งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคืนเงินยืมรองจ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคืนเงินยืมรองจ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคืนเงินยืมรองจ่าย
งานคลังและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 วิธีการคืนเงินยืมรองจ่าย
ให้ผู้ยืมเงินรองจ่าย ดำเนินการเขียนใบคืนเงินยืมรองจ่าย แนบหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญคู่จ่าย ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติใบคืนเงินรองจ่ายแล้ว หน่วยการเงินจะ ส่งสำเนาใบคืนรองจ่าย 1 ใบ (สีฟ้า) ให้กับผู้คืนเงิน

3 ระยะเวลาในการคืนเงินยืมรองจ่าย
รองจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ให้ผู้ยืมส่งคืนทันทีที่ได้ รับเงินเดือน/ค่าจ้าง รองจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ผู้ยืมเขียน รายงานการเดินทางไปราชการ(แบบ 8707) พร้อมแนบ หลักฐานต่าง ๆ และส่งคืนหลังจากกลับจากไปราชการ ไม่เกิน 1 เดือน

4 ระยะเวลาในการคืนเงินยืมรองจ่าย
รองจ่ายในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ส่งคืนทันที เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ รองจ่ายในกิจการอื่นที่ได้รับอนุมัติแล้ว ส่งคืน ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ


ดาวน์โหลด ppt การคืนเงินยืมรองจ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google