งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมการใช้ ยานพาหนะและ การรายงานการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมการใช้ ยานพาหนะและ การรายงานการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมการใช้ ยานพาหนะและ การรายงานการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถ ราชการ (กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550)  การรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (E-Utility) ต่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อ สำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อวิเคราะห์ อัตราการสิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี 1

2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถ ราชการ พ. ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รถราชการ หมายถึง รถประจำตำแหน่ง,รถยนต์และ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง, รถรับรอง การขอใช้ ต้องมีใบขออนุญาตใช้รถ และได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจ รถราชการ ต้องมีสมุดบันทึกการใช้รถแต่ละคัน พนักงานขับรถให้บันทึกการใช้รถตามความเป็นจริง การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุง จะต้องเก็บรักษาไว้ ในที่ปลอดภัยและมีรายละเอียดประวัติการซ่อม คู่มือการจดทะเบียน ต้องมีการต่อทะเบียนทุกคัน ทุกปี การทำประกันภัยรถราชการ ต้องมีการประกันภัยภาค บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พรบ) กรณีการประกันภัยภาคสมัครใจ หน่วยงานพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม 2

3 แบบบันทึกประเภท รถ 3

4 (6) สภาพการใช้รถ ปีที่ 1 จำนวนระยะทางที่ใช้........... กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง............ ลิตร ค่าซ่อมบำรุง............... บาท ปีที่ 2 จำนวนระยะทางที่ใช้........... กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง............ ลิตร ค่าซ่อมบำรุง............... บาท ปีที่ 3 จำนวนระยะทางที่ใช้........... กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง............ ลิตร ค่าซ่อมบำรุง............... บาท ปีที่ 4 จำนวนระยะทางที่ใช้........... กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง............ ลิตร ค่าซ่อมบำรุง............... บาท ปีที่ 5 จำนวนระยะทางที่ใช้........... กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง............ ลิตร ค่าซ่อมบำรุง............... บาท แบบบันทึก ประวัติ ยานพาหนะ ที่มาของข้อมูล = สมุดคู่มือจด ทะเบียนรถ แบบบันทึก ประวัติ ยานพาหนะ ที่มาของข้อมูล = สมุดคู่มือจด ทะเบียนรถ 4

5 สมุดบันทึกการใช้รถสมุดบันทึกการใช้รถ 5

6 ใบขออนุญาตใช้ รถ 6

7 รายละเอียดการซ่อม บำรุง 7

8 รายการตรวจสอบ สภาพรถก่อนใช้ งาน 8

9 การรายงาน อุบัติเหตุ 9

10 การควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถ ราชการ หน่วยงานที่ควบคุมการใช้รถราชการ มีหน้าที่ 1. จัดทำทะเบียนควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ 2. จัดทำทะเบียนควบคุมค่าน้ำมัน เพื่อใช้ในการติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการใช้บัตรเติมน้ำมัน 3. เรียกคืนบัตรเติมน้ำมันรถราชการ จากผู้ถือบัตรทุก ครั้งที่เสร็จสิ้นการใช้ 4. เก็บรักษาบัตร และรหัสประจำบัตร (PIN Number) ในที่ปลอดภัย 5. แจ้งระงับการใช้บัตร กรณีบัตรสูญหายและรายงาน หัวหน้าหน่วยราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อมี หนังสือแจ้งสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ำมันรถราชการ ระงับการใช้บัตรอย่างเป็นทางการ 10

11 การควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถ ราชการ หน่วยงานที่ควบคุมการใช้รถราชการ มีหน้าที่ 6. รวบรวมใบบันทึกรายการขาย หรือเอกสารการเติม น้ำมัน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีในกรณีไม่ สามารถใช้บัตรได้ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวของ 7. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการและค่าใช้จ่ายใน การเติมน้ำมันแต่ละครั้ง 8. ตรวจสอบรายการตามใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตร เติมน้ำมันรถราชการ (Statement of Fleet Card Account) ที่ได้รับจากผู้ออกบัตรเติมน้ำมัน 9. รวบรวมส่งเอกสารให้ฝ่ายการเงิน เพื่อสรุปยอดเบิก จ่ายเงิน และส่งเบิกจ่ายที่กองคลังตามวันและเวลาที่ กำหนด 11

12 ข้อสังเกตของผู้ควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ วงเงินที่กำหนดให้แต่ละบัตร ควรพิจารณาจาก สถิติการใช้แต่ละเดือนเปรียบเทียบกับวงเงินที่ขอ อนุมัติว่าเหมาะสมหรือไม่ การควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถ ราชการ 12

13 การควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถ ราชการ ผู้ถือบัตรเติมน้ำมันรถราชการ มีหน้าที่ 1. เบิกบัตรเติมน้ำมันรถราชการพร้อมรหัสประจำบัตร (PIN Number) และลงลายมือชื่อในทะเบียน ควบคุมบัตร 2. นำไปเติมน้ำมันรถราชการตามหมายเลขทะเบียนรถ 3. ตรวจสอบประเภทน้ำมันที่เติม และวงเงินในบัตร ก่อนเติมน้ำมันทุกครั้ง 4. นำใบบันทึกรายการขาย (Sales Slip) ที่ลงลายมือ ชื่อ ใบกำกับภาษีพร้อมบัตรเติมน้ำมันส่งคืน หน่วยงานควบคุมการใช้รถราชการโดยเร็วหลัง เสร็จสิ้นภารกิจ 13

14 ทะเบียนคุมการใช้บัตรเติม น้ำมันรถราชการ สิ่งที่ควรพิจารณา เพิ่มเติมในทะเบียนคุมการใช้ บัตรเติมน้ำมัน เพื่อใช้ในการรายงานสำนักงาน ตรวจสอบภายใน คือ จำนวนลิตรของการเติม น้ำมันแต่ละครั้ง 14

15 ใบบันทึกรายการขาย (S ALES S LIP ) หมายเลข ทะเบียนรถ และเลข กิโลเมตรที่ วิ่ง หมายเลข ทะเบียนรถ และเลข กิโลเมตรที่ วิ่ง 15

16 1. การรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (E-U TILITY ) การรายงานที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้รถราชการ ข้อมูลที่ต้อง รายงาน 1.หมายเลขบัตรเติม น้ำมันฯ 2.หมายเลขทะเบียน รถราชการ 3.ปริมาณการใช้ น้ำมัน (ลิตร) 4.จำนวนเงินที่ใช้ 5.เลขกิโลเมตรการ วิ่งของรถแต่ละคัน 16

17 รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (E-U TILITY ) ข้อสังเกต 1.ความถูกต้องของการ บันทึกเลขกิโลเมตร 2.จำนวนเงินที่ใช้จริง เปรียบเทียบกับวงเงิน ของบัตรข้อสังเกต 1.ความถูกต้องของการ บันทึกเลขกิโลเมตร 2.จำนวนเงินที่ใช้จริง เปรียบเทียบกับวงเงิน ของบัตร 17

18 ความถูกต้อง ครบถ้วน ของการ บันทึกข้อมูลเลข กิโลเมตร 18

19 2. สรุปรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รายงานต่อสำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานต่อสำนักงานตรวจสอบภายใน ข้อมูลที่ต้องรายงาน 1.หมายเลขทะเบียนรถราชการ 2.ปีที่ได้มา ประเภทรถ สภาพการใช้งาน 3.ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (จำนวนลิตร) 4.ระยะทางการใช้ (เลขกิโลเมตรการวิ่งของรถแต่ละคัน) 5.อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อกิโลเมตร ข้อมูลที่ต้องรายงาน 1.หมายเลขทะเบียนรถราชการ 2.ปีที่ได้มา ประเภทรถ สภาพการใช้งาน 3.ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (จำนวนลิตร) 4.ระยะทางการใช้ (เลขกิโลเมตรการวิ่งของรถแต่ละคัน) 5.อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อกิโลเมตร 19

20 สำนักงานตรวจสอบ ภายใน  ข้อมูลการนำเสนอ ดาวน์โหลดได้ที่ : http://home.kku.ac.th/snongrat  หากมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดต่อ สอบถามได้ที่ 11927, 12027สวัสดีค่ะ สำนักงานตรวจสอบ ภายใน  ข้อมูลการนำเสนอ ดาวน์โหลดได้ที่ : http://home.kku.ac.th/snongrat  หากมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดต่อ สอบถามได้ที่ 11927, 12027สวัสดีค่ะ 20


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมการใช้ ยานพาหนะและ การรายงานการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google