งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคืนเงินยืมรองจ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคืนเงินยืมรองจ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคืนเงินยืมรองจ่าย
งานคลังและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 วิธีการคืนเงินยืมรองจ่าย
ให้ผู้ยืมเงินรองจ่าย ดำเนินการเขียนใบคืนเงินยืมรองจ่าย ตามแบบฟอร์ม แนบหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญคู่จ่าย คืนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ผู้ส่งคืนเงินยืมรองจ่าย จะได้รับเอกสารการนำส่ง (กรณีที่มีเงินสด คงเหลือ) ที่ออกจากระบบ CU-ERP และสำเนาใบคืนเงิน รองจ่าย 1 ฉบับ

3 ระยะเวลาในการคืนเงินยืมรองจ่าย
รองจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ให้ผู้ยืมส่งคืนทันทีที่ได้ รับเงินเดือน/ค่าจ้าง รองจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงาน ให้ผู้ยืมเขียน รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8707) พร้อมแนบ หลักฐานต่าง ๆ และส่งคืนหลังจากกลับจากไปปฎิบัติงาน ไม่เกิน 1 เดือน

4 ระยะเวลาในการคืนเงินยืมรองจ่าย
รองจ่ายในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ส่งคืนทันที เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ รองจ่ายในกิจการอื่นที่ได้รับอนุมัติแล้ว ส่งคืน ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ


ดาวน์โหลด ppt การคืนเงินยืมรองจ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google