งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการโดย ใช้เงินรายได้ ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการโดย ใช้เงินรายได้ ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการโดย ใช้เงินรายได้ ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 1. การเดินทางไปราชการ ภายในประเทศให้เบิกค่าใช้จ่ายใน หลักลักษณะเหมาจ่าย โดยมี หลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เบิกในลักษณะเหมา จ่าย ให้เบิกในลักษณะเหมา จ่าย 1.2 ค่าที่พัก ให้เบิกในลักษณะเหมา จ่าย 1.3 ค่าพาหนะ ให้เบิกตามความจำเป็น และเหมาะสม

3 2. การเดินทางไปราชการภายใน ต่างประเทศให้เบิกค่าใช้จ่ายใน หลักลักษณะเหมาจ่ายโดยมี หลักเกณฑ์ ดังนี้ 2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เบิกในลักษณะเหมา จ่าย 2.2 ค่าที่พัก ให้เบิกในลักษณะเหมา จ่าย 2.3 ค่าพาหนะ ให้เบิกตามความจำเป็น และเหมาะสม

4 3. หลักฐานการเบิกเงินให้มี 2 ฉบับ 3. 1 ใบรับรองการจ่ายเงินของหัวหน้า คณะผู้เดินทาง ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 3.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแบบที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

5 4. กรณีที่เป็นการเดินทางไปฝึกอบรม ได้แก่ การไปประชุม อบรม สัมมนา ฝึกงาน หรือดูงาน และ ผู้จัดได้ประสานงาน เรื่องที่พักและอาหาร ให้เบิกได้เฉพาะ รายการที่ไม่ซับซ้อน ดังนี้ 4.1 กรณีที่ผู้จัดประสานงานในการจัดอาหาร และเรียกเก็บเงิน ค่าอาหารให้เบิกค่าอาหารได้ตามที่เรียก เก็บแต่ให้งดเบิก ค่าเบี้ยเลี้ยง 4.2 กรณีที่ผู้จัดเลี้ยงอาหารมื้อใด ให้งดเว้น เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงของมื้อนั้น 4.3 กรณีที่ผู้จัดประสานงานเกี่ยวกับค่าที่พัก หรือเรียกเก็บ ค่าที่พัก ใ นอัตราเท่าไร ก็ให้เบิกได้ใน อัตรานั้น

6 5. ค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับการเดินทาง ไป ราชการในต่างประเทศ ให้เบิกได้ ดังนี้ 5.1 ค่าเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่มหาลัยกำหนด 5.2 ค่าซักรีดเสื้อผ้า ให้เบิกได้เฉพาะกรณีที่ การเดินทาง ติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป และให้เบิก เท่าที่จำเป็น 5.3 ค่าธรรมเนียมการเดินทางออกนอก ประเทศ หรือค่าภาษีสนามบินให้เบิกได้ตามที่เรียก เก็บ

7 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการโดย ใช้เงินรายได้ ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google