งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมการใช้ยานพาหนะและ การรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมการใช้ยานพาหนะและ การรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมการใช้ยานพาหนะและ การรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถ ราชการ (กค /ว 89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550) การรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (E-Utility) ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น การรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อวิเคราะห์อัตราการสิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี

2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รถราชการ หมายถึง รถประจำตำแหน่ง ,รถยนต์และ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง, รถรับรอง การขอใช้ ต้องมีใบขออนุญาตใช้รถ และได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจ รถราชการ ต้องมีสมุดบันทึกการใช้รถแต่ละคัน พนักงานขับรถให้บันทึกการใช้รถตามความเป็นจริง การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุง จะต้องเก็บรักษาไว้ ในที่ปลอดภัยและมีรายละเอียดประวัติการซ่อม คู่มือการจดทะเบียน ต้องมีการต่อทะเบียนทุกคัน ทุกปี การทำประกันภัยรถราชการ ต้องมีการประกันภัยภาค บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ (พรบ) กรณีการประกันภัยภาคสมัครใจ หน่วยงานพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

3 แบบบันทึกประเภทรถ

4 แบบบันทึกประวัติยานพาหนะ
ที่มาของข้อมูล = สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (6) สภาพการใช้รถ ปีที่1 จำนวนระยะทางที่ใช้ กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร ค่าซ่อมบำรุง บาท ปีที่2 จำนวนระยะทางที่ใช้ กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร ค่าซ่อมบำรุง บาท ปีที่3 จำนวนระยะทางที่ใช้ กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร ค่าซ่อมบำรุง บาท ปีที่4 จำนวนระยะทางที่ใช้ กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร ค่าซ่อมบำรุง บาท ปีที่5 จำนวนระยะทางที่ใช้ กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร ค่าซ่อมบำรุง บาท

5 สมุดบันทึกการใช้รถ

6 ใบขออนุญาตใช้รถ

7 รายละเอียดการซ่อมบำรุง

8 รายการตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้งาน

9 การรายงานอุบัติเหตุ

10 การควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
หน่วยงานที่ควบคุมการใช้รถราชการ มีหน้าที่ จัดทำทะเบียนควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ จัดทำทะเบียนควบคุมค่าน้ำมัน เพื่อใช้ในการติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการใช้บัตรเติมน้ำมัน เรียกคืนบัตรเติมน้ำมันรถราชการ จากผู้ถือบัตรทุก ครั้งที่เสร็จสิ้นการใช้ เก็บรักษาบัตร และรหัสประจำบัตร (PIN Number) ในที่ปลอดภัย แจ้งระงับการใช้บัตร กรณีบัตรสูญหายและรายงาน หัวหน้าหน่วยราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อมี หนังสือแจ้งสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ำมันรถราชการ ระงับการใช้บัตรอย่างเป็นทางการ

11 การควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
หน่วยงานที่ควบคุมการใช้รถราชการ มีหน้าที่ รวบรวมใบบันทึกรายการขาย หรือเอกสารการเติม น้ำมัน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีในกรณีไม่ สามารถใช้บัตรได้ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวของ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการและค่าใช้จ่ายใน การเติมน้ำมันแต่ละครั้ง ตรวจสอบรายการตามใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตร เติมน้ำมันรถราชการ (Statement of Fleet Card Account) ที่ได้รับจากผู้ออกบัตรเติมน้ำมัน รวบรวมส่งเอกสารให้ฝ่ายการเงิน เพื่อสรุปยอดเบิก จ่ายเงิน และส่งเบิกจ่ายที่กองคลังตามวันและเวลาที่ กำหนด

12 การควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
ข้อสังเกตของผู้ควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ วงเงินที่กำหนดให้แต่ละบัตร ควรพิจารณาจาก สถิติการใช้แต่ละเดือนเปรียบเทียบกับวงเงินที่ขอ อนุมัติว่าเหมาะสมหรือไม่

13 การควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
ผู้ถือบัตรเติมน้ำมันรถราชการ มีหน้าที่ เบิกบัตรเติมน้ำมันรถราชการพร้อมรหัสประจำบัตร (PIN Number) และลงลายมือชื่อในทะเบียน ควบคุมบัตร นำไปเติมน้ำมันรถราชการตามหมายเลขทะเบียนรถ ตรวจสอบประเภทน้ำมันที่เติม และวงเงินในบัตร ก่อนเติมน้ำมันทุกครั้ง นำใบบันทึกรายการขาย (Sales Slip) ที่ลงลายมือ ชื่อ ใบกำกับภาษีพร้อมบัตรเติมน้ำมันส่งคืน หน่วยงานควบคุมการใช้รถราชการโดยเร็วหลัง เสร็จสิ้นภารกิจ

14 ทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
สิ่งที่ควรพิจารณา เพิ่มเติมในทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน้ำมัน เพื่อใช้ในการรายงานสำนักงานตรวจสอบภายใน คือ จำนวนลิตรของการเติมน้ำมันแต่ละครั้ง

15 ใบบันทึกรายการขาย (Sales Slip)
หมายเลขทะเบียนรถ และเลขกิโลเมตรที่วิ่ง

16 1. การรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (E-Utility)
การรายงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถราชการ 1. การรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (E-Utility) ข้อมูลที่ต้องรายงาน หมายเลขบัตรเติมน้ำมันฯ หมายเลขทะเบียนรถราชการ ปริมาณการใช้น้ำมัน (ลิตร) จำนวนเงินที่ใช้ เลขกิโลเมตรการวิ่งของรถแต่ละคัน

17 รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (E-Utility)
ข้อสังเกต ความถูกต้องของการบันทึกเลขกิโลเมตร จำนวนเงินที่ใช้จริง เปรียบเทียบกับวงเงินของบัตร

18 ความถูกต้อง ครบถ้วน ของการบันทึกข้อมูลเลขกิโลเมตร

19 สรุปรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รายงานต่อสำนักงานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน หมายเลขทะเบียนรถราชการ ปีที่ได้มา ประเภทรถ สภาพการใช้งาน ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (จำนวนลิตร) ระยะทางการใช้ (เลขกิโลเมตรการวิ่งของรถแต่ละคัน) อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อกิโลเมตร ข้อมูลต้องสอดคล้องกัน และอัตราการใช้น้ำมันฯ ควรมีอัตราที่เหมาะสมตามสภาพรถ

20 สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
ข้อมูลการนำเสนอ ดาวน์โหลดได้ที่ : หากมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ , 12027 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมการใช้ยานพาหนะและ การรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google