งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุขใจ งามเลิศ เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติงาน ผอ. งบ. กองการเงินและ บัญชี กทม. กรม ชลประทาน เดินทางไป ราชการ เดินทางไปราชการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุขใจ งามเลิศ เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติงาน ผอ. งบ. กองการเงินและ บัญชี กทม. กรม ชลประทาน เดินทางไป ราชการ เดินทางไปราชการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุขใจ งามเลิศ เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติงาน ผอ. งบ. กองการเงินและ บัญชี กทม. กรม ชลประทาน เดินทางไป ราชการ เดินทางไปราชการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ จ. อุตรดิตถ์ วันที่ พค.55 ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 2 วัน X 1 คน ค่าที่พักเหมาจ่าย , ( หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบ บาทถ้วน ) ด้านหน้า ผู้ยืม ลง ลายมือ ชื่อ

2 รับรองตัวบุคคล ชื่อผู้ยืมเงิน เลขที่อัตรา ( ) ตำแหน่ง ผู้รับรอง ด้านหลัง ฝ่าย บริหาร ทั่วไปของ สำนัก / กอง รับรองตัว บุคคล ผู้อำนวยการสำนัก / กอง หรือ ผู้บังคับ บัญชาเจ้าสังกัด พิจารณารับรองจำนวนเงินที่ ขอยืม กรรมการรับ เงิน 2 คน ( ไม่ รวมผู้ยืม )

3 ผอ. งบ. นางสาวสุขใจ งามเลิศ เจ้าพนักงาน การเงินและ บัญชี ปฏิบัติงาน กองการเงิน และบัญชี กทม. ค่าดำเนินการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการจด บันทึกเพื่อต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1 วันที่ พค.55 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จ. นครนายก 12, ค่าสมนาคุณวิทยากร (21 ซม. X 600 บาท ) ค่าเบี้ยเลี้ยง (80 บาท X 5 คน X 3 วัน ) 1, ,800.- ( หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อย บาทถ้วน ) 17 พ. ค พ. ค. 55 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (36 คน X 25 บาท X 6 ครั้ง ) 5, ค่าอาหารกลางวัน, เย็น (36 คน X 300 บาท X 5 มื้อ ) 54, ค่าที่พัก (4 ห้อง X 1,500 บาท X 2 วัน ) 12, , ( เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ ร้อยบาทถ้วน )    ค่าดำเนินการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการจด บันทึกเพื่อต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1 วันที่ พค.55 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จ. นครนายก ด้านหน้า

4  ด้านหลัง ผู้ยืม ลง ลายมื อชื่อ

5 กรม ชลประทาน ส่งใช้เงินยืมตามสัญญา การยืมเงิน ท , ( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน ) นางสาวสุขใจ งามเลิศ ใบสำ คัญ ศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบฯ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ขบ. ………………………… ……………. เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติงาน ( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน ) 1, พ. ค. 55 ใบสำคั ญ

6 กรม ชลประทาน ส่งใช้เงินยืมตามสัญญา การยืมเงิน ท ( แปดสิบบาทถ้วน ) นางสาวสุขใจ งามเลิศ เงิน สด เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติงาน ( แปดสิบบาทถ้วน ) พ. ค. 55 เงินสด ผู้ยืม / ผู้ส่ง แทน ลงลายมือ ชื่อ ศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบฯ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ขบ. ………………………… …………….

7 ผอ. งบ. นางสาวสุขใจ งาม เลิศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กองการเงินและ บัญชี กทม ท พฤษภาคม พ. ค พ. ค. 55 โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท 21 มิย. 55 ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม 5, ค่าอาหารกลางวัน, เย็น 54, ค่าที่พัก 12, , นางสาวสุขใจ งาม เลิศ 30 พ. ค. 55 ( เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ ร้อยบาทถ้วน ) 71, ผู้ยืม / ผู้ ส่งแทน ลงลายมือ ชื่อ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุขใจ งามเลิศ เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติงาน ผอ. งบ. กองการเงินและ บัญชี กทม. กรม ชลประทาน เดินทางไป ราชการ เดินทางไปราชการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google