระวัง 1. ใบเซ็นชื่อของผู้เข้าร่วมโครงการห้ามเซ็นชื่อ แทนกัน 2. ใบเสร็จรับเงินควรมีชื่อที่อยู่ของผู้รับ และผู้ จ่ายให้ครบถ้วน 3. ควรระบุในใบเสร็จรับเงินทุกครั้งด้วยว่า ใคร เป็นผู้จ่ายเงิน ในโครงการนั้นๆ ให้เซ็นชื่อตรงกลาง ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบสำคัญรับเงิน 4. การเบิกเงินของโครงการควรทำเรื่องเบิก เงินตามที่เกิดขึ้นจริง และไม่ควรเบิกเงินเพียงค่าอาหารเพียง อย่างเดียว

8


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ เบิก ค่าใช้จ่ายในโครงการ. 1. การขออนุมัติ โครงการ 2. การยืมเงินใช้จ่ายใน โครงการ 3. การเบิกค่าใช้จ่าย ในโครงการ หัวข้อสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google