งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคืนเงินยืมรองจ่าย งานคลังและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคืนเงินยืมรองจ่าย งานคลังและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคืนเงินยืมรองจ่าย งานคลังและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 วิธีการคืนเงินยืมรองจ่าย ให้ผู้ยืมเงินรองจ่าย ดำเนินการเขียน ใบคืนเงินยืมรองจ่าย ให้ผู้ยืมเงินรองจ่าย ดำเนินการเขียน ใบคืนเงินยืมรองจ่าย แนบหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญคู่จ่าย แนบหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญคู่จ่าย ส่งคืนเงินเหลือจ่าย ( ถ้ามี ) ส่งคืนเงินเหลือจ่าย ( ถ้ามี ) เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติใบคืนเงินรอง จ่ายแล้ว หน่วยการเงินจะ เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติใบคืนเงินรอง จ่ายแล้ว หน่วยการเงินจะ ส่งสำเนาใบคืนรองจ่าย 1 ใบ ( สีฟ้า ) ให้กับผู้คืนเงิน ส่งสำเนาใบคืนรองจ่าย 1 ใบ ( สีฟ้า ) ให้กับผู้คืนเงิน

3 ระยะเวลาในการคืนเงินยืมรองจ่าย ระยะเวลาในการคืนเงินยืมรองจ่าย - รองจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้าง ให้ผู้ยืมส่งคืน ทันทีที่ได้ รับเงินเดือน / ค่าจ้าง รับเงินเดือน / ค่าจ้าง - รองจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ให้ผู้ยืมเขียน รายงานการเดินทางไปราชการ ( แบบ 8707) พร้อมแนบ รายงานการเดินทางไปราชการ ( แบบ 8707) พร้อมแนบ หลักฐานต่าง ๆ และส่งคืนหลังจากกลับ จากไปราชการ หลักฐานต่าง ๆ และส่งคืนหลังจากกลับ จากไปราชการ ไม่เกิน 1 เดือน ไม่เกิน 1 เดือน

4 ระยะเวลาในการคืนเงินยืมรอง จ่าย - รองจ่ายในการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ส่งคืนทันที เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ - รองจ่ายในกิจการอื่นที่ได้รับ อนุมัติแล้ว ส่งคืน ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ


ดาวน์โหลด ppt การคืนเงินยืมรองจ่าย งานคลังและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google